Granty wewnętrzne wspierające złożenie wniosku w konkursie ERC

Rektor PW ogłosił konkurs na granty wewnętrzne dla pracowników Uczelni, wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Granty będą finansowane ze środków projektu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”.

Grant wewnętrzny może być wykorzystany na dofinansowanie działań, których celem jest przygotowanie wniosku o grant ERC, w tym:

  • wynagrodzenie kierownika i wykonawców grantu,
  • przygotowanie opinii wniosku przez eksperta, tłumaczenie i konsultację językową,
  • wyjazd do zagranicznego ośrodka w celu nawiązania współpracy lub skonsultowania wniosku.

Wysokość dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 25 000 zł, łącznie z kosztami pośrednimi w wysokości 15% kosztów bezpośrednich.

Kierownik grantu otrzyma też dodatek w wysokości 6000 zł (jeśli wniosek złożony do ERC przejdzie do drugiego etapu oceny) lub 12 000 zł (jeśli wniosek złożony do ERC otrzyma dofinansowanie).

Dodatkowy warunek

Kierownikiem grantu nie może być beneficjent konkursów na projekty badawcze w ramach IDUB, jeśli w projektach tych jako efekt zadeklarowano złożenie wniosku o grant ERC.

Składanie i ocena wniosku

Kierownik grantu składa wniosek o grant poparty przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do decyzji. Wniosek należy przekazać w wersji papierowej do Centrum Obsługi Projektów (COP) lub w formie skanu na adres e-mail: dpm@cop.pw.edu.pl

Termin składania wniosków upływa: 7 stycznia 2021 r.

Decyzję o przyznaniu grantu podejmuje kierownik IDUB na podstawie opinii Komisji konkursowej ds. grantów ERC, która oceniać będzie nowatorstwo tematu, poziom naukowy projektu oraz dorobek wnioskodawcy.

Wnioski zostaną rozpatrzone do: 31 stycznia 2021 r.

Realizacja grantu

Warunkiem rozpoczęcia realizacji grantu jest podpisanie porozumienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do decyzji. Porozumienie należy złożyć w 3 jednobrzmiących egzemplarzach do COP.

Środki z grantu wewnętrznego można wydatkować od dnia zawarcia porozumienia do ostatniego dnia miesiąca, w którym przypada dzień zakończenia naboru we wskazanym we wniosku konkursie ERC.

Rozliczenie grantu

Warunkiem rozliczenia grantu jest złożenie wniosku do ERC oraz dostarczenie do COP recenzji złożonego wniosku (Evaluation Summary Report – ESR) po pierwszym etapie oceny. W sytuacji, kiedy wniosek do ERC w zadeklarowanym konkursie nie zostanie złożony, przyznane środki należy zwrócić.

Podstawą rozliczenia grantu jest protokół oceny i odbioru grantu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do decyzji. Protokół oceny i odbioru należy przekazać do COP w 4 egzemplarzach w ciągu 30 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym przypada dzień zakończenia naboru we wskazanym we wniosku konkursie ERC.

Wszystkie dokumenty i wątpliwości należy kierować do COP, które przekaże je do IDUB.

Decyzja Rektora nr 331/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na granty wewnętrzne dla pracowników Politechniki Warszawskiej, wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC)

Źródło: COP PW