Biuletyn PW / Przegląd prasowy / W 2015 r. zmieni się system finansowania jednostek naukowych

W 2015 r. zmieni się system finansowania jednostek naukowych

Od 2015 roku zmieni się system finansowania jednostek naukowych, dzięki czemu najwięcej pieniędzy będą uzyskiwały najlepsze z nich. Szkoły wyższe przygotują zasady potwierdzania umiejętności nabytych poza uczelnią, np. u osób dojrzałych zaczynających studia.

Od początku roku obowiązuje rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego wprowadzające zmiany w systemie finansowania jednostek naukowych. Zgodnie z nim zniknie tzw. "stała przeniesienia", czyli kwota dofinansowania z budżetu państwa "przeniesiona" z poprzedniego roku. Od 2015 roku pieniądze przyznawane instytutom Polskiej Akademii Nauk, instytutom badawczym czy wydziałom uczelni w ramach tzw. dotacji statutowej będą uzależnione głównie od jakości prowadzonych badań i przyznanej im kategorii naukowej: A+, A, B lub C. Wysokość dotacji ma premiować rzeczywiste osiągnięcia naukowe i jakość prowadzonych prac badawczych.

Nowy system finansowania nauki będzie wdrażany stopniowo. W okresie przejściowym – do 2017 roku – wprowadzone zostaną progi zabezpieczające przed nadmiernym spadkiem dotacji, albo jej niewspółmiernym wzrostem. Z roku na rok one będą się one zmieniały.

Zmiany, które czekają uczelnie i jednostki badawcze w roku 2015, są też efektem nowelizacji m.in. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, którą w sierpniu 2014 podpisał prezydent Bronisław Komorowski.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o szkolnictwie wyższym szkoła wyższa będzie mogła zwolnić zaczynającego naukę studenta nawet z połowy zajęć, jeśli wykaże on, że posiada wymagane przez nią umiejętności czy wiedzę. W związku z tym do 30 czerwca 2015 uczelniane senaty muszą opracować zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się oraz sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących te efekty. Rozwiązanie to ma zachęcić do podejmowania studiów m.in. osoby dojrzałe.

Więcej czasu uczelnie będą miały na zróżnicowanie studiów na ogólnoakademickie i o profilu praktycznym. Rozwiązanie takie również wprowadziła nowela ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Według resortu nauki program studiów ogólnoakademickich powinien wiązać się z prowadzonymi na uczelni badaniami naukowymi. Z kolei na studiach o profilu praktycznym większość zajęć rozwijać ma kompetencje i umiejętności praktyczne. Z tego powodu na studiach o profilu praktycznym studenci będą mieli obowiązek odbycia trzymiesięcznych praktyk. Z kolei na profilu akademickim mają być włączani w badania prowadzone na uczelni. Na studiach licencjackich profile i programy kształcenia trzeba dostosować do nowych wymagań do końca 2016 r. Z kolei na studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich – do końca 2017 r.
 
Obecnie na podpis prezydenta czeka jeszcze nowelizacja ustawy o zasadach finansowania nauki. Na przepisach wchodzącej w życie noweli ustawy skorzystają m.in. młodzi naukowcy, którzy starając się o środki finansowe muszą spełniać warunek nieprzekroczenia 35. roku życia. Teraz ten okres będzie można wydłużyć o czas, w którym przebywali oni np. na urlopie rodzicielskim, wychowawczym albo pobierali zasiłek chorobowy w związku z długotrwałą niezdolnością do pracy. Łączny czas takich przerw w pracy nie może przekroczyć jednak dwóch lat.

Po podpisaniu noweli ustawy o zasadach finansowania nauki zmiany nastąpią również w systemie POL-on. Dotąd obejmował on informacje o szkolnictwie wyższym, a teraz będzie można w nim znaleźć też dane o jednostkach naukowych. Uwzględni on m.in. osiągnięcia naukowe jednostek, otrzymane przez nie patenty, zorganizowane konferencje naukowe, wydawane czasopisma, posiadane laboratoria badawcze, realizowane projekty naukowe, wdrożone systemy jakości. Dostęp do większości z tych danych będzie otwarty i powszechny.

Za sprawą noweli ustawy o zasadach finansowania nauki zmienią się też przepisy dotyczące przyznawania pieniędzy na upowszechnianie i promocję wiedzy oraz osiągnięć naukowych. Wydawcy czasopism, w tym uczelnie i jednostki naukowe, które udostępniają publikowane treści przez internet, będą mogły otrzymać środki finansowe m.in. na stworzenie anglojęzycznych wersji publikacji, udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji. O środki finansowe na działalność upowszechniającą naukę będą mogły ubiegać się też biblioteki naukowe, które nie wchodzą w skład jednostek naukowych.

W 2015 roku kontynuowane będą też międzyresortowe prace nad zapowiedzianą w exposé premier Ewy Kopacz możliwością finansowania przez państwo studiów na zagranicznych uczelniach najwybitniejszym studentom. Taka możliwość istniałaby od 2016 roku, ale pod warunkiem, że każdy z dofinansowanych w ten sposób studentów, co najmniej pięć lat po powrocie ze studiów będzie pracował w Polsce.

Podobny materiał:
Większy budżet na naukę

CYTAT TYGODNIA

"

 

Milczenie - przyjaciel, który nigdy nie zdradza

Konfucjusz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego