Projekty strategiczne koordynowane przez BRPS

Politechnika Warszawska

Przedstawiamy kluczowe projekty naukowe i inwestycyjne koordynowane przez Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych Politechniki Warszawskiej. 

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)
Projekt Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) to największe przedsięwzięcie biomedyczne i biotechnologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej.

Celem projektu jest utworzenie w Warszawie ośrodka naukowego składającego się ze ściśle współpracujących ze sobą środowiskowych centrów badawczych, w których prowadzone będą badania dotyczące najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych.

Dzięki zakupionej aparaturze naukowej oraz remontowi laboratoriów w Politechnice Warszawskiej utworzone będą m.in.:
• Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej (BIOFIM): sieć otwartych laboratoriów tworzących bazę do prowadzenia prac naukowo badawczych i wdrożeniowych z zakresu biofizyki i inżynierii biomedycznej.
• Laboratorium Wytwarzania i Charakteryzowania Biomateriałów

Źródło finansowania
100% środki publiczne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w tym 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 15% ze środków dotacji celowej.

Wysokość finansowania dla Politechniki Warszawskiej
Środki kwalifikowane: 33 703 015,43 PLN

 

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiT)

Zadaniem Centrum jest umożliwienie wykorzystania przez gospodarkę i społeczeństwo osiągnięć Politechniki Warszawskiej w zakresie innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii. W siedzibie Centrum znajdą się laboratoria badawcze z zakresu zarządzania i organizacji procesów innowacyjnych oraz sale wykładowe umożliwiające prezentację i promocję osiągnięć.

Lokalizacja
Działka Politechniki Warszawskiej zlokalizowana przy al. Armii Ludowej pomiędzy gmachem Wydziału Inżynierii Lądowej, a budynkiem biurowym „Focus”. Szacunkowo, w Centrum, będzie mogło prowadzić prace ok. 200 osób.
 Projektowany gmach będzie budynkiem sześciokondygnacyjnym o pow. 12 tys. m2.

Całkowita wartość projektu
74 734 253,24 PLN

Źródła finansowania projektu
• Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (UE) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013: 59 500 000,00 PLN,
• Wkład własny rzeczowy w formie nieruchomości: 7 000 000,00 PLN,
• Wkład własny pieniężny: 8 234 253,24 PLN, przy czym Minister Finansów wyraził zgodę na pokrycie wkładu własnego Politechniki Warszawskiej ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 3 500 000,00 PLN
Szacunkowy termin otwarcia - II kwartał 2015 roku.

 

Rozbudowa gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej

Umowa o dofinansowaniu została podpisana 4 marca 2013 roku.

Nowe skrzydło budynku Wydziału Transportu PW zostanie wyposażone w nowoczesne rozwiązania w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych będzie mogło korzystać ponad 2000 studentów. Powierzchnia całkowita 2 672 m2

Całkowita wartość projektu
27 410 891,41 PLN

Źródło finansowania projektu
100% środki publiczne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 15% ze środków dotacji celowej.

Przewidywany czas otwarcia budynku
Połowa 2015 roku

 

Rozbudowa Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz utworzenie sieci laboratoriów dydaktycznych
Rozbudowa gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych i utworzenie sieci specjalistycznych laboratoriów dydaktycznych, które zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt oraz specjalistyczne oprogramowania.

Źródło finansowania
Środki publiczne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 15% ze środków dotacji celowej; pozostałe środki wkład własny PW

• Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 50 986 780,00 PLN

• Wartość dofinansowania 48 422 280,00 PLN

Czas trwania projektu
od 1 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r.

Dodatkowo Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych realizuje tzw. projekty miękkie - badanie potrzeb studentów niepełnosprawnych wspólnie z Sekcją ds. Osób Niepełnosprawnych (zrealizowane, trwa komunikacja owego raportu)
Szkolenia dla kadry kierowniczej PW itp.