Zarządzenie Rektora PW w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim

27 stycznia 2021 r. Rektor PW wydał Zarządzenie w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej w okresie od 20 lutego do 16 czerwca 2021 r.

Zgodnie z Zarządzeniem od 20 lutego do 16 czerwca 2021 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane w trybie zdalnym.

Na uzasadniony wniosek kierownika podstawowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność dydaktyczną, zaopiniowany przez Zespół ds. koordynacji działań prewencyjnych w Politechnice Warszawskiej związanych z potencjalnym ryzykiem wystąpienia koronawirusa, Rektor może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na przeprowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym.

W zakresie nieuregulowanym zarządzeniem stosuje się przepisy Zarządzenia Rektora PW z 30 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19 od 1 października 2020 r.

Zarządzenie Rektora nr 6/2021 z dnia 27/01/2021w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej w okresie od dnia 20 lutego 2021 r. do dnia 16 czerwca 2021 r.

Zarządzenie Rektora nr 104/2020 z dnia 30/09/2020 w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID - 19 od dnia 1 października 2020 r.