Działania IBS PW w zakresie transferu technologii w latach 2013-2014

IBS PW rozpoczął faktyczną działalność po 1 lipca 2013 roku i od tego czasu realizuje zadania z zakresu komercjalizacji badań Politechniki Warszawskiej. Prezentowane zestawienie obejmuje dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie.

Działania Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej (IBS PW) są możliwe dzięki środkom pozyskanym z NCBiR w ramach konkursu SPINTECH na projekt „Nowa organizacja badań stosowanych i transferu technologii w Politechnice Warszawskiej”.  

Dotychczas w ramach tego projektu i prac własnych zrealizowano następujące zadania:

 • przeanalizowano potencjał komercjalizacyjny 320 prac badawczych zrealizowanych w PW, wstępnie wyselekcjonowano i przygotowano 49 technologii do komercjalizacji;
 • wyceniono wartość 19 technologii wstępnie przygotowanych do zaoferowania partnerom biznesowym;
 • opracowano Kartę Technologii zawierającą syntetyczne informacje, istotne z punktu widzenia komercjalizacji;
 • utworzono bazę technologii oferowanych do komercjalizacji; baza ta stanowi element Repozytorium PW oraz upubliczniona jest na stronie internetowej IBS PW;
 • opracowano wzorcową umowę o poufności podpisywaną z firmami zewnętrznymi przed udostępnieniem im wrażliwych informacji o technologii;
 • doprowadzono do podpisania dwóch umów licencyjnych na wykorzystanie technologii opracowanych na Politechnice Warszawskiej; w związku z jedną z umów licencyjnych, wszczęta została procedura rejestracji Patentu Europejskiego (właściciel PW);
 • podpisano umowy o współpracy z 8 firmami wspomagającymi procesy komercjalizacji wyników badań naukowych, dzięki czemu obecnie udzielamy wsparcia 21 projektom;
 • na zaproszenie dziekanów, na seminariach wydziałowych lub posiedzeniach Rad Wydziałów: Chemicznego, EiTI, Elektrycznego, Inżynierii Materiałowej, Inżynierii Środowiska oraz MEiL, przedstawiono informacje o działalności IBS i jego roli w komercjalizacji wyników badań naukowych;
 • zorganizowano 3 szkolenia dla pracowników PW poświęcone problematyce komercjalizacji;
 • nawiązano współpracę z kancelarią prawną wyspecjalizowaną w prawie własności przemysłowej i intelektualnej;
 • na bieżąco rozszerzana jest oferta prac do komercjalizacji i prowadzone negocjacje z partnerami biznesowymi;
 • aktywnie uczestniczono w utworzeniu „Porozumienia Spółek Celowych”; IBS PW przewodniczy tej organizacji.

Według stanu na 31 grudnia 2014 r. oferta komercjalizacyjna Politechniki Warszawskiej opracowana przez IBS PW obejmuje 120 prac. Przygotowane do rejestracji są 2 spółki typu „spin–off”. Jednocześnie IBS PW prowadzi rozmowy z 8 firmami zainteresowanymi komercjalizacją 16 technologii.

Cała działalność IBS PW w obszarze komercjalizacji w omawianym okresie finansowana była z projektu SPINTECH i środków własnych.

Źródło: IBS PW