Projekt „Szkoła Orłów” w Politechnice Warszawskiej

Politechnika Warszawska otrzymała finansowanie w ramach projektu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Szkoła Orłów”.

Celem głównym projektu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów - laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu. 

Na realizację projektu Politechnika Warszawska otrzymała 2 022 580,35 zł, w tym 1 110 267,00 zł na stypendia dla wybitnie uzdolnionych studentów.

Studenci - laureaci olimpiad wyłonieni w drodze konkursu otrzymają:

  • wsparcie stypendialne przez okres maks. 27 miesięcy w kwocie 1370,70 zł miesięcznie;
  • jednorazowy dodatek na pomoce dydaktyczne w kwocie 200 zł brutto;
  • indywidualne wsparcie tutora (nauczyciela akademickiego) przez okres maks. 27 miesięcy.

Projekt realizowany będzie w okresie od października 2019 r. do 31 lipca 2022 r.

Projekt w PW koordynuje Dział Wsparcia Edukacji Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.

Projekt „Szkoła Orłów na PW” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III - Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Źródło: Dział Wsparcia Edukacji Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW