Co słychać u absolwentów PW w niespełna rok po studiach?

Gdzie pracują absolwenci i ile zarabiają? Jaki wpływ na życie zawodowe mają studia na PW? Czy ułatwiają one rozpoczęcie kariery i gwarantują satysfakcję? Na te i inne pytania odpowiadali uczestnicy 8. edycji Monitoringu Karier Zawodowych Absolwentów PW.

W kwestionariuszu wysłanym drogą mailową absolwenci studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich odpowiadali na pytania dotyczące ich ścieżki edukacyjnej, oceny jakości kształcenia, jego efektów, a także sytuacji na rynku pracy.

Profil ankietowanych

W gronie 703 badanych mężczyźni stanowili 54,6%, kobiety zaś 45,4%. Zdecydowana większość badanych to mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Niemal połowa ankietowanych studia ukończyła z oceną bardzo dobrą, studenci szóstkowi stanowią prawie 13% badanych. O wysokim poziomie absolwentów świadczą również wyniki dotyczące osiągnięć akademickich. Ponad 46% badanych wskazało na różne ich formy, m.in. stypendia naukowe, wystąpienia na konferencjach, publikacje w punktowanych czasopismach.

Warto również podkreślić, że badani w trakcie studiów często angażowali się w działalność kół naukowych i różnorodnych organizacji. Ponad 57% absolwentów studiów I stopnia zaznaczyło, że taka aktywność jest brana pod uwagę przez pracodawców prowadzących rekrutację.

Wyniki samooceny

Absolwenci PW ocenili, że w toku studiów najsilniej wykształcili m.in.:

  • umiejętność analitycznego myślenia;
  • nastawienie na ciągły rozwój;
  • umiejętność pracy zespołowej.

Znajomość języka obcego była wskazana przez większość respondentów jako jedna z kluczowych kompetencji na rynku pracy. Ponad 87% badanych zadeklarowało znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2.

Jeżeli zaś chodzi o zdobytą wiedzę i umiejętności, to korzysta z niej w swojej pracy w stopniu średnim lub wyższym prawie 70% badanych.

Życie zawodowe

W oparciu o umowę o pracę, zlecenie lub dzieło jest zatrudnionych 77,6% uczestniczących w badaniu, zaś 8,2% badanych nie pracuje i nie szuka pracy ze względu na chęć kontynuowania nauki.

Absolwenci pracujący w większości prace znaleźli jeszcze w trakcie studiów. Co ciekawe, ponad 41% absolwentów deklarowało, że nie musiało szukać swojej pierwszej pracy - została im ona zaproponowana.

Doskonałą kondycję osób kończących PW potwierdza także informacja dotycząca ich zadowolenia z pracy i zarobków. W dużym lub bardzo dużym stopniu usatysfakcjonowanych jest aż 77,3% ankietowanych. Średnie deklarowane wynagrodzenie przy zatrudnieniu na podstawie umowy wynosi 3700 zł netto. 10% najlepiej zarabiających otrzymuje powyżej 7500 zł (w analizach uwzględniono absolwentów, którzy ukończyli studia w 2018 i 2019 r.).

Niemal połowa absolwentów przyznaje, że samo posiadanie dyplomu PW zwiększa ich szanse na sukces na rynku pracy.

Koordynacją badania zajmuje się Biuro Karier Politechniki Warszawskiej. Realizacja badania i opracowanie raportu: Dział Badań i Analiz, CZIiTT PW. Prezentacja wyników dostępna jest TUTAJ>>

Źródło: Biuro Karier PW