Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Dydaktyka / Stanowisko władz PW w sprawie przewidywanego trybu pracy w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Stanowisko władz PW w sprawie przewidywanego trybu pracy w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Uwzględniając konieczność zaplanowania aktywności akademickich w Politechnice Warszawskiej z odpowiednim wyprzedzeniem, władze uczelni przedstawiają wstępny plan organizacji pracy w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Informacje zostały sformułowane na podstawie aktualnej wiedzy o stanie zagrożenia pandemią COVID-19 i z uwzględnieniem istniejących obecnie wytycznych. Zaplanowany scenariusz może ulegać aktualizacji adekwatnie do kierunku rozwoju pandemii.

 Działalność badawcza, administracyjna i dydaktyczna prowadzona na terenie Uczelni zostanie zorganizowana w sposób gwarantujący zachowanie reżimu sanitarnego

Proces dydaktyczny realizowany będzie w systemie mieszanym. Zajęcia, takie jak np. wykłady, powodujące największe skupienie osób w jednym miejscu oraz ich przemieszczenie w ciągach komunikacyjnych, będą prowadzone w formie zdalnej. Formułę pozostałych zajęć zaplanowano według jednego z trzech scenariuszy przedstawionych poniżej, z uwzględnieniem różnic w trybach kształcenia dostosowanych do wymagań poszczególnych wydziałów, kierunków i etapów cyklu dydaktycznego.

Zawarta w załączeniu tabela dla kierunków studiów została sporządzona w konsultacji z władzami wydziałów.

  • Tryb zdalny [Z]

Zajęcia wszystkich przedmiotów prowadzone zdalnie, z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji przez Internet. Zajęcia stacjonarne prowadzone w minimalnym zakresie (do 5% ogólnej liczby godzin), wyłącznie w sytuacjach, które powodowałyby uniemożliwienie zakończenia cyklu kształcenia w wymaganym czasie.
W tym trybie obecność studentów na Uczelni nie jest wymagana (poza wskazanym dla wybranych grup minimalnym, określonym czasem).

  • Tryb zdalny mieszany [ZM]

Przeważająca liczba przedmiotów prowadzona w trybie zdalnym. Zajęcia stacjonarne (do 20% ogólnej liczby godzin) prowadzone dla przedmiotów o kluczowym znaczeniu dla kierunku kształcenia, integrujących wiedzę i pozwalających najefektywniej skorzystać z kontaktu bezpośredniego. W tym wariancie możliwe jest blokowanie zajęć w celu zmniejszenia liczby kontaktów między osobami przebywającymi na Uczelni.
W tym trybie szczegółowe wymagania dotyczące obecności studentów na Uczelni zostaną sformułowane przez wydziały.

  • Tryb stacjonarny mieszany [SM]

Wykłady, zajęcia dla dużych grup oraz inne formy kształcenia, gdzie nie występuje potrzeba aktywnego kontaktu interpersonalnego - prowadzone zdalnie. Wszystkie pozostałe zajęcia, gdzie możliwe jest zachowanie reżimu sanitarnego, prowadzone są w formie stacjonarnej.
W tym trybie konieczna jest stała obecność studentów na Uczelni.

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
Rektor Politechniki Warszawskiej

CYTAT TYGODNIA

"

 

Na tym świecie nie ma nic równie trudnego do zdobycia i równie łatwego do stracenia jak zaufanie

Haruki Murakami

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego