Trzecia edycja konkursu o Polsko - Amerykańską Nagrodę Naukową

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i American Association for the Advancement of Science, największe na świecie wielodyscyplinarne stowarzyszenie naukowe, do 31 grudnia br. czekają na zgłoszenia kandydatów do trzeciego konkursu o Polsko-Amerykańską Nagrodę Naukową (PLUS).

Celem organizatorów konkursu jest wzmocnienie i podkreślenie wartości współpracy pomiędzy naukowcami z Polski i Stanów Zjednoczonych. Nagroda, ustanowiona w 2013 r., przyznawana jest parze naukowców - jednemu pracującemu w Polsce, a drugiemu w USA - za wybitne osiągnięcie naukowe będące efektem wspólnych badań.

Kandydaci do Nagrody mogą być zgłaszani przez wszystkich aktywnych członków polskiego i amerykańskiego środowiska naukowego. W konkursie dopuszczane są również autonominacje. Nagroda może być przyznana we wszystkich obszarach nauki, z wyjątkiem sztuk pięknych. Wyboru laureatów dokonuje Jury złożone z wybitnych przedstawicieli polskiego i amerykańskiego środowiska naukowego. Jury posiłkuje się opiniami ekspertów oceniających wnioski.

Laureatami pierwszego konkursu w 2015 r. zostali prof. Mariusz Jaskólski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dr Alexander Wlodawer z Narodowego Instytutu Raka w USA. Światowej sławy badacze, współpracujący ze sobą od prawie 30 lat, otrzymali Nagrodę za badania strukturalne białek o znaczeniu medycznym, które przyczyniły się do opracowania nowych terapii leczenia chorób człowieka, takich jak AIDS czy białaczka u dzieci.

Prof. Ryszard Kierzek z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu i prof. Douglas H. Turner z Wydziału Chemicznego Uniwersytetu w Rochester w USA zostali zwycięzcami drugiej edycji Nagrody PLUS w 2016 roku. Wyróżnienie otrzymali za badania właściwości termodynamicznych, biologicznych i struktury kwasu rybonukleinowego (RNA) oraz syntezy chemicznej RNA. Naukowcy rozpoczęli współpracę ponad 30 lat temu.

Dr Alexander Wlodawer i prof. Mariusz Jaskólski/fot. archiwum prywatne

Wysokość nagrody wynosi równowartość 5 tys. USD dla każdego z laureatów. Wyniki trzeciego konkursu zostaną ogłoszone w 2018 r. Nagroda zostanie wręczona jesienią 2018 r. w Waszyngtonie.

The American Association for the Advancement of Science to międzynarodowa organizacja non-profit, której misją jest rozwijanie badań naukowych dla dobra ludzkości. Założenie AAAS w 1848 r. uważane jest za ukształtowanie się społeczności naukowej Stanów Zjednoczonych. Nauka od początku była obecna w historii Stanów Zjednoczonych, ale uczeni byli nieliczni i rozproszeni, zarówno geograficznie, jak i pod względem uprawianych dyscyplin. AAAS było pierwszym stowarzyszeniem ogólnonarodowym utworzonym w celu promowania rozwoju nauk ścisłych i inżynierii, a także reprezentowania interesów badaczy wszystkich dyscyplin. www.aaas.org

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Statutowe cele FNP to wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych oraz działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. Fundacja realizuje swoje cele poprzez przyznawanie indywidualnych nagród, stypendiów i grantów dla naukowców i zespołów badawczych. Fundacja aktywnie wspiera i promuje mobilność naukową i międzynarodową współpracę badawczą. www.fnp.org.pl

Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Zdjęcie w zajawce: prof. Ryszard Kierzek i prof. Douglas H. Turner/fot. OneHD