Stypendium dla wybitnych młodych naukowców - nabór wniosków

Od 2 maja br. można składać wnioski o przyznanie stypendiów dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej - poinformowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nabór wniosków potrwa do 31 maja 2019 r.

Stypendium może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Zgodnie z definicją „młodym naukowcem” jest osoba prowadząca działalność naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora, albo posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat. Musi być zatrudniona w uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Osobami uprawnionymi do składania wniosków o stypendium są:

  • rektor, dyrektor instytutu PAN, dyrektor instytutu badawczego lub dyrektor instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest doktorantem,
  • osoba kierująca podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zatrudniającym młodego naukowca.

Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 lata. Minister może przyznać maksymalnie 270 stypendiów dla młodych naukowców, z tego co najmniej 27 dla młodych naukowców będących doktorantami. Wnioski będą rozpatrywane do 30 listopada 2019 r., a stypendium zostanie przyznane osobom najwyżej ulokowanym na liście rankingowej. 

Wniosek o przyznanie stypendium należy utworzyć w systemie OSF, a następnie przesłać w formacie PDF na adres e-mail: Malgorzata.Jankowska@pw.edu.pl; Hubert.Wojno@pw.edu.pl oraz złożyć w wersji papierowej (wraz z podpisem kandydata do stypendium i parafą Kierownika jednostki organizacyjnej) do Zespołu ds. Nauki do dnia 24 maja 2019 roku (I termin).

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej oraz oświadczenie młodego naukowca potwierdzające, że informacje zawarte  w części C wniosku są zgodne ze stanem faktycznym, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Pomoc przy wypełnianiu wniosku w systemie OSF można uzyskać w Zespole ds. Nauki,  tel.: (22) 234 5833, (22) 234 6446. 

W bieżącym roku Ministerstwo przewiduje również możliwość złożenia wniosków o przyznanie stypendiów w II terminie. W tej sytuacji wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać do Zespołu ds. Nauki do dnia 30 listopada 2019 r.             

Szczegółowe informacje na temat stypendiów MNiSW dla wybitnych młodych naukowców dostępne są na stronie internetowej: www.gov.pl