„Pakt dla Innowacyjności” podpisany przez Polski Instytut Technologii i Krajową Izbę Gospodarczą

Polski Instytut Technologii oraz Krajowa Izba Gospodarcza w dniu 19 lutego 2015 r. podpisały „Pakt dla Innowacyjności”, którego hasłem przewodnim jest: „Czas na rozwój polskich technologii”.

Wydarzenie miało miejsce podczas uroczystości 25-lecia Krajowej Izby Gospodarczej. Dokument został podpisany przez prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej a zarazem Przewodniczącego Komitetu Sterującego Polskiego Instytutu Technologii. W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej swój podpis złożył dr Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Na zdjęciu od lewej: dr Andrzej Arendarski, Janusz Piechociński, prof. Jan Szmidt

Spotkanie przebiegło w obecności Janusza Piechocińskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki, który „Pakt dla Innowacyjności” objął honorowym patronatem. Główne założenia Paktu to:

  • praktyczna realizacja planów osiągnięcia pułapu 1.7% PKB GERD wydatków na B+R, w tym BERD 0.9% PKB, w oparciu o uruchomienie strumienia środków prywatnych;
  • integracja środowiska naukowego i podjęcie bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami nad rozwojem i komercjalizacją polskich technologii;
  • wsparcie dla budowy kompleksowego i zintegrowanego ekosystemu innowacji stymulującego rozwój polskich technologii i pobudzającego polską innowacyjność;
  • tworzenie warunków dla optymalnego wykorzystania środków europejskich.

Na zdjęciu od lewej: dr Andrzej Arendarski, Janusz Piechociński, prof. Jan Szmidt

Wśród celów cząstkowych Paktu wymieniono m.in. budowanie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie i innowacyjność, kreowanie narodowych inteligentnych specjalizacji, pogłębianie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, promocję polskich technologii i produktów na rynku globalnym.

Dokumentem wiodącym dla „Paktu dla Innowacyjności” będzie „Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki” oraz inne dokumenty wykonawcze opracowane przez Ministerstwo Gospodarki, a także „Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020”.

Zdjęcia: KIG