Biuletyn PW / Pracownicy / Sprawy socjalne / Informacja Socjalna

Informacja Socjalna

Wszystkie świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznawane są zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz obowiązującym w Politechnice Warszawskiej Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Zarządzenie nr 20/2017 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 12 kwietnia 2017 r.).

Przepis art. 8 ust. 1 Ustawy o zakładowym funduszu socjalnym stanowi, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnione są od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

Świadczenie socjalne nie jest świadczeniem należnym, lecz uznaniowym, przyznawanym wyłącznie osobom spełniającym kryteria określone w ustawie i regulaminie zakładowym.

Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń socjalnych są pracownicy, emeryci i renciści PW, członkowie rodzin (współmałżonek i dzieci do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole do ukończenia 25 roku życia), członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach PW, jeżeli byli na ich wyłącznym utrzymaniu.

Podstawą przyznawania świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS jest wniosek osoby uprawnionej wraz z oświadczeniem o sytuacji życiowej i rodzinnej oraz określonym przychodem przypadającym na osobę w gospodarstwie domowym w roku 2020.

Wnioski o świadczenia socjalne winny być składane lub przesyłane pocztą tradycyjną / elektroniczną lub poprzez Portal Pracowniczy SAP do Działu Socjalnego na formularzach obowiązujących w 2021 roku, dostępnych na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej.

W związku z pandemią uprzejmie prosimy Interesantów, w trosce o zdrowie własne i pracowników Działu Socjalnego, o przychodzenie do Działu wyłącznie w sprawach wymagających osobistego stawiennictwa.

Godziny przyjęć Interesantów: od poniedziałku do piątku w pok. nr 109, 111, 113, 115 w godzinach od 900 do 1300. W przypadku niemożności stawienia się w tych godzinach dokumenty (wnioski z załącznikami) można złożyć w sekretariacie Działu w pok. nr 117 do godz. 15.30, konieczne jest wówczas podanie nr telefonu / maila do kontaktu, aby pracowniki odpowiedzialny merytorycznie za realizację danego świadczenia mógł się z Państwem skontaktować.

Realizacja wypłat dofinansowań wypoczynku odbywać się będzie od czerwca, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu ZFŚS w PW.

Wszystkie wnioski należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.

Prosimy o składanie kompletnych wniosków, gdyż tylko takie mogą zostać zaopiniowane i rozpatrzone.

Zakres świadczeń socjalnych jest następujący:

 • pomoc finansowa dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej i zdrowotnej oraz w związku z urodzeniem dziecka,
 • pomoc finansowa dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi,
 • pomoc rzeczowa wykupiona przez PW,
 • dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • dofinansowanie wypoczynku, zajęć sportowo- rekreacyjnych oraz imprez kulturalnych,
 • dofinansowanie wycieczek rekreacyjno-turystycznych do ośrodków wypoczynkowych Politechniki Warszawskiej (w Sarbinowie, Grybowie, Ubliku i Wildze),
 • pożyczki na remont, modernizację, uzupełnienie wkładów w spółdzielniach mieszkaniowych, zakup i wykup mieszkań oraz zakup i budowę domu jednorodzinnego.

Średni miesięczny przychód na osobę w rodzinie pracownika przekraczający kwotę 5787 zł, a w rodzinie emeryta 4712 zł zwalnia z obowiązku wypełniania oświadczenia o przychodach.

Wszystkie wnioski o świadczenia socjalne opiniowane są przez Rektorską Komisję ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (w skład Komisji wchodzą delegowani przedstawiciele działających w Uczelni organizacji związków zawodowych).

Decyzje w sprawach świadczeń z Funduszu nie wymagają uzasadnienia, a osobom uprawnionym do korzystania ze świadczeń nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia.

Większość świadczeń socjalnych jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wolne od podatku dochodowego są:

 • zapomogi wypłacane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych,
 • świadczenia (pieniężne i rzeczowe) otrzymywane przez emerytów i rencistów do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000,- zł,
 • dopłaty do wypoczynku zorganizowanego dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez resort oświaty,
 • wartość świadczeń pieniężnych i rzeczowych otrzymanych przez pracownika, łącznie do wysokości nie przekraczającej w bieżącym roku podatkowym kwoty 2000,-zł.

Kwota 2000,- zł nie będzie wliczana do podstawy opodatkowania dofinansowania wypoczynku wypłacanego pracownikom. Natomiast wartość świadczeń rzeczowych (np. bilety na imprezy kulturalne i sportowe wykupione przez PW) otrzymanych przez pracowników podlegać będzie opodatkowaniu.

Z tytułu świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów przekraczających kwotę 3000,- pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%.

Informacja rozszerzona
Fundusz Socjalny

1. Pomoc finansowa

Pomoc finansową może otrzymać uprawniony:

a/ znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej i zdrowotnej,

b/ w związku z urodzeniem dziecka, lub

c/ dotknięty indywidualnie zdarzeniami losowymi, w szczególności w przypadku:

* zgonu współmałżonka lub dziecka,

* ciężkiej przewlekłej choroby lub kalectwa uprawnionego, współmałżonka lub dziecka,

* klęski żywiołowej.

Przyznanie oraz wysokość udzielonej pomocy uzależnione jest od:

* wysokości średniego przychodu przypadającego na osobę za 2020 r.,

* udokumentowania zaświadczeniem lekarskim sytuacji zdrowotnej,

* udokumentowania wydatków poniesionych na leczenie (bez faktur za leki),

* innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy,

* udokumentowania faktu zdarzenia losowego.

2. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży

Dopłatami z Funduszu objęte są dwa rodzaje wypoczynku:

- zorganizowany udokumentowany w sposób opisany w Regulaminie ZFŚS (§ 19 i § 20),

- zorganizowany we własnym zakresie.

3. Dofinansowanie wypoczynku, zajęć sportowo-rekreacyjnych, wycieczek oraz imprez kulturalnych dla pracowników, emerytów i rencistów

Dofinansowaniu podlegają różne formy wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej.

Dofinansowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz imprez kulturalnych zakupionych indywidualnie przez osoby uprawnione można uzyskać załączając do wniosku imienne dowody wpłaty / faktury za wykupione zajęcia lub imprezy.

Dofinansowanie wypoczynku

Osoby uprawnione mogą ubiegać się o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego przez PW lub zorganizowanego we własnym zakresie.

Wysokość dofinansowania wypoczynku współmałżonka wynosi 20% kwoty przyznanej pracownikowi, emerytowi lub renciście.

W przypadku korzystania ze skierowania do ośrodków wypoczynkowych PW dofinansowanie zwiększa się o 20% (pobyt co najmniej 14 dób hotelowych) lub o 15% (pobyt od 6 do 13 dób hotelowych).

Dofinansowanie wycieczek organizowanych w PW

Osoby uprawnione mogą uzyskać dofinansowanie wycieczek rekreacyjno-turystycznych do ośrodków wypoczynkowych PW lub organizowanych w PW oraz indywidualnych pobytów wycieczkowych w ośrodkach wypoczynkowych PW. Maksymalny czas pobytu na wycieczce wynosi 5 dób hotelowych. Dofinansowanie w zależności od przychodu na osobę w rodzinie wynosi 50% lub 60% kosztu każdej wycieczki. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest przedstawienie imiennych rachunków. Łączne dofinansowanie na osobę nie może przekroczyć kwoty 600 zł w roku 2021.

Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych

W przypadku zajęć wykupionych w Ognisku TKKF „Politechnika” osoby uprawnione wnoszą ulgową odpłatność i nie mogą ponownie ubiegać się o dofinansowanie.

Dofinansowanie do zakupionych indywidualnie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób uprawnionych wynosi w zależności od przychodu na osobę w rodzinie 50% lub 60% poniesionych kosztów. Łączne dofinansowanie na osobę nie może przekroczyć kwoty 1200 zł w roku 2021.

Dofinansowanie imprez kulturalnych

Dofinansowanie do zakupionych indywidualnie przez osoby uprawnione biletów na imprezy kulturalne wynosi w zależności od przychodu na osobę w rodzinie 50% lub 60% poniesionych kosztów. Osoba uprawniona może otrzymać dofinansowanie jednorazowo do dwóch biletów na imprezę kulturalną. Łączne dofinansowanie na osobę nie może przekroczyć kwoty 900 zł w roku 2021.

Fundusz Mieszkaniowy

Środki Funduszu Mieszkaniowego przeznaczone są na udzielanie pożyczek na:

1. uzupełnienie udziału własnego na mieszkanie budowane przez spółdzielnie mieszkaniowe lub inne podmioty gospodarcze,

2. uzupełnienie udziału własnego na budowę domu jednorodzinnego,

3. zakup mieszkania lub domu,

2. wykupienie na własność mieszkania,

3. spłatę kredytu lub odsetek od kredytu,

6. przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej oraz adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne,

7. remonty kapitalne mieszkania lub domu jednorodzinnego,

8. drobne remonty mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Pożyczki na cele wymienione w pkt 1-7 mogą być udzielone pod warunkiem zgromadzenia i udokumentowania przez pożyczkobiorcę co najmniej 50% wkładu własnego. Konieczne poręczenie 4 osób – pracowników PW, zatrudnionych na czas nieokreślony. Maksymalna wysokość w roku 2021 pożyczki na cele od 1 do 7 wynosi 60.000 zł.

Pożyczki na drobne remonty mieszkań i domów mogą być udzielane po spłaceniu wcześniej zaciągniętej pożyczki. Konieczne poręczenie 2 osób – pracowników PW, zatrudnionych na czas nieokreślony. Maksymalna wysokość w roku 2021 pożyczki na drobne remonty wynosi 25.000 zł.

Pożyczki ze środków ZFŚS podlegają oprocentowaniu w zależności od przychodu na osobę w rodzinie, zgodnie z Decyzją nr 26 z 2021 r Rektora PW.

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI