Biuletyn PW / Uczelnia Badawcza / Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Warszawskiej - uczelni badawczej

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Warszawskiej - uczelni badawczej

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Warszawskiej odbyło się 10 lutego br. z okazji uzyskania statusu uczelni badawczej w konkursie „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”. 

Politechnika Warszawska znalazła się w gronie 10 najlepszych polskich uczelni, które uzyskały status uczelni badawczej w konkursie IDUB Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem programu jest  wsparcie wyłonionych w konkursie uczelni, które będą w stanie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

 Minister Jarosław Gowin: uczelnia może liczyć na 365 mln zł w perspektywie 7 lat

- Gratuluję Politechnice Warszawskiej spektakularnego sukcesu; to nowy początek nie tylko dla Politechniki Warszawskiej, ale też dla całej polskiej nauki - mówił szef resortu nauki Jarosław Gowin.

- To ogromny prestiż i wyróżnienie, a także bardzo duże wsparcie finansowe w realizacji reform planowanych na uczelni. Przy założeniu, że Politechnika Warszawska pozytywnie przejdzie ewaluację śródokresową, uczelnia może liczyć na dodatkowe środki finansowe w wysokości co najmniej 365 mln zł w perspektywie najbliższych 7 lat - zwrócił uwagę minister.

Podkreślił, że uczelnia została wyłoniona w konkursie IDUB przez  międzynarodowy zespół ekspertów, w którego skład weszli byli rektorzy czołowych europejskich uczelni, byli ministrowie oraz wybitni naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki. - Autorytet zespołu stanowił gwarancję dla całego środowiska akademickiego, że rozstrzygnięcie konkursu jest bezstronne i dobrze uzasadnione - podkreślił minister nauki.

- Sukces Politechniki Warszawskiej jest tym większy, że został osiągnięty w konkursie, jakiego do tej pory w Polsce nie było - mówił szef MNiSW. Przypomniał, że jedną z naczelnych zasad, jaką kierowano się w konkursie, była pełna transparentność. - To dlatego zdecydowaliśmy się, aby w przypadku tego konkursu wszystkie raporty zawierające ocenę wraz z jej uzasadnieniem zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej - dodał minister.

Jak mówił, w raporcie podsumowującym ocenę wniosku Politechniki Warszawskiej zespół ekspertów bardzo wysoko ocenił kilka elementów planu działań uczelni - m.in. fakt,  że uczelnia planuje zwiększyć wpływ na naukę światową w Priorytetowych Obszarach Badawczych - w szczególności poprzez programy „Innowacyjna PW” oraz „Akcelerator PW”, a także zwiększenie udziału Politechniki Warszawskiej w programach grantów badawczych, zwłaszcza w międzynarodowych programach UE.

- Jednym z najistotniejszych, co podkreślili eksperci, elementów planu Politechniki Warszawskiej jest utworzenie Sieci Centrów Badawczych POB których przewidywany koszt wynosi 120 mln zł - zauważył minister Gowin.

- Eksperci byli pod wielkim wrażeniem potencjału polskiej nauki - podsumował minister Jarosław Gowin.

Rektor PW prof. Jan Szmidt: uzyskanie statusu uczelni badawczej to spełnienie naszych oczekiwań

- Uzyskanie przez Politechnikę Warszawską statusu uczelni badawczej stanowi spełnienie naszych oczekiwań i ambicji. Jest to oczywiście wielkie wyzwanie, także organizacyjne i wymagać będzie zmian w systemie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej, w tym również modyfikacji jej struktur organizacyjnych - mówiłprof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej.

Jak dodał, „służyć to będzie bardziej efektywnemu wykorzystaniu potencjału doskonale wykwalifikowanej kadry, jak i zgromadzonej dzięki nieustawicznym działaniom, infrastrukturze badawczej”.

- Istotnym zadaniem staje się obecnie wykształcenie w Uczelni szeroko rozumianej kultury jakości. Środki finansowe, które otrzymamy, pozwolą na budowanie strategii działania ukierunkowanej na zdecydowane zwiększenie efektywności naukowej i przełożenie jej na efektywność dydaktyczną, co wraz z kształceniem kadry na najwyższym poziomie, jest misją takiej uczelni jak Politechnika Warszawska - zauważył rektor.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że zobowiązuje to Politechnikę Warszawską do „wypełniania celów społecznych, w tym o charakterze proekologicznym i wyjścia naprzeciw podstawowym wyzwaniom współczesnej cywilizacji, przekładając się
w zarządzaniu strategicznym na odpowiedzialność za skutki naszych działań wynikające przecież ze społecznego zaufania”.

- Zaproponowaliśmy zdecydowane, prorozwojowe zwiększenie atrakcyjności kariery naukowej i dydaktycznej dla najzdolniejszych absolwentów naszej i innych uczelni. Służyć temu będzie również internacjonalizacja jako proces włączania wymiaru międzynarodowego, międzykulturowego oraz globalnego w proces edukacji na poziomie akademickim - podkreślił prof. Szmidt.

Jak mówił, Politechnika Warszawska planuje „silne wsparcie badań i ich integrację wokół priorytetowych obszarów badawczych”.

- Weźmie w tym udział cała wspólnota akademicka Politechniki Warszawskiej. Powstaną m.in. centra badawcze o dużym stopniu niezależności naukowej i zdecydowanym charakterze interdyscyplinarnym, odpowiadając na wcześniej wspomniane wyzwania cywilizacyjne i społeczne - zapowiedział rektor.

- Jestem przekonany, że rozpoczynamy nowy, kolejny rozdział bogatej, prawie 200 letniej historii Politechniki Warszawskiej - podkreślił prof. Szmidt.

Politechnika Warszawska w projekcie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

Prezentację planu realizacji projektu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” w Politechnice Warszawskiej zaprezentował prorektor ds. nauki PW, prof. dr. hab. Rajmund Bacewicz. Głównym celem Politechniki Warszawskiej jest transformacja uczelni do modelu ośrodka naukowego światowego formatu.

Politechnika Warszawska  utworzy centra badawcze związane z priorytetowymi obszarami badawczymi (POB). Centra będą miały wirtualny charakter, z minimalnym zapleczem administracyjnym i będą gospodarować przyznanymi środkami zgodnie ze specyfiką danego POB-u. Podstawową formą wspierania badań będą konkursy na granty badawcze, z założeniem, że ich wyniki staną się podstawą do wystąpienia o projekty międzynarodowe.

Politechnika Warszawska chce wspierać innowacyjność uczelni, m.in. poprzez program Innowacyjna PW oraz przez utworzenie funduszu akceleracyjnego dla firm spin-off.

Projekt przewiduje też system nagród dla twórców najlepszych publikacji i patentów. W ramach projektu IDUB uczelnia proponuje programy intensyfikujące wymianę międzynarodową. Kluczowym elementem będą stypendia dla naukowców i doktorantów z zagranicy.

Znaczne środki Politechnika Warszawska przeznaczy na innowacyjne metody kształcenia i wsparcie szczególnie utalentowanych studentów. Uczelnia chce dostosować system kształcenia na PW do modelu uczelni badawczej. Dużą wagę przywiązuje do kształcenia doktorantów - uczelnia zaproponuje im atrakcyjne programy stypendialne. Wprowadzi też nowe moduły w programie kształcenia doktorantów (m.in. tzw. Warsztat Badacza).

Program działań przewiduje też zmiany w zarządzaniu uczelnią (tzw. zarządzanie przez cele) i optymalizację procesów administracyjnych. W trakcie opracowania jest schemat zarządzania projektem IDUB na Politechnice Warszawskiej. Podjęto już także ważne decyzje personalne. Wyznaczono kierownika projektu i kierowników Centrów w ramach POB.

Relacja z wydarzenia - materiał Studenckiej Telewizji Internetowej TVPW

I konkurs IDUB - najważniejsze informacje

Do udziału w pierwszym konkursie „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” (IDUB) zakwalifikowano 20 najlepszych uczelni w kraju. Wszystkie z nich spełniły ustawowe warunki dotyczące kategorii naukowych uzyskanych podczas ostatniej kompleksowej oceny jednostek naukowych w odniesieniu do liczby dziedzin i dyscyplin, w których uczelnia prowadzi działalność naukową. Ponadto żaden z kierunków studiów prowadzonych przez uczelnię nie mógł mieć negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Międzynarodowy zespół ekspertów związanych z sektorem nauki i szkolnictwa wyższego wyłonił 10 uczelni, które mają szansę w przyszłości stać się uczelniami badawczymi.

Znalazły się wśród nich (zgodnie z kolejnością na liście uczelni wyłonionych w konkursie):

  1. Uniwersytet Warszawski
  2. Politechnika Gdańska
  3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  4. Politechnika Warszawska
  5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  6. Uniwersytet Jagielloński
  7. Gdański Uniwersytet Medyczny
  8. Politechnika Śląska
  9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  10. Uniwersytet Wrocławski

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI