Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Warszawa aktualizuje strategię rozwoju miasta

Warszawa aktualizuje strategię rozwoju miasta

Zielona, bezpieczna, nowoczesna, a może czysta, inspirująca i dostępna? W jakiej Warszawie chcemy żyć za 15 lat? Warszawa przystępuje do aktualizacji strategii, która określi kierunki rozwoju miasta do 2030 roku.

- Chcemy, aby proces aktualizacji strategii rozwoju miasta był otwarty, profesjonalny i inspirujący. Dlatego zapraszam do udziału w nim każdego warszawiaka, aby wypowiedział się w jakiej Warszawie chciałby mieszkać, uczyć się, pracować i spędzać wolny czas za 15 lat, czyli w 2030 roku. Już 23 września odbędzie się pierwsze z czterech spotkań z mieszkańcami, otwierających pracę nad aktualizacją strategii – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Strategia to dokument określający w jakim kierunku ma rozwijać się miasto przez następne kilkanaście lat. Pokazuje jakie cele rozwojowe są najważniejsze. Pozwala spriorytetyzować działania, na które mają być przeznaczone środki z budżetu miasta.

Obecnie rozwój Warszawy jest ukierunkowany przez strategię, która została przyjęta przez Radę m.st. Warszawy w 2005 r. Jednak przez ostatnie dziesięć lat, od kiedy obowiązuje strategia, zaszło wiele zmian. Obserwowane są one zarówno w sferze społecznej (np. starzenie się społeczeństwa czy rozwój oferty kulturalnej), gospodarczej (np. wzrost znaczenia innowacji czy spadek bezrobocia) czy przestrzennej (np. rosnąca rola współpracy z gminami obszaru metropolitalnego czy usprawnienia komunikacji). W związku z tym nasuwa się pytanie czy cele, które wskazano w tym dokumencie, nadal są aktualne? Czy wciąż są dla nas ważne? A może pojawiły się inne wyzwania, którym nasze miasto musi sprostać?

Harmonogram prac nad aktualizacją strategii

Prace nad strategię potrwają do sierpnia 2017 r. Wynika to z zakresu planowanych działań oraz włączenia mieszkańców i środowisk lokalnych na wszystkich etapach prac.

Pierwszy etap, tj. formułowanie wizji Warszawyrozpocznie się we wrześniu i potrwa do stycznia 2016 r. Będziemy wtedy rozmawiać z mieszkańcami, przedstawicielami środowisk lokalnych oraz ekspertami o tym jaka Warszawy powinna być za 15 lat. Odbędzie się cykl spotkań informacyjnych z mieszkańcami oraz władzami miasta:

  • 23 września, godz. 17.00 – Warszawa 2030 – spotkanie otwierające proces aktualizacji strategii, miejsce: Pałac Kultury i Nauki, sala ratuszowa;
  • 5 października, godz. 16.30 – Warszawa 2030. Społeczeństwo, miejsce: Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2;
  • 21 października, godz. 16.30 – Warszawa 2030. Przestrzeń, miejsce: Pałac Kultury i Nauki, sala ratuszowa;
  • 26 października, godz. 16.30 – Warszawa 2030. Gospodarka, miejsce: Centrum Nauki Kopernik.

Za pomocą ogólnodostępnej ankiety (w internecie na www.2030.um.warszawa.pl oraz w przestrzeni publicznej, np. w urzędach dzielnic, domach kultury czy bibliotekach) w dniach 5-30 października będą zbierane oczekiwania mieszkańców wobec Warszawy przyszłości. Udział w tym przedsięwzięciu pozwoli mieszkańcom realnie wpłynąć na to, w jakim kierunku będzie zmierzała Warszawa przez następne lata.

Kolejny etap prac będzie polegał na przeprowadzeniu diagnozy strategicznej. Jej podstawą będą dotychczasowe wyniki badań (w tym z mieszkańcami), a także wyniki prac grup roboczych powołanych na potrzeby procesu aktualizacji strategii. Diagnoza określi potencjały i wyzwania stające przed Warszawą, uwzględniając ogólny kierunek rozwoju nadany przez wypracowaną wcześniej wizję Warszawy.

Kluczowym etapem procesu aktualizacji strategii będzie przejście od diagnozy strategicznejdo celów, a zatem określenie na czym powinno skoncentrować się miasto w swoich działaniach rozwojowych. Odpowiedź na to pytanie zostanie uzyskana dzięki przeprowadzeniu szeregu przedsięwzięć z udziałem mieszkańców i przedstawicieli środowisk lokalnych. Wyniki prac pozwolą sformułować cele, a w dalszej kolejności wskaźniki, które będą niezbędne do późniejszego monitorowania realizacji zapisów strategii.

Wstępny projekt strategii zostanie poddany konsultacjom społecznym, które posłużą dopracowaniu szczegółów powstającego dokumentu. Podczas spotkań konsultacyjnych oraz za pomocą formularza dostępnego on-line mieszkańcy oraz przedstawiciele środowisk lokalnych będą mogli wyrazić swoją opinię na temat wypracowanego dokumentu.

Ponadto, na kluczowych etapach prac będą angażowane gremia konsultacyjno-doradcze działające przy Prezydencie m.st. Warszawy, m.in. Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego czy Rada ds. Polityki Innowacji.

Przez cały czas trwania procesu przedstawiciele społeczności lokalnejwybrani w trybie naboru otwartego (początek naboru 23 września), przedstawiciele Urzędu oraz Rady m.st. Warszawy będą pracowali w trzech grupach roboczych (ds. społecznych, ds. gospodarczych i ds. przestrzennych). Odrębnie będzie funkcjonowała grupa robocza skupiająca przedstawicieli wszystkich urzędów dzielnic oraz grupa specjalistów Urzędu m.st. Warszawy zajmujących się stworzeniem ram dla późniejszej realizacji strategii. W ramach prac grup roboczych zostanie wypracowany „wsad” do poszczególnych kluczowych części strategii. Będzie on uwzględniał wnioski płynące z przedsięwzięć włączających w proces szersze grono mieszkańców.

W pracach nad aktualizacją strategii rozwoju Warszawy zaangażowani zostaną eksperci zewnętrzni, tj. dr hab. Wojciech Dziemianowicz (ekspert wiodący, profesor Uniwersytetu Warszawskiego), dr Anna Domaradzka-Widła (ekspert ds. społecznych), dr Michał Klepka (ekspert ds. gospodarczych) oraz dr Mirosław Grochowski (ekspert ds. przestrzennych).

Wszyscy mieszkańcy oraz przedstawiciele środowisk lokalnych będą mogli zapoznać się z bieżącymi działaniami i wynikami prac na www.2030.um.warszawa.pl.

Podobny artykuł:
XVII posiedzenie Rady ds. Polityki Innowacji przy Prezydencie m.st. Warszawy

Źródło: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW