Uroczystość wręczenia nagród w Konkursie o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

Dnia 30 maja 2014 r. w Sali Senatu odbyła się ceremonia rozdania nagród, połączona z sesją zamykającą obchody Roku im. Prof. Jana Czochralskiego. Naukowcom wręczono okolicznościowe statuetki w uznaniu za ich wkład w polską naukę i całokształt działań na rzecz imienia Patrona Konkursu.

Uroczystość otworzył prof. Jan Szmidt, Rektor Uczelni, podczas gdy całość wydarzenia poprowadził prof. Tadeusz Kulik, Pełnomocnik Rektora ds. Nagrody im. Prof. Jana Czochralskiego.  

Wśród znakomitych gości powitano prof. Jacka Gulińskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Agnieszkę Stefaniak-Hrycko, Zastępcę Dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  Katarzynę Kręźlewicz, Zastępcę Dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego, prof. Mirosława Nadera, Krajowego Koordynatora Obchodów Roku Jana Czochralskiego,  prof. Włodzimierza Kurnika, Rektora Politechniki Warszawskiej w poprzedniej kadencji, prof. Rajmunda Bacewicza, Prorektora ds. Nauki Politechniki Warszawskiej, jak również współfundatorów nagrody specjalnej: prof. Katarzynę Chałasińską-Macukow, Prezesa Towarzystwa Fizycznego, prof. Ewę Talik, przedstawiciela Towarzystwa Wzrostu Kryształów, prof. Bogusława Buszewskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz członków Kapituły Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego. W sesji wziął także udział prof. Krzysztof Kurzydłowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członkowie Komitetu Honorowego i Organizacyjnego Obchodów Roku Jana Czochralskiego, dziekani Wydziałów Politechniki Warszawskiej, jak również przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z Uczelnią.

Profesor Mirosław Nader podkreślił fakt, iż „Politechnika Warszawska zajmuje szczególne miejsce wśród beneficjentów Jana Czochralskiego. To na naszą Uczelnię za namową Prezydenta Ignacego Mościckiego, Jan Czochralski powrócił po latach pobytu w Niemczech, aby służyć Ojczyźnie i dzielić się skutecznie swoim doświadczeniem.”

Przybliżając historię Konkursu, należy wspomnieć, iż jego korzenie sięgają jesieni 2013 roku, kiedy to została podpisana umowa pomiędzy Politechniką Warszawską a Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego określająca warunki realizacji Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego. Do Konkursu zgłoszono łącznie 14 wniosków, w tym 9 o nagrodę promocyjną i 5 o nagrodę naukową.

Wręczenie nagród w Konkursie o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

Wręczenie nagród w Konkursie o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

Równolegle, Kapituła Konkursu jednomyślnie przyznała nagrodę specjalną ufundowaną wspólnie przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Polskie Towarzystwo Fizyczne, Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów oraz Politechnikę Warszawską. Wręczenia dyplomów MNiSW dokonał Minister, prof. Jacek Guliński, natomiast dyplomy Politechniki Warszawskiej i statuetki, zostały wręczone przez Rektora, prof. Jana Szmidta. Nagrody otrzymali:

  • dr Agnieszka Czapik z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, za pracę doktorską „Badanie wpływu systematycznych modyfikacji chemicznych cząsteczek na ich upakowanie w krysztale" (nagroda promocyjna),
  • prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, za zbiór publikacji dotyczących kształtowania struktury i właściwości materiałów metalicznych o strukturze nanometrycznej (nagroda naukowa),
  • prof. dr hab. Anna Pajączkowska z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych za wybitne osiągnięcia naukowe i całokształt działań na rzecz przywrócenia dobrego imienia prof. Jana Czochralskiego (nagroda specjalna).

Specjalne listy z podziękowaniem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla osób szczególnie zaangażowanych w Obchody Roku Jana Czochralskiego zostały przekazane prof. Janowi Szmidtowi, Rektorowi Politechniki Warszawskiej oraz prof. Mirosławowi Naderowi.

Po zakończeniu części z gratulacjami, laureaci przedstawili krótkie prezentacje, ukazujące nagrodzone zagadnienia.  

W trakcie finału uroczystości zapowiedziano drugą edycję Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego przewidzianą za rok 2014, która obejmie tym razem trzy kategorie: za pracę dyplomową (inżynierską, licencjacką lub magisterską), za pracę doktorską oraz za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne. Kolejny termin składania wniosków to 31 października 2014 r. 

Link do Galerii rozdania statuetek TUTAJ