Biuletyn PW / Nauka i Dydaktyka / Nauka / Narodowy Kongres Nauki

Narodowy Kongres Nauki

W dniach 19-20 września 2017 r., w Centrum Kongresowym ICE Kraków trwa Narodowy Kongres Nauki. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wicepremier Jarosław Gowin przedstawił projekt założeń nowej ustawy.

Narodowy Kongres Nauki ma stanowić podsumowanie wielomiesięcznej debaty środowiskowej. Od października 2016 do czerwca 2017 w dziewięciu ośrodkach akademickich odbywały się konferencje programowe NKN poświęcone kolejnym obszarom problematyki związanej z tworzeniem projektu nowych regulacji dla nauki i szkolnictwa wyższego.

Poruszono m.in. kwestie takie jak: ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym; ścieżki kariery i rozwój młodej kadry akademickiej; zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką, gospodarką i administracją publiczną czy umiędzynarodowienie nauki i szkolnictwa wyższego.

Głównym punktem Kongresu jest prezentacja założeń Ustawy 2.0, w której uporządkowane zostać mają zagadnienia regulowane dziś przez cztery ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o stopniach i tytule naukowym, ustawę o zasadach finansowania nauki, oraz ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. W panelach dyskusyjnych przedstawione zostaną konkretne propozycje rozwiązań legislacyjnych, a podczas seminariów będzie okazja do zgłoszenia uwag i propozycji odnośnie zapisów w poszczególnych częściach projektu ustawy.

Narodowy Kongres Nauki będzie początkiem ponad dwumiesięcznego okresu konsultacji projektu, po którym zostanie on skorygowany i przekazany rządowi i parlamentowi.

Transmisję z wydarzenia oglądać można na stronie MNiSW.

Źródło: nkn.gov.pl

CYTAT TYGODNIA

"

 

Cechą życia jest pęd ku przyszłości.

Antoni Kępiński

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

adres e-mail: bpw@rekt.pw.edu.pl

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

bpw@rekt.pw.edu.pl

MNiSW