Biuletyn PW / Odpowiedzialna uczelnia / Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji / Znamy już pierwszych Rzeczników Zaufania oraz Społecznych Inspektorów Pracy w PW

Znamy już pierwszych Rzeczników Zaufania oraz Społecznych Inspektorów Pracy w PW

Komisja Skrutacyjna na podstawie oddanych głosów i działając na podstawie Zarządzenia Rektora w sprawie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji przekazała nam wyniki wyborów na Rzecznika Zaufania oraz Społecznego Inspektora Pracy.

Uczelnianym Rzecznikiem Zaufania PW została wybrana dr Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz.

Komisja stwierdza, że na Rzecznika Zaufania Administracji Centralnej, Muzeum PW, Oficyny Wydawniczej PW i Uniwersytetu Trzeciego Wieku została wybrana mgr Anna Poreda.

Rzecznik Zaufania - osoba pierwszego kontaktu, której zadaniem jest monitorowanie, zapobieganie oraz rozpatrywanie na etapie mediacyjnym procesu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji spraw spornych na tle zjawisk mobbingu lub dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej. Kadencja Rzecznika Zaufania trwa 4 lata. Funkcję można pełnić wielokrotnie.

Zarządzenie Rektora nr 59/2014 z dnia 19 września 2014 r. w sprawie mobbingowi i dyskryminacji

 

Społecznym Inspektorem Pracy PW została wybrana dr inż. Jadwiga Janowska.

Społecznym Inspektorem Pracy Administracji Centralnej, Muzeum PW, Oficyny Wydawniczej PW i Uniwersytetu Trzeciego Wieku został mgr inż. Tadeusz Węgrzynowski.

Społeczni Inspektorzy Pracy zobowiązani są współpracować z odpowiednimi instancjami związków zawodowych,  a  w  szczególności  niezwłocznie  informować  przedstawicieli  władz  związkowych  o zaobserwowanych niedociągnięciach. Uczelniany Społeczny Inspektor Pracy raz w roku składa sprawozdanie ze swej działalności Komisji Zakładowej i Radzie Zakładowej. Społeczni Inspektorzy Pracy współdziałają z Inspektoratem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Uczelni oraz Państwową Inspekcją Pracy. Kadencja Społecznego Inspektora Pracy trwa 4 lata.

 

 

W załączniku zamieszczamy listy reprezentantów wybranych na poszczególnych Wydziałach PW i w jednostkach pozawydziałowych.

 

 

Uwaga: lista podlega bieżącej aktualizacji i jest uzupełniana o te jednostki i Wydziały, z których dane wpływają jeszcze do Związkowego Zespołu Koordynującego wybory w PW.

Powiązany materiał:
Wybory Społecznego Inspektora Pracy oraz Rzecznika Zaufania PW

 

Opracowano na podstawie protokołów Komisji Skrutacyjnej z dnia 27 marca 2015 r.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Cechą życia jest pęd ku przyszłości.

Antoni Kępiński

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

adres e-mail: bpw@rekt.pw.edu.pl

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

bpw@rekt.pw.edu.pl

MNiSW