Biuletyn PW / Senat / Zarządzenia Rektora 2016

Zarządzenia Rektora 2016

Publikacja obejmuje zarządzenia Rektora Politechniki Warszawskiej przedstawiane na posiedzeniach Senatu Uczelni w roku 2016.

Posiedzenie Senatu z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Rektora nr 58/2016 z dnia 21.12.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - utworzenie Samodzielnego Stanowiska ds. Współpracy z Partnerem Niepublicznym

Zarządzenie Rektora nr 57/2016 z dnia 15.12.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 43/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie ujednolicenia wymogów edytorskich prac dyplomowych

Zarządzenie Rektora nr 56/2016 z dnia 15.12.2016 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Ośrodka Certyfikacji Transportu na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 55/2016 z dnia 13.12.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - utworzenie w Dziale Socjalnym Przedszkola PW

Zarządzenie Rektora nr 54/2016 z dnia 07.12.2016 r.
w sprawie Regulaminu Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 19 października 2016 r.

Zarządzenie Rektora nr 53/2016 z dnia 17.10.2016 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Szkoły i archiwum akt studenckich Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 52/2016 z dnia 17.10.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 7/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie ubioru służbowego niektórych pracowników Straży Akademickiej oraz identyfikatorów i odznak

Zarządzenie Rektora nr 51/2016 z dnia 11.10.2016 r.
w sprawie wprowadzenia Księgi Marki oraz Księgi Identyfikacji Wizualnej Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 50/2016 z dnia 29.09.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 20/2016 Rektora PW w sprawie wprowadzenia wzorów niektórych decyzji administracyjnych wydawanych w indywidualnych sprawach kandydatów na studia oraz studentów Politechniki Warszawskiej w zakresie rekrutacji i toku studiów

Zarządzenie Rektora nr 49/2016 z dnia 29.09.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - zniesienie stanowiska Głównego Specjalisty - Pełnomocnika Rektora ds. Informatyzacji

Zarządzenie Rektora nr 48/2016 z dnia 21.09.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 15/2013 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 47/2016 z dnia 19.09.2016 r.
w sprawie wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych wydawanych w procesie rekrutacji w indywidualnych sprawach kandydatów cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia

Zarządzenie Rektora nr 46/2016 z dnia 16.09.2016 r.
w sprawie dokumentacji procesu kształcenia na studiach prowadzonych wspólnie przez Politechnikę Warszawską i uczelnie partnerskie oraz dokumentacji procesu kształcenia studentów cudzoziemców studiujących w języku angielskim

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 21 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora nr 45/2016 z dnia 09.09.2016 r.
w sprawie przyznawania środków finansowych organizacjom studenckim ze środków na promocję Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 44/2016 z dnia 08.09.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 12 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie zasad i trybu tworzenia i znoszenia oraz prowadzenia, finansowania i dokumentacji studiów podyplomowych

Zarządzenie Rektora nr 43/2016 z dnia 08.09.2016 r.
w sprawie ujednolicenia wymogów edytorskich prac dyplomowych

Zarządzenie Rektora nr 41/2016 z dnia 30.08.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 37/2016 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 40/2016 z dnia 29.08.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 36/2016 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 39/2016 z dnia 25.08.2016 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2016/2017

Zarządzenie Rektora nr 37/2016 z dnia 05.08.2016 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 36/2016 z dnia 05.08.2016 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 35/2016 z dnia 02.08.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 1/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 34/2016 z dnia 19.07.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 33/2010 Rektora PW w sprawie określenia głównych użytkowników obiektów Politechniki Warszawskiej, ich praw i obowiązków w zakresie eksploatacji oraz zasad rozliczania kosztów i dochodów

Zarządzenie Rektora nr 33/2016 z dnia 07.07.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 50/2012 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie zasad i trybu tworzenia, znoszenia oraz prowadzenia, finansowania i dokumentacji kursów dokształcających w Politechnice Warszawskiej 

Zarządzenie Rektora nr 32/2016 z dnia 04.07.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 42/2015 Rektora PW w sprawie utworzenia Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Zarządzenie Rektora nr 31/2016 z dnia 01.07.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - utworzenie Laboratorium Centralnego CEZAMAT

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 22 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Rektora nr 30/2016 z dnia 21.06.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 41/2015 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, kandydatów na studia i studia doktoranckie oraz studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 29/2016 z dnia 15.06.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 40/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wprowadzenia "Karty przedmiotu" i "Katalogu przedmiotów PW" w związku z wdrożeniem Krajowych Ram Kwalifikacji w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 28/2016 z dnia 13.06.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 24/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie dokumentacji procesu dyplomowania w systemie USOS-APD w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 27/2016 z dnia 30.05.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 18/212 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Systemu kontroli zarządczej w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 26/2016 z dnia 20.05.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 25/2016 z dnia 16.05.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 18 maja 2016 r.

Zarządzenie Rektora nr 24/2016 z dnia 10.05.2016 r.
w sprawie dokumentacji procesu dyplomowania w systemie USOS-APD w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 23/2016 z dnia 21.04.2016 r.
zmieniające zarządzenia nr 11/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kwaterowania

Zarządzenie Rektora nr 22/2016 z dnia 20.04.2016 r.
w sprawie korzystania z pomocy publicznej de minimis oraz zasad udzielania pomocy publicznej de minimis przez Politechnikę Warszawską

Zarządzenie Rektora nr 21/2016 z dnia 19.04.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 33/2010 Rektora PW w sprawie określenia głównych użytkowników obiektów Politechniki Warszawskiej, ich praw i obowiązków w zakresie eksploatacji oraz zasad rozliczania kosztów i dochodów

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 20 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Rektora nr 20/2016 z dnia 18.04.2016 r.
w sprawie wprowadzenia wzorów niektórych decyzji administracyjnych wydawanych w indywidualnych sprawach kandydatów na studia oraz studentów Politechniki Warszawskiej w zakresie rekrutacji i toku studiów

Zarządzenie Rektora nr 19/2016 z dnia 15.04.2016 r.
w sprawie wprowadzenia równoważnego systemu czasu pracy w Szkole Biznesu PW

Zarządzenie Rektora nr 18/2016 z dnia 06.04.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 34/2008 Rektora PW w sprawie trybu wnoszenia opłat należnych Politechnice Warszawskiej z tytułu kształcenia cudzoziemców na zasadach odpłatności oraz zasad rozliczania w Uczelni przychodów z tego tytułu

Zarządzenie Rektora nr 17/2016 z dnia 31.03.2016 r.
w sprawie zasad składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z użyciem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych

Zarządzenie Rektora nr 16/2016 z dnia 30.03.2016 r.
w sprawie utraty mocy zarządzenia nr 34/2009 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością w Administracji PW

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 23 marca 2016 r.

Zarządzenie Rektora nr 15/2016 z dnia 16.03.2016 r.
w sprawie prowadzenia dokumentacji dotyczącej substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych wykorzystywanych w urzadzeniach i w systemach ochrony przeciwpożarowej

Zarządzenie Rektora nr 14/2016 z dnia 10.03.2016 r.
w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2016/2017

Zarządzenie Rektora nr 13/2016 z dnia 07.03.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 31/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie uruchomienia i realizowania Systemu oceny pracowników w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 12/2016 z dnia 07.03.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 21/2015 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2015/2016

Zarządzenie Rektora nr 11/2016 z dnia 26.02.2016 r.
w sprawie prowadzenia dokumentacji z zakresu ewidencji czasu pracy pracowników Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 10/2016 z dnia 26.02.2016 r.
w sprawie zasad uczestnictwa Politechniki Warszawskiej w mediach społecznościowych

Zarządzenie Rektora nr 9/2016 z dnia 26.02.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - utworzenie w Biurze ds. Promocji i Informacji Sekcji ds. Administracji i Imprez Cyklicznych oraz Sekcji ds. Marki i Materiałów Promocyjnych

Zarządzenie Rektora nr 8/2016 z dnia 22.02.2016 r.
w sprawie zasad korzystania w Politechnice Warszawskiej z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 24 lutego 2016 r.

Zarządzenie Rektora nr 7/2016 z dnia 17.02.2016 r.
w sprawie ewidencji i zasad rozliczania podatku od towarów i usług

Zarządzenie Rektora nr 6/2016 z dnia 16.02.2016 r.
w sprawie ochrony informacji niejawnych w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 5/2016 z dnia 12.02.2016 r.
w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 4/2016 z dnia 10.02.2016 r.
w sprawie likwidacji Uczelnianego Centrum Badawczego Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 3/2015 z dnia 20.01.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalenia wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2015/2016

Zarządzenie Rektora nr 2/2016 z dnia 16.01.2016 r.
w sprawie informacji przetwarzanych w Politechnice Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 20 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Rektora nr 1/2016 z dnia 12.01.2016 r.
w sprawie audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 59/2015 z dnia 23.12.2015 r.
w sprawie struktury organizacyjnej Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 58/2015 z dnia 16.12.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 15/2013 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

Zarządzenia Rektora 2015
Zarządzenia Rektora 2013 i 2014

CYTAT TYGODNIA

"

 

Cechą życia jest pęd ku przyszłości.

Antoni Kępiński

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

adres e-mail: bpw@rekt.pw.edu.pl

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

bpw@rekt.pw.edu.pl

MNiSW