Stanowisko władz PW w sprawie przewidywanego trybu pracy w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Uwzględniając konieczność zaplanowania aktywności akademickich w Politechnice Warszawskiej z odpowiednim wyprzedzeniem, władze uczelni przedstawiają wstępny plan organizacji pracy w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Informacje zostały sformułowane na podstawie aktualnej wiedzy o stanie zagrożenia pandemią COVID-19 i z uwzględnieniem istniejących obecnie wytycznych. Zaplanowany scenariusz może ulegać aktualizacji adekwatnie do kierunku rozwoju pandemii.

 Działalność badawcza, administracyjna i dydaktyczna prowadzona na terenie Uczelni zostanie zorganizowana w sposób gwarantujący zachowanie reżimu sanitarnego

Proces dydaktyczny realizowany będzie w systemie mieszanym. Zajęcia, takie jak np. wykłady, powodujące największe skupienie osób w jednym miejscu oraz ich przemieszczenie w ciągach komunikacyjnych, będą prowadzone w formie zdalnej. Formułę pozostałych zajęć zaplanowano według jednego z trzech scenariuszy przedstawionych poniżej, z uwzględnieniem różnic w trybach kształcenia dostosowanych do wymagań poszczególnych wydziałów, kierunków i etapów cyklu dydaktycznego.

Zawarta w załączeniu tabela dla kierunków studiów została sporządzona w konsultacji z władzami wydziałów.

  • Tryb zdalny [Z]

Zajęcia wszystkich przedmiotów prowadzone zdalnie, z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji przez Internet. Zajęcia stacjonarne prowadzone w minimalnym zakresie (do 5% ogólnej liczby godzin), wyłącznie w sytuacjach, które powodowałyby uniemożliwienie zakończenia cyklu kształcenia w wymaganym czasie.
W tym trybie obecność studentów na Uczelni nie jest wymagana (poza wskazanym dla wybranych grup minimalnym, określonym czasem).

  • Tryb zdalny mieszany [ZM]

Przeważająca liczba przedmiotów prowadzona w trybie zdalnym. Zajęcia stacjonarne (do 20% ogólnej liczby godzin) prowadzone dla przedmiotów o kluczowym znaczeniu dla kierunku kształcenia, integrujących wiedzę i pozwalających najefektywniej skorzystać z kontaktu bezpośredniego. W tym wariancie możliwe jest blokowanie zajęć w celu zmniejszenia liczby kontaktów między osobami przebywającymi na Uczelni.
W tym trybie szczegółowe wymagania dotyczące obecności studentów na Uczelni zostaną sformułowane przez wydziały.

  • Tryb stacjonarny mieszany [SM]

Wykłady, zajęcia dla dużych grup oraz inne formy kształcenia, gdzie nie występuje potrzeba aktywnego kontaktu interpersonalnego - prowadzone zdalnie. Wszystkie pozostałe zajęcia, gdzie możliwe jest zachowanie reżimu sanitarnego, prowadzone są w formie stacjonarnej.
W tym trybie konieczna jest stała obecność studentów na Uczelni.

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
Rektor Politechniki Warszawskiej