Biuletyn PW / Senat / Zarządzenia Rektora 2013 i 2014

Zarządzenia Rektora 2013 i 2014

Poniżej prezentujemy zarządzenia Rektora przedstawiane na posiedzeniach Senatu Politechniki Warszawskiej. 

Posiedzenie Senatu z 17 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Rektora nr 85/2014 z dnia 10.12.2014 r.
w sprawie nadawania statusu profesora dotowanego Politechniki Warszawskiej i określenia jego zadań

Zarządzenie Rektora nr 84/2014 z dnia 05.12.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 2/2013 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie zasad składania i podpisywania wniosków oraz przygotowywania i podpisywania umów w projektach badawczych finansowanych lub dofinansowywanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki lub inne podmioty finansujące ze środków krajowych

Zarządzenie Rektora nr 83/2014 z dnia 04.12.2014 r.
w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zatrudnianiu na stanowisku profesora nadzwyczajnego, profesora wizytującego lub profesora zwyczajnego

Zarządzenie Rektora nr 82/2014 z dnia 03.12.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 34/2008 Rektora PW w sprawie trybu wnoszenia opłat należnych Politechnice Warszawskiej z tytułu kształcenia cudzoziemców na zasadach odpłatności oraz zasad rozliczania w Uczelni przychodów z tego tytułu

Zarządzenie Rektora nr 81/2014 z dnia 01.12.2014 r.
w sprawie likwidacji Zakładu Instalacji Budowlanych i Fizyki Budowli na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Zarządzenie Rektora nr 80/2014 z dnia 28.11.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej – zniesienie Samodzielnego Stanowiska ds. Finansowych.

Zarządzenie Rektora nr 79/2014 z dnia 28.11.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 20/2011 Rektora PW w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, kandydatów na studia i studia doktoranckie oraz studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 78/2014 z dnia 28.11.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej – utworzenie w Biurze ds. Promocji i Informacji Sekcji Promocji i Informacji w Internecie, zmiany w zakresie działania Biura Rektora

Zarządzenie Rektora nr 77/2014 z dnia 24.11.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 36/2013 Rektora PW w sprawie strony internetowej Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 76/2014 z dnia 21.11.2014 r.
w sprawie utraty mocy zarządzenia nr 23 z 2000 r. Rektora PW w sprawie zasad zawierania w Politechnice Warszawskiej umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 19 listopada 2014 r.

Zarządzenie Rektora nr 75/2014 z dnia 17.11.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - zmiana zakresu zadań DSK i ORK

Zarządzenie Rektora nr 74/2014 z dnia 14.11.2014 r.
w sprawie gospodarki lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi w budynkach mieszkalnych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 73/2014 z dnia 12.11.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 29/2014 Rektora PW w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy

Zarządzenie Rektora nr 72/2014 z dnia 05.11.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 25/2014 Rektora PW w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie Rektora nr 70/2014 z dnia 30.10.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 4/2014 Rektora PW w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i prorektorów

Zarządzenie Rektora nr 69/2014 z dnia 30.10.2014 r.
w sprawie zasad przyjmowania oraz wystawiania weksli in blanco

Zarządzenie Rektora nr 68/2014 z dnia 30.10.2014 r.
w sprawie przyjmowania wpłat gotówkowych przez pracowników i studentów PW

Zarządzenie Rektora nr 67/2014 z dnia 27.10.2014 r.
w sprawie zasad używania flagi Politechniki Warszawskiej i korzystania z masztów flagowych na Placu Politechniki

Zarządzenie Rektora 66/2014 z dnia 24.10.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 53/2013 Rektora PW w sprawie zasad używania znaku firmowego Politechniki Warszawskiej i godła Politechniki Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 22 października 2014 r.

Zarządzenie Rektora 65/2014 z dnia 14.10.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 26/2014 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora 64/2014 z dnia 14.10.2014 r.
w sprawie utraty mocy zarządzeń Rektora PW

Zarządzenie Rektora 63/2014 z dnia 29.09.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 16/2010 Rektora PW w sprawie udzielania przez Rektora pełnomocnictw oraz prowadzenia ich rejestru

Zarządzenie Rektora 62/2014 z dnia 29.09.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 43/2009 Rektora PW w sprawie rozliczania kosztów wynagrodzeń osobowych w projektach badawczych

Zarządzenie Rektora 61/2014 z dnia 29.09.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 13/2008 Rektora PW w sprawie zasad przygotowywania i wydawania wewnętrznych aktów prawnych przez organy jednoosobowe i kanclerza Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora 60/2014 z dnia 29.09.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 41/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2014/15

Zarządzenie Rektora 59/2014 z dnia 19.09.2014 r.
w sprawie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 17 września 2014 r.

Zarządzenie Rektora 58/2014 z dnia 15.09.2014 r.
w sprawie zapewnienia profilaktycznych posiłków i napojów pracownikom Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora 57/2014 z dnia 15.09.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - utworzenie Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Zarządczej

Zarządzenie Rektora 56/2014 z dnia 15.09.2014 r.
w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach i na terenach Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora 55/2014 z dnia 12.09.2014 r.
w sprawie zasad archiwizowania prac dyplomowych studentów

Zarządzenie Rektora 54/2014 z dnia 12.09.2014 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania związanego z udziałem Politechniki Warszawskiej w spółkach kapitałowych

Zarządzenie Rektora 53/2014 z dnia 12.09.2014 r.
w sprawie trybu postępowania powypadkowego w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora 52/2014 z dnia 12.09.2014 r.
w sprawie wydawania absolwentom Politechniki Warszawskiej zaświadczeń dotyczących okresu studiów dla potrzeb tzw. kapitału początkowego

Zarządzenie Rektora 51/2014 z dnia 10.09.2014 r.
w sprawie zasad realizacji w Politechnice Warszawskiej projektów Programów Ramowych Unii Europejskiej

Zarządzenie Rektora 50/2014 z dnia 10.09.2014 r.
w sprawie stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zasad ich wypłacania

Zarządzenie Rektora 49/2014 z dnia 09.09.2014 r.
w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora 48/2014 z dnia 09.09.2014 r.
w sprawie gospodarki elektroenergetycznej Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora 47/2014 z dnia 08.09.2014 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Zespół Kontroli Wewnętrznej

Zarządzenie Rektora 46/2014 z dnia 08.09.2014 r.
w sprawie obowiązkowego szkolenia pracowników Politechniki Warszawskiej zatrudnionych przy pilnowaniu oraz obowiązku noszenia przez nich identyfikatorów

Zarządzenie Rektora 45/2014 z dnia 08.09.2014 r.
w sprawie zasad powoływania w jednostkach organizacyjnych PW pełnomocników ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz ich zadań

Zarządzenie Rektora 44/2014 z dnia 03.09.2014 r.
w sprawie utraty mocy zarządzeń Rektora Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora 43/2014 z dnia 01.09.2014 r.
w sprawie procedur postępowania w Politechniki Warszawskiej w sytuacji wprowadzenia poszczególnych stopni alarmowych na obszarze kraju

Zarządzenie Rektora 42/2014 z dnia 21.08.2014 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania naukowych stypendiów wyjazdowych dla doktorantów i nauczycieli akademickich w ramach projektu „Wsparcie inicjatyw Politechniki Warszawskiej w kształceniu i doskonaleniu kadr w zakresie innowacyjnych technik teleinformatycznych” finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa

Zarządzenie Rektora 41/2014 z dnia 21.08.2014 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2014/2015

Zarządzenie Rektora 40/2014 z dnia 23.07.2014 r.
w sprawie przekształcenia Zakładu Geodezji Inżynieryjnej i Pomiarów Szczegółowych w Katedrę Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowo-Kontrolnych na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora 39/2014 z dnia 14.07.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 10/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie zasad i trybu przeprowadzania ankietyzacji procesu dydaktycznego

Zarządzenie Rektora 38/2014 z dnia 14.07.2014 r.
w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu pracownikom Politechniki Warszawskiej zwiększonego wynagrodzenia

Zarządzenie Rektora 37/2014 z dnia 14.07.2014 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora 36/2014 z dnia 23.06.2014 r.
w sprawie likwidacji Zakładu Teorii Konstrukcji Urządzeń Transportowych oraz Zakładu Systemów Informatycznych i Trakcyjnych w Transporcie oraz utworzenia Zakładu Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 25 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Rektora 35/2014 z dnia 23.06.2014 r.
w sprawie zapewnienia dyscypliny budżetowej w działalności dydaktycznej podstawowych i pozawydziałowych jednostek organizacyjnych

Zarządzenie Rektora 34/2014 z dnia 13.06.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 15/2013 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora 33/2014 z dnia 26.05.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 13/2013 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie Rektora 32/2014 z dnia 26.05.2014 r.
w sprawie wykazu prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby

Zarządzenie Rektora 31/2014 z dnia 26.05.2014 r.
w sprawie uruchomienia i realizowania Systemu oceny pracowników w Politechnice Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 21 maja 2014 r. 

Zarządzenie Rektora 30/2014 z dnia 20.05.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 34/2008 Rektora PW w sprawie trybu wnoszenia opłat należnych Politechnice Warszawskiej z tytułu kształcenia cudzoziemców na zasadach odpłatności oraz zasad rozliczania w Uczelni przychodów z tego tytułu

Zarządzenie Rektora 29/2014 z dnia 06.05.2014 r.
w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 16 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Rektora 28/2014 z dnia 14.04.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 34/2013 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie uruchomienia Programu Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych

Zarządzenie Rektora 27/2014 z dnia 14.04.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 28/2012 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie sposobu kalkulacji wysokości opłat pobieranych za kształcenie i inne usługi edukacyjne w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora 26/2014 z dnia 14.04.2014 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora 25/2014 z dnia 9.04.2014 r.
w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie Rektora 24/2014 z dnia 9.04.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 13/2013 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie Rektora 23/2014 z dnia 1.04.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 2 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 22 stycznia 2003 roku w sprawie utworzenia Centrum Współpracy Międzynarodowej, przekształcenia Uczelnianego Punktu Kontaktowego Europejskich Programów Badawczych oraz zniesienia Biura Współpracy z Zagranicą

Zarządzenie Rektora 22/2014 z dnia 28.03.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 33/2010 Rektora PW w sprawie określenia głównych użytkowników obiektów Politechniki Warszawskiej, ich praw i obowiązków w zakresie eksploatacji oraz zasad rozliczania kosztów i dochodów

Zarządzenie Rektora 21/2014 z dnia 28.03.2014 r.
w sprawie zasad, metodologii i wskaźników stosowanych przy rozliczaniu kosztów ogólnych i wydziałowych w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora 20/2014 z dnia 28.03.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 3/2010 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora 19/2014 z dnia 27.03.2014 r.
w sprawie wzywania, powiadamiania oraz przebywania na terenie Politechniki Warszawskiej służb państwowych odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego

Zarządzenie Rektora 18/2014 z dnia 26.03.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora PW w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 19 marca 2014 r.

Zarządzenie Rektora nr 17/2014 z dnia 17.03.2014 r.
w sprawie utraty mocy zarządzenia nr 52/2013 Rektora PW w sprawie przejęcia wypłaty wynagrodzenia należnego w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora przez jednostkę zatrudniającą osobę ubiegającą się o stopień lub tytuł naukowy lub bezpośrednio przez tę osobę

Zarządzenie Rektora nr 16/2014 z dnia 17.03.2014 r.
w sprawie Regulaminu premiowania pracowników Politechniki Warszawskiej niebędących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie Rektora nr 15/2014 z dnia 11.03.2014 r.
w sprawie ewidencji i zasad rozliczania podatku od towarów i usług

Zarządzenie Rektora nr 14/2014 z dnia 11.03.2014 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 13/2014 z dnia 10.03.2014 r.
w sprawie struktury organizacyjnej Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 12/2014 z dnia 10.03.2014 r.
w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 11/2014 z dnia 5.03.2014 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kwaterowania określającego zasady rozdziału i przyznawania miejsc w domach studenckich Politechniki Warszawskiej oraz funkcjonowania Banku Miejsc

Zarządzenie Rektora nr 10/2014 z dnia 25.02.2014 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 9/2014 z dnia 25.02.2014 r.
w sprawie szczegółowych zasad realizacji, ewidencji księgowej i rozliczeń finansowych projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej

Zarządzenie Rektora nr 8/2014 z dnia 25.02.2014 r.
w sprawie zasad realizacji w Politechnice Warszawskiej projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej

Zarządzenie Rektora nr 07/2014 z dnia 10.02.2014 r.
w sprawie ubioru służbowego niektórych pracowników Straży Akademickiej oraz identyfikatorów i odznak

Zarządzenie Rektora nr 6/2014 z dnia 5.02.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 53/2013 Rektora PW w sprawie zasad używania znaku firmowego Politechniki Warszawskiej i godła Politechniki Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 5 lutego 2014 r. 

Zarządzenie Rektora nr 5/2014 z dnia 4.02.2014 r. 
zmieniające zarządzenie nr 33/2012 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie zasad udostępniania obiektów, w tym powierzchni na reklamy i miejsc do parkowania, oraz pomieszczeń w obiektach Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 4/2014 z dnia 30.01.2014 r.
w sprawie określenia szczegółowego zakresu działania Rektora i prorektorów

Zarządzenie Rektora nr 3/2014 z dnia 29.01.2014 r.
w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego, pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 2/2014 z dnia 29.01.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 15/2013 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 1/2014 z dnia 28.01.2014 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych

Zarządzenie Rektora nr 56/2013 z dnia 20.12.2013 r.
w sprawie wyodrębnienia kosztów kształcenia na studiach niestacjonarnych

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 18 grudnia 2013 r. 

Zarządzenie Rektora nr 55/2013 z dnia 17.12.2013 r.
w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy przyznawaniu nagród Rektora dla nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej oraz ustalenia wzorów odpowiednich wniosków i dyplomów

Zarządzenie Rektora nr 54/2013 z dnia 10.12.2013 r.
zmieniające zarządzenie nr 18/2012 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Systemu kontroli zarządczej w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 53/2013 z dnia 10.12.2013 r.
w sprawie zasad używania znaku firmowego Politechniki Warszawskiej i godła Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 52/2013 z dnia 5.12.2013 r.
w sprawie przejęcia wypłaty wynagrodzenia należnego w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora przez jednostkę zatrudniającą osobę ubiegającą się o stopień lub tytuł naukowy lub bezpośrednio przez tę osobę

Zarządzenie Rektora nr 51/2013 z dnia 5.12.2013 r.
zmieniające zarządzenie nr 15/2013 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 50/2013 z dnia 5.12.2013 r.
w sprawie zasad rachunkowości w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 49/2013 z dnia 27.11.2013 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 48/2013 z dnia 20.11.2013 r.
w sprawie maksymalnej wysokości stypendiów doktoranckich

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 20 listopada 2013 r. 

Zarządzenie Rektora nr 47/2013 z dnia 19.11.2013 r.
w sprawie przekształcenia Zakładu Pomp, Napędów i Siłowni w Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa

Zarządzenie Rektora nr 46/2013 z dnia 06.11.2013 r.
zmieniające zarządzenie nr 33/2012 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie zasad udostępniania obiektów, w tym powierzchni na reklamy i miejsc do parkowania, oraz pomieszczeń w obiektach Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 45/2013 z dnia 06.11.2013 r.
w sprawie zawierania przez Politechnikę Warszawską umów zlecenia i umów o dzieło z osobami fizycznymi

Zarządzenie Rektora nr 44/2013 z dnia 29.10.2013 r.
zmieniające zarządzenie nr 35/2013 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2013/2014

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 23 października 2013 r. 

Zarządzenie Rektora nr 43/2013 z dnia 23.10.2013 r.
zmieniające zarządzenie nr 6/2011 Rektor Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - zniesienie Zespołu Obsługi Informatycznej Administracji Centralnej

Zarządzenie Rektora nr 42/2013 z dnia 21.10.2013 r.
zmieniające zarządzenie nr 6/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej w spawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - likwidacja Działu Spraw Obronnych oraz utworzenie w Dziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych Sekcji ds. Obronnych

Zarządzenie Rektora nr 41/2013 z dnia 11.10.2013 r.
w sprawie zasad przechowywania dokumentacji poświadczającej dokonanie weryfikacji osiąganych efektów kształcenia dla przedmiotów

Zarządzenie Rektora nr 40/2013 z dnia 08.10.2013 r.
w sprawie utajniania prac dyplomowych

Zarządzenie Rektora nr 39/2013 z dnia 03.10.2013 r.
w sprawie trybu i zasad występowania o wydanie decyzji dotyczącej prawa studenta do kontynuowania studiów o statusie "drugi kierunek studiów stacjonarnych" bez wnoszenia opłat

Zarządzenie Rektora nr 38/2013 z dnia 26.09.2013 r.
zmieniające zarządzenie nr 47/2012 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie dokumentowania studiów prowadzonych wspólnie przez Politechnikę Warszawską i uczelnie partnerskie oraz dokumentacji studiów studentów obcokrajowców studiujących w języku angielskim

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW