Polsko-portugalska współpraca

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) i Rada Koordynująca Uczelni Technicznych w Portugalii (CCISP) były organizatorami Międzynarodowego Forum Akademickiego, które odbyło się w Politechnice Opolskiej.

Forum odbyło się w dniach 13-15 października, a jego ideą przewodnią była chęć zacieśnienia i rozwoju polsko-portugalskiej współpracy akademickiej. Jej ukoronowaniem było podpisanie przez prof. Tadeusza Więckowskiego, przewodniczącego KRPUT oraz prof. Joaquima Mourato, przewodniczącego CCISP deklaracji o współpracy.

Współpraca ta ma być realizowana poprzez zwiększenie wymiany studentów oraz pracowników, zwiększenie liczby wspólnych projektów naukowo-badawczych, zwiększenie liczby wspólnych programów studiów. Ponadto uczelnie zamierzają wymieniać się doświadczeniami związanymi ze specyfiką odmiennych rynków akademickich i wyznaczyć perspektywy i nowe trendy działań w obszarze edukacji technicznej w Polsce i Portugalii.

W Międzynarodowym Forum Akademickim uczestniczyło 45 rektorów z obu krajów. Politechnikę Warszawską reprezentował prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów.