Biuletyn PW / Konkursy / IV edycja konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

IV edycja konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna, promotora lub promotora pomocniczego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania.

Konkurs daje szansę skrócenia ścieżki kariery naukowej. W programie mogą uczestniczyć również polscy studenci/absolwenci, którzy odbyli studia I stopnia w jednostkach zagranicznych. Wniosek należy złożyć do 16 lutego 2015 r.

W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, określonych w projekcie badawczym.

Wsparciem mogą być objęci:

  1. studenci studiów jednolitych magisterskich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku studiów jednolitych trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę.
  2. absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich), którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny w roku ogłoszenia konkursu,
  3. studenci studiów inżynierskich lub równorzędnych, kończących studia  w semestrze zimowym roku 2014/2015.

Adresaci konkursu muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  1. nie posiadają tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika,
  2. posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2.
  3. prowadzą zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe, lub w przypadku kierunków studiów artystycznych posiadają osiągnięcia artystyczne.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 6 miesięcy od terminu zamknięcia naboru wniosków.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (22) 52-92-452 lub drogą elektroniczną: zofia.kajak@nauka.gov.pl.

Pełna treść komunikatu wraz ze sposobem składania wniosków oraz trybem przeprowadzania konkursu dostępna jest na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podobny materiał:
Laureaci Diamentowego grantu z roku 2014 w artykule: „Zawód naukowiec” kreuje innowacyjną przyszłość

Źródło: MNiSW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW