Kandydaci do Rady Młodych Naukowców poszukiwani

Do 22 lutego 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi nabór kandydatów do Rady Młodych Naukowców VII kadencji. Jej głównym zadaniem jest wspieranie dokonań młodych badaczy w Polsce. Wyboru członków Rady dokona Minister Edukacji i Nauki.

W skład Rady Młodych Naukowców może wejść osoba, która spełnia definicję młodego naukowca zawartą w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce - jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat. Kandydat powinien posiadać znaczące osiągnięcia naukowe, w szczególności wymagane jest wykazanie autorstwa lub współautorstwa co najmniej 5 publikacji naukowych.

Członek Rady musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią, korzystać z pełni praw publicznych i nie być wcześniej skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Osoba taka musi również przestrzegać zasad etyki naukowej.

Zgłoszenia w postaci wypełnionego formularza aplikacyjnego należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres nabordoRMN@nauka.gov.pl. Termin mija 22 lutego 2021 r.

Więcej informacji na temat Rady Młodych Naukowców znajduje się TUTAJ>>

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki