XXXIV Sympozjum AQUA

W dniach 29 i 30 maja 2014 roku odbyło się już po raz trzydziesty czwarty Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA, poświęcone Problemom Inżynierii Środowiska.

Głównym organizatorem Sympozjum zostało studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska we współpracy z zatrudnionymi w Zakładzie Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Współorganizatorami Sympozjum, podobnie jak w latach ubiegłych, było Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne – Komisja Regionalna w Płocku oraz Główna Sekcja Wodociągów i Kanalizacji Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Komisja Regionalna w Płocku. We współpracę włączyły się także „Wodociągi Płockie” oraz Starostwo Powiatu Płockiego.

Prof. Janusz Zieliński, Prorektor Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

Prof. Janusz Zieliński, Prorektor Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

Oficjalnego otwarcia Sympozjum dokonał Prorektor Politechniki Warszawskiej, Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, prof. Janusz Zieliński. Następnie wykład inauguracyjny wygłosili przedstawiciele PKN Orlen w Płocku. Wystąpienie dotyczyło wariantów przyszłościowego zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce oraz efektów jakie uzyskała Polska w obszarze inżynierii środowiska podczas dziesięcioletniego członkostwa w Unii Europejskiej.

Pierwszy dzień Sympozjum obejmował obrady w sekcjach: woda, ścieki i osady ściekowe, odpady, gleba i powietrze, podczas gdy drugiego dnia odbył się wyjazd studyjny do obiektów realizujących zadania z zakresu inżynierii środowiska. Zwiedzano Stację Uzdatniania Wody w Płocku oraz Oczyszczalnię Ścieków w Maszewie, która została zmodernizowana przy wykorzystaniu unijnych środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Oficjalne zakończenie Sympozjum miało miejsce w Studenckim Centrum Nauki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, w nowo otwartej siedzibie wszystkich studenckich kół naukowych kampusu w Płocku. Zamykając Sympozjum, Prodziekan dr Cezary Wiśniewski  wręczył nagrody laureatom konkursu na plakat pt.: „Inżynieria środowiska, czyli…”.

Źródło: Politechnika Warszawska Filia w Płocku