Biuletyn PW / Senat / Zarządzenia Rektora 2017

Zarządzenia Rektora 2017

Publikacja obejmuje zarządzenia Rektora Politechniki Warszawskiej przedstawiane na posiedzeniach Senatu Uczelni w roku 2017. 

Posiedzenie Senatu z dnia 20 grudnia 2017 r.

Zarządzenie Rektora nr 65/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne a także zasad i stawek ich amortyzacji w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 64/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 30/2007 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie sporządzania, kontroli obiegu i przechowywania dowodów księgowych w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 63/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie zasad i trybu prowadzenia zajęć z przysposobienia bibliotecznego dla studentów Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 62/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 22/2010 Rektora PW w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wyliczania wynagrodzenia pracowników Politechniki Warszawskiej za wykonanie prac będacych przedmiotem praw autorskich

Zarządzenie Rektora nr 61/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 3/2017 Rektora PW w sprawie zawierania przez Politechnikę Warszawską umów zlecenia i umów o dzieło z osobami fizycznymi

Zarządzanie Rektora nr 60/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 26/2014 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 59/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r.
w sprawie podróży krajowych pracowników, studentów, doktorantów i osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 58/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 54/2017 Rektora PW w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 57/2017 z dnia 22 listopada 2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 41/2017 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Studium Języków Obcych

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#   

 

Posiedzenie Senatu z dnia 22 listopada 2017 r.

Zarządzenie Rektora nr 56/2017 z dnia 20 listopada 2017 r.
w sprawie procedury przekazywania stypendium w ramach programu pt. "Doktorat wdrożeniowy" oraz ewidencji kosztów

Zarządzenie Rektora nr 55/2017 z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie spłat zobowiązań wynikających z bieżącej działalności podstawowych i pozawydziałowych jendostek organizacyjnych

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#    

 

Posiedzenie Senatu z dnia 25 października 2017 r.

Zarządzenie Rektora nr 53/2017 z dnia 24 października 2017 r.
w sprawie zakończenia działalności Zintegrowanego Środowiskowego Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 52/2017 z dnia 24 października 2017 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 51/2017 z dnia 24 października 2017 r.
w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 50/2017 z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 49/2017 z dnia 17 października 2017 r.
w sprawie Regulaminu organizacyjnego Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 48/2017 z dnia 16 października 2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 3/2013 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Lektorów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

Zarządzenie Rektora nr 47/2017 z dnia 11 października 2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 6/2013 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 46/2017 z dnia 10 października 2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 7/2012 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 45/2017 z dnia 26 września 2017 r. 
w sprawie ustalenia wzorów wniosków o nagrody i dyplomów nagród Rektora PW dla nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#   
 

Posiedzenie Senatu z dnia 27 września 2017 r.

Zarządzenie Rektora nr 44/2017 z dnia 12.09.2017 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2017/2018

Zarządzenie Rektora nr 43/2017 z dnia 12.09.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 33/2010 Rektora PW w sprawie określenia głównych użytkowników obiektów Politechniki Warszwskiej, ich praw i obowiązków w zakresie eksploatacji oraz zasad rozliczania kosztów i dochodów

Zarządzenie Rektora nr 42/2017 z dnia 12.09.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 15/2013 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 41/2017 z dnia 9.08.2017 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Studium Języków Obcych

Zarządzenie Rektora nr 40/2017 z dnia 4.08.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 10/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie zasad i trybu przeprowadzania ankietyzacji procesu dydaktycznego

Zarządzenie Rektora nr 39/2017 z dnia 1.08.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - zmiana zakresu działania oraz zmiana nazwy Zespołu ds. Systemów Zarządzania Jakością w Administracji

Zarządzenie Rektora nr 38/2017 z dnia 14.07.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - utworzenie w Biurze Rektora Sekcji ds. obsługi e-PUAP

Zarządzenie Rektora nr 37/2017 z dnia 5.07.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - zmiana zakresu działania oraz zmiana nazwy Zespołu ds. Systemu Zarządzania Jakością w Administracji

Zarządzenie Rektora nr 36/2017 z dnia 30.06.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 33/2012 Rektora PW w sprawie zasad udostępniania obiektów, w tym powierzchni reklamowej i miejsc do parkowania, oraz pomieszczeń w obiektach Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 35/2017 z dnia 28.06.2017 r.
w sprawie Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Zarządzenie Rektora nr 34/2017 z dnia 28.06.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki warszawskiej - zniesienie Laboratorium Centralnego CEZAMAT

Zarządzenie Rektora nr 33/2017 z dnia 21.06.2017 r.
w sprawie stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zasad ich wypłacania

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#   

 

Posiedzenie Senatu z dnia 21 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Rektora nr 32/2017 z dnia 20.06.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 15/2013 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 31/2017 z dnia 12.06.2017 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 30/2017 z dnia 12.06.2017 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 29/2017 z dnia 26.05.2017 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#  

 

Posiedzenie Senatu z dnia 24 maja 2017 r.

Zarządzenie Rektora nr 28/2017 z dnia 17.05.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - zmiany w organizacji Laboratorium Centralnego CEZAMAT

Zarządzenie Rektora nr 27/2017 z dnia 17.05.2017 r.
w sprawie wprowadzenia wzorów niektórych decyzji administracyjnych wydawanych w procesie rekrutacji w indywidualnych sprawach kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia

Zarządzenie Rektora nr 26/2017 z dnia 9.05.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 11/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kwaterowania określającego zasady rozdziału i przyznawania miejsc w domach studenckich Politechniki Warszawskiej oraz funkcjonowania Banku Miejsc

Zarządzenie Rektora nr 25/2017 z dnia 8.05.2017 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, doktorantów, osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, stażystów, wolontariuszy i praktykantów

Zarządzenie Rektora nr 24/2017 z dnia 27.04.2017 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych

Zarządzenie Rektora nr 23/2017 z dnia 27.04.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - przekształcenie Biura ds. Nauki w Zespół ds. Nauki

Zarządzenie Rektora nr 22/2017 z dnia 27/04/2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 14/2017 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Projektów

Zarządzenie Rektora nr 21/2017 z dnia 19.04.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 29/2012 Rektora PW w sprawie zasad i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Rektora nr 20/2017 z dnia 12.04.2017 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 19/2017 z dnia 12.04.2017 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 18/2017 z dnia 10.04.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - przekształcenie Biura ds. Nauki w Zespół ds. Nauki

Zarządzenie Rektora nr 17/2017 z dnia 3.04.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 11/2010 Rektora PW w sprawie Złotego Dyplomu Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 16/2017 z dnia 28.03.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 55/2012 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie przyjmowania darowizn przeznaczonych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej, Samorządu Doktorantów PW oraz Samorządu Studentów PW

Zarządzenie Rektora nr 15/2017 z dnia 28.03.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 33/2008 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 14/2017 z dnia 24.03.2017 r.
w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Projektów

Zarządzenie Rektora nr 13/2017 z dnia 23.03.2017 r.
w sprawie elektronicznego Biuletynu Politechniki Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z dnia 23 marca 2017 r.

Zarządzenie Rektora nr 12/2017 z dnia 20.03.2017 r.
w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2017/2018

Zarządzenie Rektora nr 11/2017 z dnia 07.03.2017 r.
w sprawie podstawowych wymagań edytorskich dotyczących rozprawy doktorskiej bronionej w Politechnice Warszawskiej oraz jej druku w Oficynie Wydawniczej PW

Zarządzenie Rektora nr 10/2017 z dnia 06.03.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - utworzenie w Biurze ds. Promocji i Informacji Sekcji ds. Popularyzacji Nauki

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z dnia 22 lutego 2017 r.

Zarządzenie Rektora nr 9/2017 z dnia 08.02.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 15/2013 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 8/2017 z dnia 31.01.2017 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, którego przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych

Zarządzenie Rektora nr 7/2017 z dnia 23.01.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 15/2013 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 6/2017 z dnia 18.01.2017 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 5/2017 z dnia 12.01.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 26/2014 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Politechniki Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z dnia 18 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Rektora nr 4/2017 z dnia 04.01.2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad realizacji, ewidencji księgowej i rozliczeń finansowych projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej

Zarządzenie Rektora nr 3/2017 z dnia 02.01.2017 r.
w sprawie zawierania przez Politechnikę Warszawską umów zlecenia i umów o dzieło z osobami fizycznymi

Zarządzenie Rektora nr 2/2017 z dnia 02.01.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 38/2015 Rektora PW w sprawie zasad i trybu przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, doktorantów, osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, stażystów, wolontariuszy i praktykantów

Zarządzenie Rektora nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 53/2013 Rektora PW w sprawie zasad używania znaku firmowego Politechniki Warszawskiej i godła Politechniki Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW