Biuletyn PW / Senat / Zarządzenia Rektora 2015

Zarządzenia Rektora 2015

Publikacja obejmuje zarządzenia Rektora Politechniki Warszawskiej przedstawiane na posiedzeniach Senatu Uczelni w roku 2015.

Posiedzenie Senatu z 16 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Rektora nr 57/2015 z dnia 10.12.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 41/2015 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej nad pracownikami, kandydatów na studia i studia doktoranckie oraz studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 56/2015 z dnia 10.12.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 34/2008 Rektora PW w sprawie trybu wnoszenia opłat należnych Politechnice Warszawskiej z tytułu kształcenia cudzoziemców na zasadach odpłatności oraz zasad rozliczania w Uczelni przychodów z tego tytułu

Zarządzenie Rektora nr 55/2015 z dnia 10.12.2015 r.
w sprawie ustalenia wzorów wniosków o nagrody i dyplomów nagród Rektora PW dla nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 54/2015 z dnia 8.12.2015 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 53/2015 z dnia 30.11.2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 52/2015 z dnia 30.11.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - zniesienie Biura Rozwoju i Projektów Strategicznych

Zarządzenie Rektora nr 51/2015 z dnia 30.11.2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

Zarządzenie Rektora nr 50/2015 z dnia 30.11.2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Laboratorium Procesów Technologicznych Wydziału Chemicznego

Zarządzenie Rektora nr 49/2015 z dnia 30.11.2015 r.
w sprawie wyznaczenia osób i jednostek odpowiedzialnych za gromadzenie, wprowadzanie, weryfikację, aktualizację i przekazywanie danych do poszczególnych modułów Systemu POL-on w Politechnice Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 26 listopada 2015 r.

Zarządzenie Rektora nr 48/2015 z dnia 24.11.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 45/2013 Rektora PW w sprawie zawierania przez Politechnikę Warszawską umów zlecenia i umów o dzieło z osobami fizycznymi

Zarządzenie Rektora nr 47/2015 z dnia 19.11.2015 r.
w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów Politechniki Warszawskiej uprawnionych do składania wniosków o umorzenie kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej

Zarządzenie Rektora nr 46/2015 z dnia 4.11.2015 r.
w sprawie przekształcenia, w zakresie zmiany nazwy, Wydziału Inżynierii Środowiska w Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Zarządzenie Rektora nr 45/2015 z dnia 26.10.2015 r.
w sprawie wprowadzenia cennika opłat za usługi reprograficzne i informacyjne oraz ustalenia wysokości opłaty za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów bibliotecznych w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 21 października 2015 r.

Zarządzenie Rektora nr 44/2015 z dnia 19.10.2015 r.
w sprawie szczegółowych zasad postępowania związanych z realizacją projektów w Programie Horyzont 2020

Zarządzenie Rektora nr 43/2015 z dnia 30.09.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - zniesienie Biura ds. Projektu "Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej"

Zarządzenie Rektora nr 42/2015 z dnia 30.09.2015 r.
w sprawie utworzenia Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Zarządzenie Rektora nr 41/2015 z dnia 28.09.2015 r.
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, kandydatów na studia i studia doktoranckie oraz studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 40/2015 z dnia 28.09.2015 r.
w sprawie utajniania prac dyplomowych

Zarządzenie Rektora nr 39/2015 z dnia 23.09.2015 r.
w sprawie wzorów dokumentów wykorzystywanych w procedurze potwierdzania efektów uczenia się w procesie rekrutacji na studia

Zarządzenie Rektora nr 38/2015 z dnia 23.09.2015 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, doktorantów, osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, stażystów, wolontariuszy i praktykantów

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 23 września 2015 r.

Zarządzenie Rektora nr 37/2015 z dnia 15.09.2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2015/2016

Zarządzenie Rektora nr 36/2015 z dnia 31.08.2015 r.
w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 35/2015 z dnia 31.08.2015 r.
w sprawie sposobu kalkulacji wysokości opłat pobieranych za kształcenie i inne usługi edukacyjne w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 34/2015 z dnia 03.08.2015 r.
w sprawie ewidencji i zasad rozliczania podatku od towarów i usług

Zarządzenie Rektora nr 33/2015 z dnia 14.07.2015 r.
w sprawie przekształcenia Instytutu Radioelektroniki w Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 32/2015 z dnia 14.07.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 30/2009 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 31/2015 z dnia 08.07.2015 r.
w sprawie zasad składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z użyciem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych

Zarządzenie Rektora nr 30/2015 z dnia 03.07.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 27/2015 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wprowadzenia do systemu USOS-APD i Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej pisemnych prac dyplomowych: licencjackich, inżynierskich i magisterskich, udostępniania ich oraz przekazywania do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”

Zarządzenie Rektora nr 29/2015 z dnia 30.06.2015 r.
w sprawie zasad i trybu określania wysokości opłat wnoszonych przez słuchaczy Programu przygotowawczego w Politechnice Warszawskiej oraz zasad rozliczania przez Studium Języków Obcych ponoszonych kosztów na realizację tego Programu

Zarządzenie Rektora nr 28/2015 z dnia 17.06.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 31/2012 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Politechniki Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 17 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Rektora nr 27/2015 z dnia 17.06.2015 r.
w sprawie wprowadzania do systemu USOS-APD i Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej pisemnych prac dyplomowych: licencjackich, inżynierskich i magisterskich, udostępniania ich oraz przekazywania do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on"

Zarządzenie Rektora nr 26/2015 z dnia 16.06.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 3/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego, pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 25/2015 z dnia 28.05.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 2/2010 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 24/2015 z dnia 25.05.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 50/2013 Rektora Politechniki Warszawskej w sprawie zasad rachunkowości w Politechnice Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 20 maja 2015 r.

Zarządzenie Rektora nr 23/2015 z dnia 18.05.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 30/2009 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 22/2015 z dnia 30.04.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - zmiana zakresu działania Biura Karier

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 29 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Rektora nr 21/2015 z dnia 17.04.2015 r.
w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2015/2016

Zarządzenie Rektora nr 20/2015 z dnia 14.04.2015 r.
w sprawie bibliotek specjalistycznych w podstawowych i pozawydziałowych jednostkach organizacyjnych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 19/2015 z dnia 08.04.2015 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 18/2015 z dnia 08.04.2015 r.
w sprawie przyznawania środków finansowych organizacjom studenckim ze środków na promocję Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 17/2015 z dnia 31.03.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 10/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie zasad i trybu przeprowadzania ankietyzacji procesu dydaktycznego

Zarządzenie Rektora nr 16/2015 z dnia 19.03.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 15/2013 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 15/2015 z dnia 13.03.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 36/2009 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 11 marca 2015 r.

Zarządzenie Rektora nr 14/2015 z dnia 09.03.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 36/2015 Rektora PW w sprawie strony internetowej Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 13/2015 z dnia 19.02.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 2/2015 Rektora PW w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 12/2015 z dnia 19.02.2015 r.
w sprawie wprowadzenia Struktury funkcjonalnej użytkowników w zintegrowanym systemie informatycznym SAP-HR

Zarządzenie Rektora nr 11/2015 z dnia 16.02.2015 r.
w sprawie warunków działania w Politechnice Warszawskiej stowarzyszeń studenckich, doktoranckich i pracowniczych

Zarządzenie Rektora nr 10/2015 z dnia 16.02.2015 r.
w sprawie rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 9/2015 z dnia 16.02.2015 r.
w sprawie zmiany systemów i rozkładów czasu pracy w Bibliotece Głównej PW

Zarządzenie Rektora nr 8/2015 z dnia 16.02.2015 r.
w sprawie utworzenia Ośrodka Certyfikacji Transportu na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 7/2015 z dnia 16.02.2015 r.
w sprawie utworzenia Międzynarodowego Centrum Ontologii Formalnej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 6/2015 z dnia 30.01.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 48/2012 Rektora PW w sprawie zasad dokumentowania przebiegu studiów doktoranckich, wzoru karty uczestnika studiów doktoranckich oraz wzoru zaświadczenia o przebiegu studiów doktoranckich

Zarządzenie Rektora nr 5/2015 z dnia 30.01.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 13/2008 Rektora PW w sprawie zasad przygotowywania i wydawania wewnętrznych aktów prawnych przez organy jednoosobowe i kanclerza Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 4/2015 z dnia 30.01.2015 r.
w sprawie wprowadzenia wzoru porozumienia dotyczącego rozliczeń finansowych za przeprowadzone zajęcia dydaktyczne

Zarządzenie Rektora nr 3/2015 z dnia 30.01.2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Studium Języków Obcych PW

Zarządzenie Rektora nr 2/2015 z dnia 30.01.2015 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 28 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Rektora nr 1/2015 z dnia 26.01.2015 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 87/2014 z dnia 17.12.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 26/2014 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 86/2014 z dnia 17.12.2014 r.
zmieniające zarządzenia nr 3/2011 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu sieci teleinformatycznej Politechniki Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Zarządzenia Rektora 2013 i 2014

CYTAT TYGODNIA

"

 

Cechą życia jest pęd ku przyszłości.

Antoni Kępiński

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

adres e-mail: bpw@rekt.pw.edu.pl

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

bpw@rekt.pw.edu.pl

MNiSW