Biuletyn PW / Konkursy / XX edycja Konkursu o Nagrodę Siemensa

XX edycja Konkursu o Nagrodę Siemensa

Politechnika Warszawska oraz firma Siemens Sp. z o.o. zapraszają do udziału w dwudziestej już edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa za rok 2014. Zgłoszenia należy składać do 31 marca 2015 roku.

Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o. służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

Poniżej przedstawiamy treść ogłoszenia o konkursie wystosowanego przez organizatorów, regulamin oraz załączniki do regulaminu.

I.

1. W Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą być przedstawiane prace z obszarów działalności firmy Siemens AG, a przede wszystkim z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:

  • elektrotechnika i energetyka, w szczególności w zakresie wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania energii elektrycznej,
  • elektronika, w szczególności w zakresie telekomunikacji i informatyki, a także podzespołów elektronicznych,
  • automatyka,
  • transport szynowy,
  • inżynieria biomedyczna.

2. Ponadto przyjmowane będą prace z zakresu zaawansowanych technologii ochrony środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych dyscyplin mających zastosowanie lub wspomagające dziedziny wymienione w ust.1 powyżej. Decydującym kryterium przy nagradzaniu zgłaszanych konkretnych prac są ich walory aplikacyjne.

II.

W wyniku postępowania konkursowego przyznane zostaną następujące nagrody:

1. Nagroda badawcza Siemensa za szczególne wyniki badań naukowych znajdujących zastosowanie w praktyce. Do Nagrody badawczej Siemensa mogą być zgłaszane zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły badawcze. Wysokość Nagrody badawczej Siemensa wynosi 40 000,- PLN.

2. Nagroda promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie i habilitacyjne. Do Nagrody promocyjnej zgłaszane są   pojedyncze osoby. Beneficjentami Nagrody promocyjnej mogą być autorzy prac doktorskich lub habilitacyjnych zrealizowanych w okresie 2 lat kalendarzowych poprzedzających edycję Konkursu. Wysokość Nagrody promocyjnej Siemensa wynosi 30 000, - PLN, z tym, że w danym roku może być ona podzielona maksymalnie na dwie równe części.

III.

1. Prace do wyróżnienia w Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą zgłaszać:

  • wybitni specjaliści dziedzin nauki wymienionych w pkt I ppkt 1 ogłoszenia Konkursu, do których imiennie zwróci się Rektor Politechniki Warszawskiej,
  • rady wydziałów szkół wyższych,
  • rady naukowe instytutów i ośrodków naukowo - badawczych,
  • rady naukowe instytutów Polskiej Akademii Nauk,
  • członkowie jury.

2.  Termin zgłoszenia prac upływa dnia 31 marca 2015 roku.

IV.

1. Zgłoszenie prac w Konkursie o Nagrodę Siemensa następuje przez złożenie dokumentów zgodnie z Regulaminem Konkursu.

2. Do wniosku mogą zostać dołączone inne materiały, które wnioskodawca uzna za istotne do uzasadnienia swego wniosku.

3. Wnioski składa się w jednym egzemplarzu. Załączona do wniosku dokumentacja może być sporządzona tylko w języku oryginału.

4. Wnioski składa się w sekretariacie jury Konkursu: 

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej
Pl. Politechniki 1, pok. 106, 00-661 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę Siemensa”

Informacji szczegółowych dotyczących Konkursu udziela Sekretarz jury, Pani Joanna Kuźmicz, e-mail: jkuzmicz@rekt.pw.edu.pl, tel: 22 234 75 10.
        

 Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW