Informacja Socjalna

Świadczenia socjalne są wypłacane na podstawie Regulaminu ZFŚS w PW, wprowadzonym Zarządzeniem nr 89/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej.

Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń socjalnych są pracownicy, emeryci i renciści PW, członkowie rodzin (współmałżonek i dzieci do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole do ukończenia 25 roku życia), członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach PW, jeżeli byli na ich wyłącznym utrzymaniu.

Podstawą przyznawania świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS jest wniosek osoby uprawnionej wraz z oświadczeniem o sytuacji życiowej i rodzinnej oraz określonym przychodem (brutto) przypadającym na osobę w gospodarstwie domowym w roku 2021.

Wnioski o świadczenia socjalne mogą być składane lub przesyłane do Działu Socjalnego pocztą tradycyjną/elektroniczną lub poprzez Portal Pracowniczy SAP na formularzach obowiązujących w 2022 roku dostępnych TUTAJ>>

Zakres świadczeń socjalnych jest następujący:

 • pomoc finansowa dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej i zdrowotnej oraz w związku z urodzeniem dziecka;
 • pomoc finansowa dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi;
 • pomoc rzeczowa wykupiona przez PW;
 • dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • dofinansowanie wypoczynku, zajęć sportowo- rekreacyjnych, imprez kulturalnych;
 • dofinansowanie wycieczek rekreacyjno-turystycznych do ośrodków wypoczynkowych Politechniki Warszawskiej (w Sarbinowie, Grybowie, Ubliku i Wildze);
 • dofinansowanie opieki nad dziećmi;
 • pożyczki na remont, remont kapitalny, adaptację dla potrzeb osób niepełnosprawnych, uzupełnienie wkładów w spółdzielniach mieszkaniowych, zakup i wykup mieszkań oraz zakup i budowę domu jednorodzinnego.

Średni miesięczny przychód za rok 2021 na osobę w rodzinie pracownika przekraczający kwotę 6375 zł, w rodzinie emeryta 5191 zł zwalnia z obowiązku wypełniania oświadczenia o przychodach.

Większość świadczeń socjalnych jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wolne od podatku dochodowego są:

 • zapomogi wypłacane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych;
 • świadczenia otrzymywane przez emerytów i rencistów do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł;
 • dopłaty do wypoczynku zorganizowanego dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez resort oświaty;
 • wartość świadczeń pieniężnych i rzeczowych otrzymanych przez pracownika, łącznie do wysokości nie przekraczającej w bieżącym roku podatkowym kwoty 2000 zł.

Dofinansowanie wypoczynku

Osoby uprawnione mogą ubiegać się o dofinansowanie wypoczynku dla siebie, współmałżonka i dzieci. Wypoczynek może być zorganizowany przez PW, inne instytucje lub we własnym zakresie. Dofinansowanie wynosi: dla pracownika od 1500 do 3300 zł, współmałżonka 20% kwoty przysługującej pracownikowi, dla dziecka od 900 zł do 1920 zł w przypadku wypoczynku we własnym zakresie, zaś w przypadku wypoczynku zorganizowanego przez uprawniony podmiot od 1020 zł do 2100 zł, a w przypadku drugiego w roku wyjazdu zorganizowanego od 510 zł do 1050 zł.

W przypadku korzystania z wypoczynku w ośrodkach wypoczynkowych PW dofinansowanie zwiększa się o 35% (pobyt co najmniej 14 dób hotelowych) lub o 25% (pobyt od 6 do 13 dób hotelowych), a w przypadku wypoczynku zorganizowanego przez inne instytucje dofinansowanie w roku 2022 zwiększa się o 10%, przy czym w żadnym z tych przypadków dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty faktycznie poniesionych kosztów, uwidocznionych na imiennej fakturze.

Dofinansowanie wycieczek organizowanych w PW

Osoby uprawnione mogą uzyskać dofinansowanie wycieczek rekreacyjno-turystycznych do ośrodków wypoczynkowych PW lub organizowanych w PW oraz indywidualnych pobytów wycieczkowych w ośrodkach wypoczynkowych PW. Maksymalny czas pobytu na wycieczce wynosi 5 dób hotelowych. Dofinansowanie w zależności od przychodu na osobę w rodzinie wynosi 50% lub 60% kosztu każdej wycieczki. Łączne dofinansowanie na osobę nie może przekroczyć kwoty 1200 zł.

Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych

Dofinansowanie do zakupionych indywidualnie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób uprawnionych wynosi w zależności od przychodu na osobę w rodzinie 50% lub 60% poniesionych kosztów. Łączne dofinansowanie na osobę nie może przekroczyć kwoty 1200 zł.

Dofinansowanie imprez kulturalnych

Dofinansowanie do zakupionych indywidualnie biletów na imprezy kulturalne wynosi w zależności od przychodu na osobę w rodzinie 50% lub 60% poniesionych kosztów. Osoba uprawniona może otrzymać dofinansowanie jednorazowo do 1 biletu na imprezę kulturalną. Dofinansowanie obejmuje również zajęcia kulturalne i artystyczne dla dzieci. Łączne dofinansowanie na osobę nie może przekroczyć kwoty 1200 zł.

Dofinansowanie opieki nad dziećmi

Dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego wynosi od 120 zł do 280 zł miesięcznie, a dla osób samotnych z dzieckiem od 160 zł do 320 zł miesięcznie.

Warunkiem uzyskania dofinansowania do wczasów, wycieczek, zajęć sportowo-rekreacyjnych, imprez kulturalnych i opieki nad dziećmi jest przedstawienie imiennych rachunków lub faktur.

W roku 2022 maksymalna wysokość pożyczki za budowę, zakup lub remont kapitalny/adaptację wynosi 60 tys. zł z okresem spłaty do 5 lat, maksymalna wysokość pożyczki na drobne remonty wynosi 27 tys. zł z sugerowanym okresem spłaty 3 lata (maksymalnie do 5 lat). Oprocentowanie zgodnie z decyzją nr 335/2021 Rektora PW. Przy korzystaniu z pożyczki na cele mieszkaniowe wymagane jest poręczenie. Dla pożyczek na cele budowlane, zakupu lub remontu kapitalnego - 4 poręczycieli, pracowników PW zatrudnionych na czas nieokreślony. Dla pożyczek na drobne remonty mieszkania lub domu - 2 poręczycieli, pracowników PW zatrudnionych na czas nieokreślony.