Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / 10 lat kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna

10 lat kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna

W dniach 8-9 października 2015 r. Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej obchodził dekadę kształcenia na kierunku studiów Gospodarka Przestrzenna. Obchodom towarzyszyła konferencja naukowa.

Uroczysta inauguracja konferencji.
Od prawej: prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju PW; prof. Jan Szmidt, Rektor PW; prof. Alina Maciejewska, Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii PW oraz Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji. Fot. A. Borkowski

Podczas spotkania podsumowano 10-letni okres studiów prowadzonych na kierunku Gospodarka Przestrzenna, który jednocześnie wpisuje się w kalendarz uroczystych obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.

Kierunek studiów Gospodarka Przestrzenna w Politechnice Warszawskiej, został utworzony w roku 2005, na Wydziale Geodezji i Kartografii, przy współpracy z Wydziałem Architektury. W roku akademickim 2009/2010 zostali wypromowani pierwsi absolwenci tego kierunku z dyplomem inżyniera. Kierunek ten, z racji interdyscyplinarnej specyfiki, merytorycznie koordynowany jest przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym pozostającą w strukturach Wydziału Geodezji i Kartografii. Jednostka koordynująca ma charakter naukowo-dydaktyczny. Pracownicy Katedry prezentują różne dyscypliny naukowe, tworząc interdyscyplinarny zespół.

W ramach studiów na kierunku Gospodarka Przestrzenna realizowane są dwie programowe specjalności kształcenia: „Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią” oraz „Urbanistyka w planowaniu przestrzennym”. Pierwsza z nich ukierunkowana jest na poznawanie struktur przestrzennych w zakresie ich cech przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych, druga zaś, nastawiona jest na projektowanie zarówno strategiczne jak i operacyjne przyszłych struktur przestrzennych. Podstawowym celem kształcenia studentów na kierunku Gospodarka Przestrzenna jest przygotowanie kadr, specjalistów, którzy będą podejmowali zadania z zakresu kształtowania przestrzennej organizacji rozwoju społeczno- gospodarczego.

Uczestników konferencji „Gospodarka Przestrzenna w Naukach Technicznych" przywitała Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii prof. Alina Maciejewska. Konferencję oficjalnie otworzyło wystąpienie Rektora Politechniki Warszawskiej prof. Jana Szmidta, który pogratulował uruchomienia tak popularnego wśród studentów kierunku. Następnie prof. Alina Maciejewska przybliżyła zebranym gościom historię powstania kierunku studiów Gospodarka Przestrzenna na Politechnice Warszawskiej.

 

Wystąpienia okolicznościowe przedstawili:

  • dr inż. Kazimierz Bujakowski, Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,
  • prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Polska Akademia Nauk,
  • Rajmund Ryś, Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,
  • prof. dr hab. inż. Bogdan Ney, Przewodniczący Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej,
  • Agnieszka Nowakowska,  Naczelnik Wydziału Informacji Geoprzestrzennej, Główny Urząd Statystyczny,
  • dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. PG, Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Swoje wystąpienia zaprezentowali również przedstawiciele absolwentów kierunku Gospodarka Przestrzenna Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz przedstawiciele Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej.

W programie dwudniowego wydarzenia przewidziano 3 sesje referatowe:

  • Sesja I p.t. „Cele kształcenia i potrzeby rozwoju kadr”,
  • Sesja II p.t. „Urbanistyka w gospodarowaniu przestrzenią”,
  • Sesja III p.t. „Nauki ekonomiczne, przyrodnicze, rolnicze i społeczne w kształceniu na kierunku gospodarka przestrzenna”

W konferencji wzięło udział 150 osób i zaprezentowano 30 referatów. Tematem spotkania były m.in. wzajemne relacje nauk technicznych z naukami przyrodniczymi i społecznymi, w szczególności ich wzajemne powiązania w odniesieniu do gospodarowania przestrzenią zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju. Program nauczania na kierunku Gospodarka Przestrzenna jest bowiem mocno związany z naukami technicznymi, a jego głównym przesłaniem jest wyrobienie w studentach świadomości o uwarunkowaniach technicznych jakie najczęściej występują w podejmowanych przedsięwzięciach gospodarczych. Profil kształcenia studenta, opracowany na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, uzupełnia minima programowe o wiedzę i umiejętności inżynierskie, wyposażając tym samym absolwentów o ten dodatkowy atut ważny na rynku pracy i ważny dla gospodarki narodowej. Istotą tego programu stał się dobór nauczanych zagadnień, ich komplementarność oraz profil wykształcanych umiejętności zawodowych.

Konferencja była okazją do poznania opinii i wymiany doświadczeń, dotyczących programów i metod nauczania na kierunku Gospodarka Przestrzenna, z gronem akademickim z innych uczelni. Wystąpienia prezentowane w ramach konferencji pokazały różnorodność oferty dydaktycznej i problematyki badawczej prowadzonej w różnych ośrodkach akademickich. W większości są one wynikiem specjalności reprezentowanych przez kadrę dydaktyczną i charakter uczelni. Duży udział mają tu nauki techniczne, w tym architektura, urbanistyka, geografia oraz geodezja i kartografia.

Podsumowaniem spotkania były wnioski, opracowane przez Komisję Wnioskową, w składzie której znaleźli się: prof. nzw. dr hab inż. Krystyna Czarnecka, prof. dr hab. Tadeusz Markowski, prof. dr hab. Jan Maciej Chmielewski, prof. dr hab. inż. Bogdan Ney.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Główny Geodeta Kraju, Rektor Politechniki Warszawskiej, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Geodezji PAN, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Główny Urząd Statystyczny.

Organizatorem konferencji „Gospodarka Przestrzenna w Naukach Technicznych" była Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W jej przygotowanie włączyli się również studenci z Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej, działającego na Wydziale GiK PW.

Partnerem strategicznym konferencji była Korporacja Radex S.A. Sponsorem konferencji była firma Ricoh Polska Sp. z o.o. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: miesięcznik GEODETA, miesięcznik Przegląd Geodezyjny oraz portal internetowy URBNEWS.

Źródło: Wydział GiK PW
prof. Alina Maciejewska, dr hab. inż. Adrianna Kupidura
Zdjęcia: A. Borkowski

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW