Powołano Platformę Fotowoltaiki

W Politechnice Warszawskiej została powołana platforma, której celem jest wykorzystanie oraz rozbudowanie potencjału naszej Uczelni w obszarze fotowoltaiki.

Platforma Fotowoltaiki została powołana 3 marca 2014 r. decyzją Rektora Politechniki Warszawskiej, prof. Jana Szmidta. Jest ona międzywydziałową strukturą zadaniową, nie stanowiącą formalnej jednostki organizacyjnej PW.

Mogą w niej uczestniczyć pracownicy, studenci i doktoranci naszej Uczelni, po uzyskaniu akceptacji zespołu kierującego Platformą Fotowoltaiki, w uzgodnieniu z prof. Rajmundem Bacewiczem, Prorektorem ds. Nauki PW.

Pracami Platformy Fotowoltaiki kieruje zespół w składzie: dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz (przewodniczący zespołu), dr inż. Paweł Zabierowski, mgr inż. Maciej Juźwik.

Platforma została powołana w celu pełniejszego i radykalnego rozbudowania potencjału Politechniki Warszawskiej w obszarze fotowoltaiki, poprzez m.in. prace badawcze i rozwojowe, projekty wdrożeniowe oraz działalność szkoleniową.

Nadzór bezpośredni nad Platformą Fotowoltaiki sprawuje Prorektor ds. Nauki.