Karta Zawodowa Inżyniera

Od blisko dwóch lat w Polsce wydawane są Europejskie Legitymacje Zawodowe. Kartę Zawodową Inżyniera można uzyskać od 1 stycznia 2013 r. Tym samym Polska dołączyła do grona pierwszych dziewięciu państw, w których są one dostępne.

Zgodnie z Dyrektywą Rady i Parlamentu Europejskiego „legitymacja ta jest niezbędna do ułatwienia czasowej mobilności i czasowego uznawania kwalifikacji w ramach systemu automatycznego uznawania kwalifikacji, a także do promowania uproszczonego procesu uznawania kwalifikacji w ramach systemu ogólnego. Legitymacja powinna być wydawana na wniosek specjalisty oraz po przedstawieniu niezbędnych dokumentów i przeprowadzeniu związanych z nimi procedur w zakresie przeglądu i weryfikacji przez właściwe organy”.

Art. 4a zmienionej Dyrektywy:

„Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy do wydawania europejskich legitymacji zawodowych. Organy te zapewniają bezstronne, obiektywne i terminowe rozpatrywanie wniosków o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej. Ośrodki wsparcia (...) również mogą pełnić funkcje właściwego organu do celów wydania europejskiej legitymacji zawodowej. Państwa członkowskie dopilnują, aby właściwe organy informowały obywateli, w tym ewentualnych wnioskodawców, o korzyściach związanych z posiadaniem europejskiej legitymacji zawodowej w przypadkach, w których jest ona dostępna”.

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT podpisała stosowne umowy z Europejską Federacją Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów (FEANI), na podstawie których polscy inżynierowie otrzymują powyższy dokument. Ma on ujednoliconą formę graficzną dla wszystkich krajów członkowskich. Wizerunek karty został opracowany przez FEANI.

Na plastikowej legitymacji wielkości dowodu osobistego zostają zapisane następujące informacje:

 • nazwisko i imię,
 • kraj,
 • data urodzenia,
 • numer karty i data jej wydania,
 • data ważności legitymacji,
 • przyznane kategorie:
  • A1, A2, A3 - w zależności od stopnia ukończonych studiów,
  • B1, B2, B3 – w zależności od doświadczenia zawodowego zdobytego w przedsiębiorstwie produkcyjnym prywatnym lub państwowym, w usługach albo we własnej firmie,
  • C1, C2, C3 – potwierdzające rodzaj zaliczonego kształcenia uzupełniająca,
 • logo.

Wszystkie dane będą przechowywane w specjalnie utworzonym Narodowym Rejestrze Inżynierskim, który jest zobowiązany do przekazywania uaktualnionych informacji do bazy danych FEANI (Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów) w Brukseli. W FSNT NOT sprawami Karty Zawodowej zajmuje się Główna Komisja Karty Zawodowej Inżyniera i Specjalizacji Inżynierów. Jej przewodniczącym jest Wiceprezes Zarządu FSNT NOT, prof. dr hab. inż. Józef Suchy.

Formularz aplikacyjny i informacje szczegółowe TUTAJ

Powiązany artykuł:
Karta Zawodowa Inżyniera w opinii eksperta

Źródło: NOT