Biuletyn PW / Senat / Zarządzenia Rektora 2015

Zarządzenia Rektora 2015

Publikacja obejmuje zarządzenia Rektora Politechniki Warszawskiej przedstawiane na posiedzeniach Senatu Uczelni w roku 2015.

Posiedzenie Senatu z 16 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Rektora nr 57/2015 z dnia 10.12.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 41/2015 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej nad pracownikami, kandydatów na studia i studia doktoranckie oraz studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 56/2015 z dnia 10.12.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 34/2008 Rektora PW w sprawie trybu wnoszenia opłat należnych Politechnice Warszawskiej z tytułu kształcenia cudzoziemców na zasadach odpłatności oraz zasad rozliczania w Uczelni przychodów z tego tytułu

Zarządzenie Rektora nr 55/2015 z dnia 10.12.2015 r.
w sprawie ustalenia wzorów wniosków o nagrody i dyplomów nagród Rektora PW dla nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 54/2015 z dnia 8.12.2015 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 53/2015 z dnia 30.11.2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 52/2015 z dnia 30.11.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - zniesienie Biura Rozwoju i Projektów Strategicznych

Zarządzenie Rektora nr 51/2015 z dnia 30.11.2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

Zarządzenie Rektora nr 50/2015 z dnia 30.11.2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Laboratorium Procesów Technologicznych Wydziału Chemicznego

Zarządzenie Rektora nr 49/2015 z dnia 30.11.2015 r.
w sprawie wyznaczenia osób i jednostek odpowiedzialnych za gromadzenie, wprowadzanie, weryfikację, aktualizację i przekazywanie danych do poszczególnych modułów Systemu POL-on w Politechnice Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 26 listopada 2015 r.

Zarządzenie Rektora nr 48/2015 z dnia 24.11.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 45/2013 Rektora PW w sprawie zawierania przez Politechnikę Warszawską umów zlecenia i umów o dzieło z osobami fizycznymi

Zarządzenie Rektora nr 47/2015 z dnia 19.11.2015 r.
w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów Politechniki Warszawskiej uprawnionych do składania wniosków o umorzenie kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej

Zarządzenie Rektora nr 46/2015 z dnia 4.11.2015 r.
w sprawie przekształcenia, w zakresie zmiany nazwy, Wydziału Inżynierii Środowiska w Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Zarządzenie Rektora nr 45/2015 z dnia 26.10.2015 r.
w sprawie wprowadzenia cennika opłat za usługi reprograficzne i informacyjne oraz ustalenia wysokości opłaty za niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów bibliotecznych w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 21 października 2015 r.

Zarządzenie Rektora nr 44/2015 z dnia 19.10.2015 r.
w sprawie szczegółowych zasad postępowania związanych z realizacją projektów w Programie Horyzont 2020

Zarządzenie Rektora nr 43/2015 z dnia 30.09.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - zniesienie Biura ds. Projektu "Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej"

Zarządzenie Rektora nr 42/2015 z dnia 30.09.2015 r.
w sprawie utworzenia Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Zarządzenie Rektora nr 41/2015 z dnia 28.09.2015 r.
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, kandydatów na studia i studia doktoranckie oraz studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 40/2015 z dnia 28.09.2015 r.
w sprawie utajniania prac dyplomowych

Zarządzenie Rektora nr 39/2015 z dnia 23.09.2015 r.
w sprawie wzorów dokumentów wykorzystywanych w procedurze potwierdzania efektów uczenia się w procesie rekrutacji na studia

Zarządzenie Rektora nr 38/2015 z dnia 23.09.2015 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, doktorantów, osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, stażystów, wolontariuszy i praktykantów

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 23 września 2015 r.

Zarządzenie Rektora nr 37/2015 z dnia 15.09.2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2015/2016

Zarządzenie Rektora nr 36/2015 z dnia 31.08.2015 r.
w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 35/2015 z dnia 31.08.2015 r.
w sprawie sposobu kalkulacji wysokości opłat pobieranych za kształcenie i inne usługi edukacyjne w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 34/2015 z dnia 03.08.2015 r.
w sprawie ewidencji i zasad rozliczania podatku od towarów i usług

Zarządzenie Rektora nr 33/2015 z dnia 14.07.2015 r.
w sprawie przekształcenia Instytutu Radioelektroniki w Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 32/2015 z dnia 14.07.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 30/2009 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 31/2015 z dnia 08.07.2015 r.
w sprawie zasad składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z użyciem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych

Zarządzenie Rektora nr 30/2015 z dnia 03.07.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 27/2015 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wprowadzenia do systemu USOS-APD i Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej pisemnych prac dyplomowych: licencjackich, inżynierskich i magisterskich, udostępniania ich oraz przekazywania do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”

Zarządzenie Rektora nr 29/2015 z dnia 30.06.2015 r.
w sprawie zasad i trybu określania wysokości opłat wnoszonych przez słuchaczy Programu przygotowawczego w Politechnice Warszawskiej oraz zasad rozliczania przez Studium Języków Obcych ponoszonych kosztów na realizację tego Programu

Zarządzenie Rektora nr 28/2015 z dnia 17.06.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 31/2012 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Politechniki Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 17 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Rektora nr 27/2015 z dnia 17.06.2015 r.
w sprawie wprowadzania do systemu USOS-APD i Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej pisemnych prac dyplomowych: licencjackich, inżynierskich i magisterskich, udostępniania ich oraz przekazywania do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on"

Zarządzenie Rektora nr 26/2015 z dnia 16.06.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 3/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego, pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 25/2015 z dnia 28.05.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 2/2010 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 24/2015 z dnia 25.05.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 50/2013 Rektora Politechniki Warszawskej w sprawie zasad rachunkowości w Politechnice Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 20 maja 2015 r.

Zarządzenie Rektora nr 23/2015 z dnia 18.05.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 30/2009 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 22/2015 z dnia 30.04.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - zmiana zakresu działania Biura Karier

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 29 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Rektora nr 21/2015 z dnia 17.04.2015 r.
w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2015/2016

Zarządzenie Rektora nr 20/2015 z dnia 14.04.2015 r.
w sprawie bibliotek specjalistycznych w podstawowych i pozawydziałowych jednostkach organizacyjnych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 19/2015 z dnia 08.04.2015 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 18/2015 z dnia 08.04.2015 r.
w sprawie przyznawania środków finansowych organizacjom studenckim ze środków na promocję Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 17/2015 z dnia 31.03.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 10/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie zasad i trybu przeprowadzania ankietyzacji procesu dydaktycznego

Zarządzenie Rektora nr 16/2015 z dnia 19.03.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 15/2013 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 15/2015 z dnia 13.03.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 36/2009 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 11 marca 2015 r.

Zarządzenie Rektora nr 14/2015 z dnia 09.03.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 36/2015 Rektora PW w sprawie strony internetowej Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 13/2015 z dnia 19.02.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 2/2015 Rektora PW w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 12/2015 z dnia 19.02.2015 r.
w sprawie wprowadzenia Struktury funkcjonalnej użytkowników w zintegrowanym systemie informatycznym SAP-HR

Zarządzenie Rektora nr 11/2015 z dnia 16.02.2015 r.
w sprawie warunków działania w Politechnice Warszawskiej stowarzyszeń studenckich, doktoranckich i pracowniczych

Zarządzenie Rektora nr 10/2015 z dnia 16.02.2015 r.
w sprawie rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 9/2015 z dnia 16.02.2015 r.
w sprawie zmiany systemów i rozkładów czasu pracy w Bibliotece Głównej PW

Zarządzenie Rektora nr 8/2015 z dnia 16.02.2015 r.
w sprawie utworzenia Ośrodka Certyfikacji Transportu na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 7/2015 z dnia 16.02.2015 r.
w sprawie utworzenia Międzynarodowego Centrum Ontologii Formalnej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 6/2015 z dnia 30.01.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 48/2012 Rektora PW w sprawie zasad dokumentowania przebiegu studiów doktoranckich, wzoru karty uczestnika studiów doktoranckich oraz wzoru zaświadczenia o przebiegu studiów doktoranckich

Zarządzenie Rektora nr 5/2015 z dnia 30.01.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 13/2008 Rektora PW w sprawie zasad przygotowywania i wydawania wewnętrznych aktów prawnych przez organy jednoosobowe i kanclerza Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 4/2015 z dnia 30.01.2015 r.
w sprawie wprowadzenia wzoru porozumienia dotyczącego rozliczeń finansowych za przeprowadzone zajęcia dydaktyczne

Zarządzenie Rektora nr 3/2015 z dnia 30.01.2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Studium Języków Obcych PW

Zarządzenie Rektora nr 2/2015 z dnia 30.01.2015 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 28 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Rektora nr 1/2015 z dnia 26.01.2015 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 87/2014 z dnia 17.12.2014 r.
zmieniające zarządzenie nr 26/2014 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 86/2014 z dnia 17.12.2014 r.
zmieniające zarządzenia nr 3/2011 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu sieci teleinformatycznej Politechniki Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Zarządzenia Rektora 2013 i 2014

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW