Biuletyn PW / Modernizacja Uczelni / Projekty BRPS

Projekty strategiczne koordynowane przez BRPS

Przedstawiamy kluczowe projekty naukowe i inwestycyjne koordynowane przez Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych Politechniki Warszawskiej. 

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)
Projekt Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) to największe przedsięwzięcie biomedyczne i biotechnologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej.

Celem projektu jest utworzenie w Warszawie ośrodka naukowego składającego się ze ściśle współpracujących ze sobą środowiskowych centrów badawczych, w których prowadzone będą badania dotyczące najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych.

Dzięki zakupionej aparaturze naukowej oraz remontowi laboratoriów w Politechnice Warszawskiej utworzone będą m.in.:
• Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej (BIOFIM): sieć otwartych laboratoriów tworzących bazę do prowadzenia prac naukowo badawczych i wdrożeniowych z zakresu biofizyki i inżynierii biomedycznej.
• Laboratorium Wytwarzania i Charakteryzowania Biomateriałów

Źródło finansowania
100% środki publiczne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w tym 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 15% ze środków dotacji celowej.

Wysokość finansowania dla Politechniki Warszawskiej
Środki kwalifikowane: 33 703 015,43 PLN

 

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiT)

Zadaniem Centrum jest umożliwienie wykorzystania przez gospodarkę i społeczeństwo osiągnięć Politechniki Warszawskiej w zakresie innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii. W siedzibie Centrum znajdą się laboratoria badawcze z zakresu zarządzania i organizacji procesów innowacyjnych oraz sale wykładowe umożliwiające prezentację i promocję osiągnięć.

Lokalizacja
Działka Politechniki Warszawskiej zlokalizowana przy al. Armii Ludowej pomiędzy gmachem Wydziału Inżynierii Lądowej, a budynkiem biurowym „Focus”. Szacunkowo, w Centrum, będzie mogło prowadzić prace ok. 200 osób.
 Projektowany gmach będzie budynkiem sześciokondygnacyjnym o pow. 12 tys. m2.

Całkowita wartość projektu
74 734 253,24 PLN

Źródła finansowania projektu
• Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (UE) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013: 59 500 000,00 PLN,
• Wkład własny rzeczowy w formie nieruchomości: 7 000 000,00 PLN,
• Wkład własny pieniężny: 8 234 253,24 PLN, przy czym Minister Finansów wyraził zgodę na pokrycie wkładu własnego Politechniki Warszawskiej ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 3 500 000,00 PLN
Szacunkowy termin otwarcia - II kwartał 2015 roku.

 

Rozbudowa gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej

Umowa o dofinansowaniu została podpisana 4 marca 2013 roku.

Nowe skrzydło budynku Wydziału Transportu PW zostanie wyposażone w nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych będzie mogło korzystać ponad 2000 studentów. Powierzchnia całkowita 2 672 m2

Całkowita wartość projektu
27 410 891,41 PLN

Źródło finansowania projektu
100% środki publiczne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 15% ze środków dotacji celowej.

Przewidywany czas otwarcia budynku
Połowa 2015 roku

 

Rozbudowa Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz utworzenie sieci laboratoriów dydaktycznych
Rozbudowa gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych i utworzenie sieci specjalistycznych laboratoriów dydaktycznych, które zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt oraz specjalistyczne oprogramowania.

Źródło finansowania
Środki publiczne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 15% ze środków dotacji celowej; pozostałe środki wkład własny PW

• Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 50 986 780,00 PLN

• Wartość dofinansowania 48 422 280,00 PLN

Czas trwania projektu
od 1 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.

Dodatkowo Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych realizuje tzw. projekty miękkie - badanie potrzeb studentów niepełnosprawnych wspólnie z Sekcją ds. Osób Niepełnosprawnych (zrealizowane, trwa komunikacja owego raportu)
Szkolenia dla kadry kierowniczej PW itp.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW