Biuletyn PW / Administracja / Świadczenia działu Socjalnego PW

Świadczenia działu Socjalnego PW

W związku z zapytaniami naszych Czytelników zamieszczamy informację Działu Socjalnego o zakresie świadczeń dla pracowników Politechniki Warszawskiej w roku 2015.

Wszystkie świadczenia socjalne przyznawane są zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz obowiązującym w Politechnice Warszawskiej Regulaminem  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzonym zarządzeniem nr 36/2009 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 14 listopada 2009 roku.

Przepis art. 8 ust. 1 Ustawy o zakładowym funduszu socjalnym stanowi, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

Świadczenie socjalne nie jest świadczeniem należnym, lecz uznaniowym, przyznawanym wyłącznie osobom spełniającym kryteria określone w ustawie i regulaminie zakładowym.

Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń socjalnych są pracownicy, emeryci i renciści PW, członkowie rodzin (współmałżonek i dzieci do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole do ukończenia 25 lat), członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach PW, jeżeli byli na ich utrzymaniu.

Podstawą przyznawania świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu jest wniosek osoby uprawnionej wraz z oświadczeniem o sytuacji życiowej i rodzinnej oraz określonym przychodem przypadającym na osobę w rodzinie za okres 2014 roku.

Wnioski o świadczenia socjalne winny być składane na drukach obowiązujących w 2015 roku w  Dziale Socjalnym, ul. Noakowskiego 20, kl. A (I piętro) pok. nr 109, 111, 113, 115, 121, w godzinach 900 - 1400dział socjalny, prosi o przestrzeganie godzin składania wniosków

Zakres świadczeń socjalnych jest następujący:

 • pomoc finansowa dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej i zdrowotnej oraz w związku z urodzeniem dziecka,
 • pomoc finansowa dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi,
 • pomoc rzeczowa w postaci biletów na imprezy kulturalne i zajęcia sportowo-rekreacyjne wykupione przez PW,
 • dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • dofinansowanie wypoczynku, zajęć sportowo- rehabilitacyjnych oraz imprez kulturalnych,
 • dofinansowanie wycieczek rekreacyjno-turystycznych organizowanych w PW,
 • pożyczki na remont, modernizację, uzupełnienie wkładów w spółdzielniach mieszkaniowych, zakup i wykup mieszkań oraz budowę domu jednorodzinnego.

Średni miesięczny przychód na osobę w rodzinie przekraczający kwotę 4.889,- zł zwalnia z obowiązku wypełniania oświadczenia. Dla tej grupy uprawnionych przewidziane są najniższe dopłaty wynikające z tabel dofinansowania.

Wszystkie wnioski o świadczenia socjalne opiniowane są przez Rektorską Komisję ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (w skład Komisji wchodzą delegowani przedstawiciele działających w Uczelni organizacji związków zawodowych).

Decyzje w sprawie przyznawania  indywidualnych świadczeń określonych w Regulaminie podejmuje Kanclerz w trybie określonym dla poszczególnych świadczeń.

Od decyzji Kanclerza wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się do Rektora.

Większość świadczeń socjalnych jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wolne od podatku dochodowego są:

 • zapomogi wypłacane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych do wysokości 2.280,-zł,
 • świadczenia (pieniężne i rzeczowe) otrzymywane przez emerytów i rencistów do wysokości  nie przekraczającej  w   roku podatkowym kwoty 2.280,- zł,
 • dopłaty do wypoczynku zorganizowanego dzieci i młodzieży do lat 18,
 • wartość świadczeń pieniężnych i rzeczowych otrzymanych przez pracownika, łącznie do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 380,-zł.

Kwota 380,- zł nie będzie wliczana do podstawy opodatkowania dofinansowania wypoczynku wypłacanego pracownikom. Natomiast wartość świadczeń rzeczowych (bilety na imprezy kulturalne i sportowe  wykupione przez PW) otrzymanych przez pracowników  podlegać będzie opodatkowaniu.

Z tytułu świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów przekraczających kwotę 2.280,- pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%. 

W wyniku zmiany ustawy o podatku od towarów i usług  opodatkowaniu 8% VAT podlegają usługi związane z wypoczynkiem świadczone przez Politechnikę Warszawską na rzecz pracowników i ich rodzin, niezależnie od źródeł finansowania. Oznacza to, że nie są już zwolnione od podatku VAT usługi związane z wypoczynkiem w ośrodkach wypoczynkowych PW. Zgodnie z ustawą opodatkowaniu 8% VAT podlega również cena kolonii dla dzieci i młodzieży.

Wnioski o dofinansowanie wypoczynku, wnioski o pomoc finansową, zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz wycieczek i imprez kulturalnych należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2015 r. Przyjmujemy tylko kompletne wnioski.

Fundusz socjalny

Fundusz mieszkaniowy

CYTAT TYGODNIA

"

 

Tu maska maskę dręczy!
Zrzućcie maski!
Zwykłymi stańcie się ludźmi!

 

 

Witold Gombrowicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW