Biuletyn PW / Konkursy / Trzecia edycja konkursu o Polsko - Amerykańską Nagrodę Naukową

Trzecia edycja konkursu o Polsko - Amerykańską Nagrodę Naukową

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i American Association for the Advancement of Science, największe na świecie wielodyscyplinarne stowarzyszenie naukowe, do 31 grudnia br. czekają na zgłoszenia kandydatów do trzeciego konkursu o Polsko-Amerykańską Nagrodę Naukową (PLUS).

Celem organizatorów konkursu jest wzmocnienie i podkreślenie wartości współpracy pomiędzy naukowcami z Polski i Stanów Zjednoczonych. Nagroda, ustanowiona w 2013 r., przyznawana jest parze naukowców - jednemu pracującemu w Polsce, a drugiemu w USA - za wybitne osiągnięcie naukowe będące efektem wspólnych badań.

Kandydaci do Nagrody mogą być zgłaszani przez wszystkich aktywnych członków polskiego i amerykańskiego środowiska naukowego. W konkursie dopuszczane są również autonominacje. Nagroda może być przyznana we wszystkich obszarach nauki, z wyjątkiem sztuk pięknych. Wyboru laureatów dokonuje Jury złożone z wybitnych przedstawicieli polskiego i amerykańskiego środowiska naukowego. Jury posiłkuje się opiniami ekspertów oceniających wnioski.

Laureatami pierwszego konkursu w 2015 r. zostali prof. Mariusz Jaskólski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dr Alexander Wlodawer z Narodowego Instytutu Raka w USA. Światowej sławy badacze, współpracujący ze sobą od prawie 30 lat, otrzymali Nagrodę za badania strukturalne białek o znaczeniu medycznym, które przyczyniły się do opracowania nowych terapii leczenia chorób człowieka, takich jak AIDS czy białaczka u dzieci.

Prof. Ryszard Kierzek z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu i prof. Douglas H. Turner z Wydziału Chemicznego Uniwersytetu w Rochester w USA zostali zwycięzcami drugiej edycji Nagrody PLUS w 2016 roku. Wyróżnienie otrzymali za badania właściwości termodynamicznych, biologicznych i struktury kwasu rybonukleinowego (RNA) oraz syntezy chemicznej RNA. Naukowcy rozpoczęli współpracę ponad 30 lat temu.

Dr Alexander Wlodawer i prof. Mariusz Jaskólski/fot. archiwum prywatne

Wysokość nagrody wynosi równowartość 5 tys. USD dla każdego z laureatów. Wyniki trzeciego konkursu zostaną ogłoszone w 2018 r. Nagroda zostanie wręczona jesienią 2018 r. w Waszyngtonie.

The American Association for the Advancement of Science to międzynarodowa organizacja non-profit, której misją jest rozwijanie badań naukowych dla dobra ludzkości. Założenie AAAS w 1848 r. uważane jest za ukształtowanie się społeczności naukowej Stanów Zjednoczonych. Nauka od początku była obecna w historii Stanów Zjednoczonych, ale uczeni byli nieliczni i rozproszeni, zarówno geograficznie, jak i pod względem uprawianych dyscyplin. AAAS było pierwszym stowarzyszeniem ogólnonarodowym utworzonym w celu promowania rozwoju nauk ścisłych i inżynierii, a także reprezentowania interesów badaczy wszystkich dyscyplin. www.aaas.org

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Statutowe cele FNP to wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych oraz działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. Fundacja realizuje swoje cele poprzez przyznawanie indywidualnych nagród, stypendiów i grantów dla naukowców i zespołów badawczych. Fundacja aktywnie wspiera i promuje mobilność naukową i międzynarodową współpracę badawczą. www.fnp.org.pl

Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Zdjęcie w zajawce: prof. Ryszard Kierzek i prof. Douglas H. Turner/fot. OneHD

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW