Porozumienie ze Stowarzyszeniem Płockich Naftowców

Politechnika Warszawska Filia w Płocku zawarła porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Płockich Naftowców. Do jego uroczystego podpisania doszło 27 września 2013 r. 

Sygnatariuszem porozumienia ze strony Politechniki Warszawskiej był prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński, Prorektor ds. Filii w Płocku, a ze strony Stowarzyszenia Płockich Naftowców Krystian Pater, prezes tej organizacji oraz Władysław Wawak, członek zarządu.

W ramach porozumienia strony planują współpracę w następującym zakresie:

  • kształcenia uzupełniającego kadry technicznej, zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym i potrzebami rynku,
  • podejmowania wspólnych inicjatyw o charakterze naukowo-badawczym, w tym ekspertyz i opracowań, z wykorzystaniem potencjału naukowo-badawczego Politechniki oraz wiedzy i doświadczenia członków Stowarzyszenia,
  • wzajemnego prowadzenia przez członków Stowarzyszenia i wykładowców Politechniki prezentacji i prelekcji o tematyce petrochemii i przetwórstwa ropy naftowej lub innych zagadnieniach interesujących Strony,
  • możliwości korzystania przez członków Stowarzyszenia z zasobów biblioteki Politechniki,
  • wspólnego organizowania konferencji i seminariów z obszaru petrochemii i przetwórstwa ropy naftowej