Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN – posiedzenie plenarne w Politechnice

Zdjęcie uczestników posiedzenia

W dniu 23 kwietnia br. odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, które zostało przygotowane wspólnie z Politechnikę Warszawską i Parlamentarną Grupą ds. Przestrzeni Kosmicznej. Posiedzenie poświęcone było problemom nauczania technik kosmicznych w Polsce.

W Sali Senatu Politechniki Warszawskiej zebrali się członkowie Komitetu z jego przewodniczącym prof. Piotrem Wolańskim, przedstawiciele władz rządowych, rektorzy WAT (prof. Zygmunt Mierczyk) i Politechniki Rzeszowskiej (prof. Marek Orkisz) oraz społeczność akademicka PW. Mniej liczni byli posłowie, ponieważ w tym samym czasie w Sejmie odbywało się pierwsze czytanie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej.

Obrady rozpoczął prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej. Występujący po nim Bogusław Wontor - przewodniczący Parlamentarnej Grupy ds. Przestrzeni Kosmicznej, Tadeusz Sławecki - sekretarz stanu w MEN, Grażyna Henclewska – wiceminister gospodarki oraz Jacek Guliński – podsekretarz stanu w MNiSW byli zgodni co do tego, że Polsce potrzebna jest polityka kosmiczna oraz edukacja inżynierów w kierunku technik kosmicznych.

Z zainteresowaniem wysłuchano referatu programowego dziekana Wydziału MEiL, prof. Jerzego Banaszka nt. nauczania z zakresu kosmonautyki w Politechnice Warszawskiej.

Swoimi imponującymi osiągnięciami pochwalili się członkowie Studenckiego Koła Astronautycznego, działającego przy Wydziale MEiL.

W dyskusji podkreślano konieczność nadania edukacji w zakresie technik kosmicznych charakteru interdyscyplinarnego i kompleksowego, a jednocześnie zintensyfikowania wyposażania studentów w umiejętności miękkie, takie jak umiejętność pracy zespołowej, czy organizacji projektów.

Ewa Chybińska