Biuletyn PW / Senat / Zarządzenia Rektora 2013 i 2014

Zarządzenia Rektora 2013 i 2014

Poniżej prezentujemy zarządzenia Rektora przedstawiane na posiedzeniach Senatu Politechniki Warszawskiej. 

Posiedzenie Senatu z 17 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Rektora nr 85/2014 z dnia 10.12.2014 r.
w sprawie nadawania statusu profesora dotowanego Politechniki Warszawskiej i określenia jego zadań

Zarządzenie Rektora nr 84/2014 z dnia 05.12.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 2/2013 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie zasad składania i podpisywania wniosków oraz przygotowywania i podpisywania umów w projektach badawczych finansowanych lub dofinansowywanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki lub inne podmioty finansujące ze środków krajowych

Zarządzenie Rektora nr 83/2014 z dnia 04.12.2014 r.
w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zatrudnianiu na stanowisku profesora nadzwyczajnego, profesora wizytującego lub profesora zwyczajnego

Zarządzenie Rektora nr 82/2014 z dnia 03.12.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 34/2008 Rektora PW w sprawie trybu wnoszenia opłat należnych Politechnice Warszawskiej z tytułu kształcenia cudzoziemców na zasadach odpłatności oraz zasad rozliczania w Uczelni przychodów z tego tytułu

Zarządzenie Rektora nr 81/2014 z dnia 01.12.2014 r.
w sprawie likwidacji Zakładu Instalacji Budowlanych i Fizyki Budowli na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Zarządzenie Rektora nr 80/2014 z dnia 28.11.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej – zniesienie Samodzielnego Stanowiska ds. Finansowych.

Zarządzenie Rektora nr 79/2014 z dnia 28.11.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 20/2011 Rektora PW w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, kandydatów na studia i studia doktoranckie oraz studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 78/2014 z dnia 28.11.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej – utworzenie w Biurze ds. Promocji i Informacji Sekcji Promocji i Informacji w Internecie, zmiany w zakresie działania Biura Rektora

Zarządzenie Rektora nr 77/2014 z dnia 24.11.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 36/2013 Rektora PW w sprawie strony internetowej Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 76/2014 z dnia 21.11.2014 r.
w sprawie utraty mocy zarządzenia nr 23 z 2000 r. Rektora PW w sprawie zasad zawierania w Politechnice Warszawskiej umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 19 listopada 2014 r.

Zarządzenie Rektora nr 75/2014 z dnia 17.11.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - zmiana zakresu zadań DSK i ORK

Zarządzenie Rektora nr 74/2014 z dnia 14.11.2014 r.
w sprawie gospodarki lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi w budynkach mieszkalnych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 73/2014 z dnia 12.11.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 29/2014 Rektora PW w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy

Zarządzenie Rektora nr 72/2014 z dnia 05.11.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 25/2014 Rektora PW w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie Rektora nr 70/2014 z dnia 30.10.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 4/2014 Rektora PW w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i prorektorów

Zarządzenie Rektora nr 69/2014 z dnia 30.10.2014 r.
w sprawie zasad przyjmowania oraz wystawiania weksli in blanco

Zarządzenie Rektora nr 68/2014 z dnia 30.10.2014 r.
w sprawie przyjmowania wpłat gotówkowych przez pracowników i studentów PW

Zarządzenie Rektora nr 67/2014 z dnia 27.10.2014 r.
w sprawie zasad używania flagi Politechniki Warszawskiej i korzystania z masztów flagowych na Placu Politechniki

Zarządzenie Rektora 66/2014 z dnia 24.10.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 53/2013 Rektora PW w sprawie zasad używania znaku firmowego Politechniki Warszawskiej i godła Politechniki Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 22 października 2014 r.

Zarządzenie Rektora 65/2014 z dnia 14.10.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 26/2014 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora 64/2014 z dnia 14.10.2014 r.
w sprawie utraty mocy zarządzeń Rektora PW

Zarządzenie Rektora 63/2014 z dnia 29.09.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 16/2010 Rektora PW w sprawie udzielania przez Rektora pełnomocnictw oraz prowadzenia ich rejestru

Zarządzenie Rektora 62/2014 z dnia 29.09.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 43/2009 Rektora PW w sprawie rozliczania kosztów wynagrodzeń osobowych w projektach badawczych

Zarządzenie Rektora 61/2014 z dnia 29.09.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 13/2008 Rektora PW w sprawie zasad przygotowywania i wydawania wewnętrznych aktów prawnych przez organy jednoosobowe i kanclerza Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora 60/2014 z dnia 29.09.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 41/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2014/15

Zarządzenie Rektora 59/2014 z dnia 19.09.2014 r.
w sprawie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 17 września 2014 r.

Zarządzenie Rektora 58/2014 z dnia 15.09.2014 r.
w sprawie zapewnienia profilaktycznych posiłków i napojów pracownikom Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora 57/2014 z dnia 15.09.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - utworzenie Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Zarządczej

Zarządzenie Rektora 56/2014 z dnia 15.09.2014 r.
w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach i na terenach Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora 55/2014 z dnia 12.09.2014 r.
w sprawie zasad archiwizowania prac dyplomowych studentów

Zarządzenie Rektora 54/2014 z dnia 12.09.2014 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania związanego z udziałem Politechniki Warszawskiej w spółkach kapitałowych

Zarządzenie Rektora 53/2014 z dnia 12.09.2014 r.
w sprawie trybu postępowania powypadkowego w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora 52/2014 z dnia 12.09.2014 r.
w sprawie wydawania absolwentom Politechniki Warszawskiej zaświadczeń dotyczących okresu studiów dla potrzeb tzw. kapitału początkowego

Zarządzenie Rektora 51/2014 z dnia 10.09.2014 r.
w sprawie zasad realizacji w Politechnice Warszawskiej projektów Programów Ramowych Unii Europejskiej

Zarządzenie Rektora 50/2014 z dnia 10.09.2014 r.
w sprawie stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zasad ich wypłacania

Zarządzenie Rektora 49/2014 z dnia 09.09.2014 r.
w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora 48/2014 z dnia 09.09.2014 r.
w sprawie gospodarki elektroenergetycznej Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora 47/2014 z dnia 08.09.2014 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Zespół Kontroli Wewnętrznej

Zarządzenie Rektora 46/2014 z dnia 08.09.2014 r.
w sprawie obowiązkowego szkolenia pracowników Politechniki Warszawskiej zatrudnionych przy pilnowaniu oraz obowiązku noszenia przez nich identyfikatorów

Zarządzenie Rektora 45/2014 z dnia 08.09.2014 r.
w sprawie zasad powoływania w jednostkach organizacyjnych PW pełnomocników ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz ich zadań

Zarządzenie Rektora 44/2014 z dnia 03.09.2014 r.
w sprawie utraty mocy zarządzeń Rektora Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora 43/2014 z dnia 01.09.2014 r.
w sprawie procedur postępowania w Politechniki Warszawskiej w sytuacji wprowadzenia poszczególnych stopni alarmowych na obszarze kraju

Zarządzenie Rektora 42/2014 z dnia 21.08.2014 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania naukowych stypendiów wyjazdowych dla doktorantów i nauczycieli akademickich w ramach projektu „Wsparcie inicjatyw Politechniki Warszawskiej w kształceniu i doskonaleniu kadr w zakresie innowacyjnych technik teleinformatycznych” finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa

Zarządzenie Rektora 41/2014 z dnia 21.08.2014 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2014/2015

Zarządzenie Rektora 40/2014 z dnia 23.07.2014 r.
w sprawie przekształcenia Zakładu Geodezji Inżynieryjnej i Pomiarów Szczegółowych w Katedrę Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowo-Kontrolnych na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora 39/2014 z dnia 14.07.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 10/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie zasad i trybu przeprowadzania ankietyzacji procesu dydaktycznego

Zarządzenie Rektora 38/2014 z dnia 14.07.2014 r.
w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu pracownikom Politechniki Warszawskiej zwiększonego wynagrodzenia

Zarządzenie Rektora 37/2014 z dnia 14.07.2014 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora 36/2014 z dnia 23.06.2014 r.
w sprawie likwidacji Zakładu Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych oraz Zakładu Systemów Informatycznych i Trakcyjnych w Transporcie oraz utworzenia Zakładu Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 25 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Rektora 35/2014 z dnia 23.06.2014 r.
w sprawie zapewnienia dyscypliny budżetowej w działalności dydaktycznej podstawowych i pozawydziałowych jednostek organizacyjnych

Zarządzenie Rektora 34/2014 z dnia 13.06.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 15/2013 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora 33/2014 z dnia 26.05.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 13/2013 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie Rektora 32/2014 z dnia 26.05.2014 r.
w sprawie wykazu prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby

Zarządzenie Rektora 31/2014 z dnia 26.05.2014 r.
w sprawie uruchomienia i realizowania Systemu oceny pracowników w Politechnice Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 21 maja 2014 r. 

Zarządzenie Rektora 30/2014 z dnia 20.05.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 34/2008 Rektora PW w sprawie trybu wnoszenia opłat należnych Politechnice Warszawskiej z tytułu kształcenia cudzoziemców na zasadach odpłatności oraz zasad rozliczania w Uczelni przychodów z tego tytułu

Zarządzenie Rektora 29/2014 z dnia 06.05.2014 r.
w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 16 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Rektora 28/2014 z dnia 14.04.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 34/2013 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie uruchomienia Programu Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych

Zarządzenie Rektora 27/2014 z dnia 14.04.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 28/2012 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie sposobu kalkulacji wysokości opłat pobieranych za kształcenie i inne usługi edukacyjne w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora 26/2014 z dnia 14.04.2014 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora 25/2014 z dnia 9.04.2014 r.
w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie Rektora 24/2014 z dnia 9.04.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 13/2013 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie Rektora 23/2014 z dnia 1.04.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 2 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 22 stycznia 2003 roku w sprawie utworzenia Centrum Współpracy Międzynarodowej, przekształcenia Uczelnianego Punktu Kontaktowego Europejskich Programów Badawczych oraz zniesienia Biura Współpracy z Zagranicą

Zarządzenie Rektora 22/2014 z dnia 28.03.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 33/2010 Rektora PW w sprawie określenia głównych użytkowników obiektów Politechniki Warszawskiej, ich praw i obowiązków w zakresie eksploatacji oraz zasad rozliczania kosztów i dochodów

Zarządzenie Rektora 21/2014 z dnia 28.03.2014 r.
w sprawie zasad, metodologii i wskaźników stosowanych przy rozliczaniu kosztów ogólnych i wydziałowych w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora 20/2014 z dnia 28.03.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 3/2010 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora 19/2014 z dnia 27.03.2014 r.
w sprawie wzywania, powiadamiania oraz przebywania na terenie Politechniki Warszawskiej służb państwowych odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego

Zarządzenie Rektora 18/2014 z dnia 26.03.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora PW w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 19 marca 2014 r.

Zarządzenie Rektora nr 17/2014 z dnia 17.03.2014 r.
w sprawie utraty mocy zarządzenia nr 52/2013 Rektora PW w sprawie przejęcia wypłaty wynagrodzenia należnego w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora przez jednostkę zatrudniającą osobę ubiegającą się o stopień lub tytuł naukowy lub bezpośrednio przez tę osobę

Zarządzenie Rektora nr 16/2014 z dnia 17.03.2014 r.
w sprawie Regulaminu premiowania pracowników Politechniki Warszawskiej niebędących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie Rektora nr 15/2014 z dnia 11.03.2014 r.
w sprawie ewidencji i zasad rozliczania podatku od towarów i usług

Zarządzenie Rektora nr 14/2014 z dnia 11.03.2014 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 13/2014 z dnia 10.03.2014 r.
w sprawie struktury organizacyjnej Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 12/2014 z dnia 10.03.2014 r.
w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 11/2014 z dnia 5.03.2014 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kwaterowania określającego zasady rozdziału i przyznawania miejsc w domach studenckich Politechniki Warszawskiej oraz funkcjonowania Banku Miejsc

Zarządzenie Rektora nr 10/2014 z dnia 25.02.2014 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 9/2014 z dnia 25.02.2014 r.
w sprawie szczegółowych zasad realizacji, ewidencji księgowej i rozliczeń finansowych projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej

Zarządzenie Rektora nr 8/2014 z dnia 25.02.2014 r.
w sprawie zasad realizacji w Politechnice Warszawskiej projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej

Zarządzenie Rektora nr 07/2014 z dnia 10.02.2014 r.
w sprawie ubioru służbowego niektórych pracowników Straży Akademickiej oraz identyfikatorów i odznak

Zarządzenie Rektora nr 6/2014 z dnia 5.02.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 53/2013 Rektora PW w sprawie zasad używania znaku firmowego Politechniki Warszawskiej i godła Politechniki Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 5 lutego 2014 r. 

Zarządzenie Rektora nr 5/2014 z dnia 4.02.2014 r. 
zmieniające zarządzenie nr 33/2012 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie zasad udostępniania obiektów, w tym powierzchni na reklamy i miejsc do parkowania, oraz pomieszczeń w obiektach Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 4/2014 z dnia 30.01.2014 r.
w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i prorektorów

Zarządzenie Rektora nr 3/2014 z dnia 29.01.2014 r.
w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego, pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 2/2014 z dnia 29.01.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 15/2013 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 1/2014 z dnia 28.01.2014 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych

Zarządzenie Rektora nr 56/2013 z dnia 20.12.2013 r.
w sprawie wyodrębnienia kosztów kształcenia na studiach niestacjonarnych

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 18 grudnia 2013 r. 

Zarządzenie Rektora nr 55/2013 z dnia 17.12.2013 r.
w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy przyznawaniu nagród Rektora dla nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej oraz ustalenia wzorów odpowiednich wniosków i dyplomów

Zarządzenie Rektora nr 54/2013 z dnia 10.12.2013 r.
zmieniające zarządzenie nr 18/2012 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Systemu kontroli zarządczej w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 53/2013 z dnia 10.12.2013 r.
w sprawie zasad używania znaku firmowego Politechniki Warszawskiej i godła Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 52/2013 z dnia 5.12.2013 r.
w sprawie przejęcia wypłaty wynagrodzenia należnego w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora przez jednostkę zatrudniającą osobę ubiegającą się o stopień lub tytuł naukowy lub bezpośrednio przez tę osobę

Zarządzenie Rektora nr 51/2013 z dnia 5.12.2013 r.
zmieniające zarządzenie nr 15/2013 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 50/2013 z dnia 5.12.2013 r.
w sprawie zasad rachunkowości w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 49/2013 z dnia 27.11.2013 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 48/2013 z dnia 20.11.2013 r.
w sprawie maksymalnej wysokości stypendiów doktoranckich

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 20 listopada 2013 r. 

Zarządzenie Rektora nr 47/2013 z dnia 19.11.2013 r.
w sprawie przekształcenia Zakładu Pomp, Napędów i Siłowni w Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa

Zarządzenie Rektora nr 46/2013 z dnia 06.11.2013 r.
zmieniające zarządzenie nr 33/2012 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie zasad udostępniania obiektów, w tym powierzchni na reklamy i miejsc do parkowania, oraz pomieszczeń w obiektach Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 45/2013 z dnia 06.11.2013 r.
w sprawie zawierania przez Politechnikę Warszawską umów zlecenia i umów o dzieło z osobami fizycznymi

Zarządzenie Rektora nr 44/2013 z dnia 29.10.2013 r.
zmieniające zarządzenie nr 35/2013 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2013/2014

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 23 października 2013 r. 

Zarządzenie Rektora nr 43/2013 z dnia 23.10.2013 r.
zmieniające zarządzenie nr 6/2011 Rektor Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - zniesienie Zespołu Obsługi Informatycznej Administracji Centralnej

Zarządzenie Rektora nr 42/2013 z dnia 21.10.2013 r.
zmieniające zarządzenie nr 6/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej w spawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - likwidacja Działu Spraw Obronnych oraz utworzenie w Dziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych Sekcji ds. Obronnych

Zarządzenie Rektora nr 41/2013 z dnia 11.10.2013 r.
w sprawie zasad przechowywania dokumentacji poświadczającej dokonanie weryfikacji osiąganych efektów kształcenia dla przedmiotów

Zarządzenie Rektora nr 40/2013 z dnia 08.10.2013 r.
w sprawie utajniania prac dyplomowych

Zarządzenie Rektora nr 39/2013 z dnia 03.10.2013 r.
w sprawie trybu i zasad występowania o wydanie decyzji dotyczącej prawa studenta do kontynuowania studiów o statusie "drugi kierunek studiów stacjonarnych" bez wnoszenia opłat

Zarządzenie Rektora nr 38/2013 z dnia 26.09.2013 r.
zmieniające zarządzenie nr 47/2012 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie dokumentowania studiów prowadzonych wspólnie przez Politechnikę Warszawską i uczelnie partnerskie oraz dokumentacji studiów studentów obcokrajowców studiujących w języku angielskim

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

CYTAT TYGODNIA

"

 

Cechą życia jest pęd ku przyszłości.

Antoni Kępiński

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

adres e-mail: bpw@rekt.pw.edu.pl

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

bpw@rekt.pw.edu.pl

MNiSW