Konkursy Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze w ramach badań podstawowych: OPUS, SONATA i PRELUDIUM. We współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej powstał PRELUDIUM BIS - dedykowany  projektom realizowanym przez doktorantów. Do zdobycia jest 690 mln zł.

PRELUDIUM BIS to pierwszy wspólny konkurs NCN i NAWA, który jest skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Ma na celu wsparcie kształcenia doktorantów poprzez finansowanie stypendiów i projektów badawczych, realizowanych przez młodych naukowców. Zespół badawczy może składać się wyłącznie z kierownika projektu i doktoranta, a badania można zaplanować na 36 lub 48 miesięcy. Koszt części badawczej nie może przekraczać 180 tys. zł, a kierownik projektu może być beneficjentem maksymalnie 40 tys. zł w ramach tej kwoty. Z kolei NAWA sfinansuje koszty stażu zagranicznego. Cały budżet konkursu wynosi 160 mln zł.

W warunkach konkursu OPUS maksymalny czas realizacji projektu został wydłużony do 4 lat. Naukowcy mogą zaplanować realizację projektów również w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych bądź w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej.

Kierownicy projektów realizowanych w ramach konkursu OPUS 18 mogą sfinansować wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów oraz zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. OPUS 18 skierowany jest do osób, które posiadają w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę bądź jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. W ramach konkursu do zdobycia jest kwota w wysokości 400 mln zł.

PRELUDIUM 18 przeznaczony jest dla młodych naukowców nieposiadających jeszcze stopnia naukowego doktora. Wysokość finansowania zależy od długości realizacji badań: 70 tys. zł dla projektów trwających 12 miesięcy, 140 tys. zł dla projektów, w których okres realizacji potrwa 24 miesiące, zaś 210 tys. zł dla badań zaplanowanych na 36 miesięcy. W skład zespołu badawczego wejść mogą co najwyżej trzy osoby. W ramach PRELUDIUM 18 do zdobycia jest 30 mln zł.

Konkurs SONATA 15 dedykowany jest osobom, które uzyskały stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Głównym celem konkursu jest wsparcie w stworzeniu unikatowego warsztatu naukowego i prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Kwota do rozdysponowania w ramach konkursu to 100 mln zł. 

Wnioski w konkursach należy składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (osf.opi.org.pl). Termin upływa 16 grudnia 2019 r.

Szczegółowe o konkursach dostępne są TUTAJ>>

Źródło: www.gov.pl
Zdjęcie: Biuletyn PW