Biuletyn PW / Administracja / Zaawansowanie wdrażania systemu ewidencji toku studiów USOS

Zaawansowanie wdrażania systemu ewidencji toku studiów USOS

24 listopada 2015 roku odbyło się - pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Lewensteina, Prorektora ds. Studiów - kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego projektu wdrożenia systemu USOS w PW.

Dokonano oceny zrealizowanych prac oraz podjęto dyskusję dotyczącą możliwości rozszerzenia funkcjonalności systemu USOS i możliwości objęcia pełną funkcjonalnością wszystkich wydziałów Politechniki Warszawskiej.

W czasie ostatniego roku trwania projektu realizowane były głównie prace związane z przygotowaniem kompleksowego rozwiązania do obsługi finansowej stypendiów oraz płatności studenckich. Przyjęto, że rozwiązanie to będzie zbudowane na bazie systemu SAP moduł FI-CA oraz systemu USOS. Realizacja prac projektowych, mimo szczupłych zasobów osobowych Centrum Informatyzacji oraz napiętego harmonogramu, przebiegała ogólnie pomyślnie i sprawnie. Od strony systemu USOS rozwiązanie opracowywał zespół Centrum Informatyzacji, Administracji Centralnej i Wydziałów PW. Od strony systemu SAP rozwiązanie przygotowywał zespół firmy SI-Consulting. W czerwcu wdrożono testowo funkcjonalność w wybranych dwóch jednostkach: Wydziale Architektury oraz Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych. Wraz z początkiem roku akademickiego 2015/2016 zakończono prace związane z wdrożeniem obsługi finansowej studentów także w pozostałych wydziałach. W ramach realizacji tego zadania w systemie USOS dokonano szeregu zmian. Zmodyfikowano ponad 25 formularzy i około 50 wzorów wydruków i raportów. Przeprowadzono także ponad 200 godzin szkoleń dla pracowników wszystkich jednostek wydziałowych.

Kolejnym zadaniem, jakie zostało realizowane i wynika bezpośrednio z nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, było wdrożenie we wszystkich jednostkach wydziałowych modułu systemu USOS - Archiwum Prac Dyplomowych (APD). Wdrożenie tego modułu, które zakończyło się w lutym i objęło wszystkie wydziały, pozwala także na centralne wysyłanie wszystkich prac dyplomowych do Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych (ORPD). Kolejnym zadaniem związanym z aktualizacją prawa jest trwające wdrożenie Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA) zintegrowanego z modułem USOS APD.

W ramach realizacji projektu podjęto także działania mające na celu wdrożenie funkcjonalności obsługi toku studiów w większej liczbie jednostek. W ciągu roku do wdrożenia systemu USOS przystąpiły kolejne jednostki i obecnie zaawansowanie wdrażania jest następujące:

 • w pełnym zakresie:
  • Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych,
  • Wydział Architektury,
  • Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii,
  • Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych,
  • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych,
 • w ograniczonym zakresie (nie wszystkie roczniki):
  • Wydział Inżynierii Lądowej,
  • Wydział Inżynierii Środowiska,
  • Wydział Mechatroniki,
  • Wydział Zarządzania.
 • na dwóch wydziałach trwają analizy przedwdrożeniowe, a w sześciu wydziałach spotkania szkoleniowo-wyjaśniające.

W czasie spotkania omawiano także plany na przyszłość oraz wnioski zgłaszane przez jednostki wydziałowe i wynikające z bieżącego działania systemu USOS. W szczególności wśród tych wniosków wyróżniono, jako szczególnie ważne na obecnym etapie, standaryzację przyjętych rozwiązań obsługi toku studiów, dalszego postępu prac w zakresie obsługi statystycznej i raportowej (np. raporty POL-on, immatrykulacja, suplement, umowy o odpłatnościach, itp.) oraz w zakresie funkcjonowania procesu obsługi toku studiów w odmienny sposób w różnych jednostkach wydziałowych. Uznano za potrzebne powołanie rady/zespołu odpowiedzialnego za opracowywanie standardów obsługi toku studiów w systemach elektronicznych, aby doprowadzić do jednolitości zasad w Politechnice.

Komitet sterujący bardzo pozytywnie ocenił stan prac, wysokie tempo realizacji zadań, jak i atmosferę dobrej współpracy stron. Wszystkie uzyskane do tej pory doświadczenia projektowe, jak i opinie użytkowników wskazują, że system USOS może doskonale spełniać oczekiwania stawiane przez kierownictwo Uczelni systemom wspólnym.

Opracowanie: Centrum Informatyzacji PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Tu maska maskę dręczy!
Zrzućcie maski!
Zwykłymi stańcie się ludźmi!

 

 

Witold Gombrowicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW