Czym jest Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych?

KAUT

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) została powołana przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) siedemnastego lutego 2001 roku. Członkowie Komisji działają w okresach odpowiadających kadencjom władz uczelni z półrocznym przesunięciem.

Pierwsza kadencja rozpoczęła się 15 marca 2001 r. W skład obecnej, piątej kadencji, wchodzą przedstawiciele każdej z 24 uczelni (głównie technicznych) będących sygnatariuszami „Porozumienia KRPUT w sprawie zapewnienia jakości kształcenia” i przedstawiciel KRPUT. Honorowymi członkami KAUT są przewodniczący KAUT w poprzednich kadencjach, profesorowie Alicja Konczakowska i Jerzy Świątek. Siedzibą Komisji jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Działania KAUT nawiązują do „Porozumienia”, w którym nacisk położony jest na podnoszenie jakości kształcenia, tworzenie jasnych procedur oceny warunków i metod kształcenia oraz programów studiów, tworzenie warunków ułatwiających krajową i międzynarodową wymianę studentów oraz promowanie kierunków studiów spełniających wysokie standardy jakościowe.

Obszarami działania KAUT są:

  • akredytacja - w chwili obecnej głownie programów kształcenia - ale docelowo również jednostek, studiów podyplomowych czy studiów doktoranckich,
  • obsługa programu MOSTECH krajowej wymiany studentów,
  • pomoc uczelniom w zakresie wdrażania wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia,
  • propagowanie przykładów „dobrej praktyki”.

Głównym celem akredytacji środowiskowej powinno być wskazywanie tych jednostek uczelni, które kształcą na najwyższym poziomie, czyli działania na rzecz tworzenia elity akademickiej.

Dla wzmocnienia znaczenia akredytacji środowiskowych uzgodniono z Kapitułą Rankingu „Perspektyw”, że wyniki tych akredytacji są uwzględniane w rankingu. W grudniu roku 2013 podpisaliśmy z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa porozumienie mające na celu opracowanie wspólnych wymagań, standardów akredytacji dla kierunku budownictwo, które absolwentom ułatwi uzyskiwanie uprawnień zawodowych.  We wrześniu roku 2013 Komisja uzyskała od European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) uprawnienia do nadawania razem z certyfikatem KAUT europejskiego certyfikatu EUR-ACE® Label.

W perspektywie, akredytacja KAUT ma być istotnie odmienna od akredytacji PKA. Powinna dopełniać jej działania o nowe aspekty, podkreślać specyfikę kształcenia w zakresie nauk technicznych, pozwalać uczelniom na ukazanie ich własnej wizji rozwoju i tożsamości, odmienności, oryginalności, kreatywności, ale i konkurencyjności. Akredytacja KAUT umożliwi wgląd w największe dokonania uczelni.

W nowych warunkach przy nowych zagrożeniach, konkurencji uczelni europejskich i głębokiego niżu demograficznego przed uczelniami i przed KAUT stają poważne wyzwania. 

Tekst: Prof. Bohdan Macukow, Przewodniczący KAUT