Dział Socjalny

Cele i zadania

Dział Socjalny jest jednostką organizacyjną administracji centralnej Politechniki Warszawskiej powołaną do wykonywania zadań związanych z obsługą socjalną pracowników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin.

Proces obsługi socjalnej pracowników i emerytów Politechniki Warszawskiej obejmuje zadania związane z przyznawaniem świadczeń, w tym pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), organizowaniem kolonii dla dzieci i młodzieży w ośrodkach wypoczynkowych Uczelni, organizowaniem imprez kulturalnych i sportowych dla dzieci, sprzedażą biletów na imprezy kulturalne, sprzedażą wczasów i wycieczek do zakładowych obiektów socjalnych, organizacją wycieczek w ramach współpracy z innymi uczelniami. Dział Socjalny sprawuje nadzór nad Niepublicznym Przedszkolem  Politechniki Warszawskiej oraz  Ośrodkami Wypoczynkowymi w Sarbinowie, Ubliku i Wildze oraz Ośrodkiem Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Grybowie.

Działalność socjalna w Politechnice Warszawskiej prowadzona jest na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzonego zarządzeniem nr 20 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Dział Socjalny przygotowuje dla potrzeb pracodawcy i zakładowych organizacji związkowych, a także dla osób ubiegających się o świadczenia socjalne informacje, analizy i dokumenty niezbędne w danej sytuacji do załatwienia spraw socjalnych. Przygotowuje również wstępne propozycje podziału środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, projekty wewnętrznych regulacji m. in.: regulaminu zakładowego funduszu socjalnego, statutu Przedszkola, regulaminy porządkowe obiektów socjalnych oraz przygotowuje wstępne propozycje w zakresie przyznawania świadczeń osobom uprawnionym.

Działalność socjalna organizowana przez pracodawców w zakładach pracy jest integralną częścią polityki społecznej państwa w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa socjalnego pracowników oraz emerytów i rencistów. Jest regulowana przede wszystkim ustawami: Prawo o szkolnictwie wyższym, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, o związkach zawodowych, czyli przepisami określającymi ogólne normy prowadzenia działalności socjalnej, jej zakres podmiotowy i przedmiotowy, źródła finansowania, sposób dokonywania rozliczeń, zasady i warunki przyznawania ulgowych usług i świadczeń osobom uprawnionym.

 

Kontakt

ul. Noakowskiego 20,
kl. A (I piętro)
pok. nr.: 109, 111, 113, 115, 117, 119

Godziny przyjęć interesantów: 9:00 - 13:00

 

Pracownicy Działu Socjalnego