Prof. Anna Siemińska-Lewandowska członkiem zarządu ITA-AITES

International Tunnelling Association jest stowarzyszeniem podejmującym tematykę budowy tuneli i prac podziemnych. Prof.  A. Siemińska-Lewandowska jest pierwszą osobą z Polski, która osiągnęła tak wysoką pozycję we władzach tej organizacji.

International Tunnelling Association - Association Internationale des Travaux en Souterrains ITA-AITES, a obecnie International Tunnelling and Underground Space Association (www.ita-aites.org) - Międzynarodowe Stowarzyszenie Budowy Tuneli oraz Przestrzeni Podziemnej to organizacją, która powstała w 1974 r. z inicjatywy 19 krajów - członków założycieli. Polska jest reprezentowana w  ITA od 1978 roku przez Podkomitet Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki, do którego należy 65 osób ze środowisk akademickich, biur projektowych oraz firm wykonawczych.

Profesor Anna Siemińska-Lewandowska już od samego początku tj. od 1978 r. jest członkiem Podkomitetu Budownictwa Podziemnego i czynnie reprezentuje Polskę na forum międzynarodowym. W PBP pełniła funkcje sekretarza, skarbnika, a od 2008 r. przez dwie kadencje (do 2014 r.) była przewodniczącą Podkomitetu i członkiem z prawem głosu w Zgromadzeniu Ogólnym ITA. Jako delegat naszego kraju reprezentuje również Politechnikę Warszawską, Wydział Inżynierii Lądowej.

Z podziemi na sam szczyt

Do osiągniecia obecnej pozycji niezbędne okazało się dotychczasowe doświadczenie prof. Anny Siemińskiej-Lewandowskiej, która wraz z Wydziałem Inżynierii Lądowej oraz Zakładem Geotechniki i Budowli Podziemnych i przy udziale Metra Warszawskiego zorganizowała w Polsce trzykrotnie (w 2005, 2006 i 2011 r.) międzynarodowe seminaria poświęcone zagadnieniom zmechanizowanych i klasycznych metod budowy tuneli oraz bezpieczeństwu pożarowemu. Wykłady poprowadzili wówczas eksperci zaproszeni przez władze ITA, a seminariom towarzyszyły dwudniowe posiedzenia zarządu ITA, z udziałem prezydentów stowarzyszenia. Ich obecność stanowiła dobitny wyraz uznania dla pozycji Polski w tej organizacji.

Podczas takich spotkań kraj goszczący zarząd ITA prezentuje osiągnięcia naukowe i realizacje związane z  budową tuneli. Warto przy tym pamiętać, że ostatnie lata w Polsce charakteryzuje nie tylko bardzo szybki rozwój budownictwa podziemnego (w tym metra), ale i budowa tuneli drogowych, kolejowych i technicznych (Gdańsk, Łódź, Katowice, Wrocław). Metody projektowania i budowy tuneli z zastosowaniem najnowszych technik są w kraju na światowym poziomie, a Polska jest postrzegana jako kraj nowoczesnych technologii  i interesujący rynek dla działań firm tunelowych. 

W tym kontekście dorobek naukowy i zawodowy prof. Anny Siemińskiej-Lewandowskiej prezentowany m. in. na zagranicznych kongresach tunelowych okazał się nie do przecenienia. Po zgłoszeniu kandydatury na członka zarządu ITA przez krajową organizację, czyli przez Podkomitet Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki w styczniu 2014 r., prof. Anna Siemińska-Lewandowska została wybrana do Zarządu ITA. Wyboru dokonano podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego na kongresie w Brazylii, w maju 2014 r., głosami 54 krajów członkowskich. Tym samym prof. Anna Siemińska-Lewandowska została pierwszą osobą z Polski, która osiągnęła tak wysoką pozycję we władzach tej międzynarodowej organizacji.

Działania w ITA-AITES

Każdy członek zarządu ITA jest opiekunem (tutorem) jednej z Grup Roboczych (Working Groups) pracujących w ramach ITA oraz bierze udział w przygotowaniach dorocznego Kongresu Tunelowego (World Tunnel Congress), który w tym roku odbędzie się w Dubrowniku (WTC2015). Kilkakrotnie w ciągu roku odbywają się także posiedzenia Zarządu ITA (Executive Council) w różnych krajach świata połączone z seminariami i szkoleniami technicznymi. Podczas takich spotkań wykłady prowadzą członkowie zarządu.

Prof. Anna Siemińska-Lewandowska w Politechnice Warszawskiej w otoczeniu: (od lewej) prof. Piotra Wolańskiego,
prof. Rajmunda Bacewicza, Prorektora ds. Nauki PW, prof. Radosława L. Michałowskiego, University of Michigan

Prof. Anna Siemińska-Lewandowska nadzoruje i wspomaga działania Grupy Roboczej nr 15 (WG15), zajmującej się ochroną środowiska w aspekcie budownictwa podziemnego (Underground and Environment). Ponadto opracowuje merytoryczne zaplecze i koordynuje prace członków grupy na kongres w Dubrowniku. W ramach prac związanych z kongresem WTC2015 jestem członkiem zespołu przygotowującego specjalną sesję tzw. „Open Session”, której tematyka dotyczyć będzie hydroelektrowni i roli jaką w produkcji energii odgrywa budownictwo tunelowe-hydrotechniczne. Sesja zostanie podzielona na trzy bloki tematyczne: ochrona środowiska i zrównoważony rozwój, aspekty techniczno-konstrukcyjne oraz finansowanie. Wezmą w niej udział eksperci z całego świata (z Chile, Norwegii, Francji, Indii, Chin, USA i Kanady), projektanci, wykonawcy i specjaliści z  Banku Światowego. Obecnie, prof. Anna Siemińska-Lewandowska wraz z pozostałymi członkami Zarządu, pracuje nad scenariuszem sesji i opracowaniem referatów naukowych.

Plany na 2016 r.

Przyszły rok to organizacja w Polsce seminarium poświęconego bezpieczeństwu użytkowania tuneli drogowych, kolejowych i metra. Jak mówi profesor - Wobec budowy coraz większej liczby tuneli komunikacyjnych w Polsce jest to tematyka bardzo aktualna i potrzebna. Współorganizatorem tego wydarzenia będzie Komitet ds. Bezpiecznej Eksploatacji Urządzeń Podziemnych - ITA COSUF - Committee on Operational Safety in Underground Facilities oraz ITA-CET - Komitet ds. Kształcenia i Szkolenia nazywany Uniwersytetem ITA (Committee on Education and Training, the ITA University network).

Gratulujemy osiągnięć i życzymy sukcesów na przyszłość!

ITA jest organizacja pozarządową pożytku publicznego (NGO) i od 1987r ma specjalny status doradczy w Radzie Ekonomicznej i Społecznej przy ONZ (United Nations Economics and Social Council).

Podobny materiał:
Metro zmienia Warszawę z Politechniką Warszawską