Współpraca z Sanitec Koło

W dniu 6 lutego br. zostało podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Przedsiębiorstwem Sanitec Koło.

Porozumienie ze strony Politechniki Warszawskiej podpisał Prorektor ds. Filii w Płocku prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński, ze strony Przedsiębiorstwa Sanitec Koło podpisali Prezes Zarządu Przemysław Powalacz oraz członek Zarządu Stefan Lewicki.
Porozumienie zostało podpisane w celach pobudzania aktywności innowacyjnej i doskonalenia zawodowego swojej kadry, transferu wiedzy do praktyki gospodarczej, wzbogacenia procesu dydaktycznego studentów o praktyczne aspekty inżynierii produkcji, organizacji, zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstwa oraz promocji osiągnięć w obszarze nauki, wdrożeń i innowacji.

Politechnika Warszawska oferuje Przedsiębiorstwu możliwość współpracy w zakresie wykonywania prac naukowo-badawczych i ekspertyz technicznych na zlecenie Spółki, udział we wspólnych projektach naukowo-badawczych, przeprowadzanie szkoleń, sympozjów i seminariów, udzielanie konsultacji naukowych, rekomendowanie kandydatów spośród studentów Politechniki do pracy.

Przedsiębiorstwo oferuje Uczelni możliwość współpracy w zakresie organizowania praktyk studenckich, działalności na rzecz promowania najlepszych prac dyplomowych studentów Politechniki, tematycznie związanych z działalnością Spółki, udostępniania zwiedzania infrastruktury Spółki i poznawania nowych technologii, wspierania działalności naukowo-badawczej kadry Uczelni związanej z profilem działalności Spółki, promowanie studentów Politechniki Warszawskiej, prezentujących najlepsze przygotowanie zawodowe i innowacyjne.

Źródło: PW Filia w Płocku