Rada ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego o akademickości Płocka

W dniu 9 czerwca w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego. Głównym tematem rozmów były działania Uczelni na terenie Płocka.

Rada, utworzona we wrześniu 2013 r., jest organem doradczo-opiniującym rozwój, plany strategiczne i współdziałanie z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. W skład Rady wchodzą przedstawiciele parlamentu, samorządów terytorialnych, oświaty oraz sektora gospodarczego.

Głównym tematem posiedzenia była: Rola Politechniki Warszawskiej w kreowaniu akademickości Płocka.

Problem rozpatrywany był w kontekście aktualnych możliwości Filii, uwarunkowań prawno-systemowych i potrzeb regionu.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku wpisuje się w krajowe i europejskie standardy funkcjonowania uczelni. Prowadzi sześć kierunków studiów, ma uprawnienia do doktoryzowania w dwóch dyscyplinach nauk technicznych, posiada dobrze rozwinięte zasoby materialne i kadrowe. Uczelnia w Płocku będzie w 2017 roku obchodziła swoje 50-lecie istnienia.

Na posiedzeniu, Rada pozytywnie oceniła działania Filii, opowiadając się za ich dalszym rozwojem, szczególnie w zakresie:

  • zintensyfikowania naukowego i kulturalnego ruchu studenckiego w mieście,
  • wzmacniania i odtwarzania potencjału kadrowego uczelni płockich,
  • modernizacji zaplecza naukowego.

Politechnika Warszawska będzie w dalszym ciągu aktywnie prowadzić działalność na terenie Płocka.

Źródło: Politechnika Warszawska Filia w Płocku