Informacja o konkursach i raportach

Centrum Obsługi Projektów Politechniki Warszawskiej przygotowało aktualne informacje na temat konkursów i raportów.

Narodowe Centrum Nauki

 • Raporty roczne z realizacji projektów badawczych i staży po uzyskaniu stopnia naukowego - Centrum dopuszcza możliwość złożenia raportów w terminie późniejszym: - raporty końcowe nie później niż 30 dni od pierwotnej daty złożenia wynikającej z umowy.
 • POLS - fundusze norweskie - uruchomiony konkurs, termin naboru 16.06.2020
 • Ogłoszone konkursy OPUS 19 i PRELUDIUM 19 - termin naboru wniosków w obu konkursach upływa 16 czerwca 2020 r.
 • Ogłoszenie konkursu M-ERA.NET 2 Call 2020 - termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals) upływa 16 czerwca 2020 r.
 • CEUS-UNISONO: termin składania wniosków na projekty z udziałem zespołów z Czech - polski zespół musi złożyć wniosek w systemie ZSUN/OSF w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji GACR, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych i nie później niż 11 maja 2020 r.
 • Ogłoszenie konkursu JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives - termin składania wniosków 22 września 2020.
 • ALPHORN–COVID-19: konkurs na polsko-szwajcarskie projekty badawcze poświęcone badaniom nad COVID-19 -  termin składania wniosków – 26.05.2020  do godz. 16:00

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 • Konkurs „Rzeczy są dla ludzi” - Termin konkursu - od 8.06 do 25.09. 2020 do godz. 16:00
 • Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenieniem się zakażenia wirusem SARS- CoV- 2 oraz w leczeniu COVID-19. Termin złożenia wniosku - 31 maja.
 • GOSPOSTRATEG II - termin składania wniosków - 22 maja 2020 r. - Na razie nie ma zgłoszeń.
 • GOSPOSTRATEG III - termin składania wniosków - 1 czerwca - 31 sierpnia
 • POLLUX IX- Core 2020' - termin zakończenia naboru wniosków przesunięty na 4 maja 2020 r. (Nie było zgłoszeń).
 • Szybka Ścieżka - Projekty realizowane wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych - termin zakończenia naboru przedłużono z 03.04 do 18.06.(III runda dla MŚP, z udziałem również jednostek naukowych - do 18.05.)
 • Szybka Ścieżka – urządzenia grzewcze - termin zakończenia naboru - 31.03. Termin przedłużono do 30.04; Termin ponownie przedłużono do 30.06.2020
 • Szybka Ścieżka dla Mazowsza - termin zakończenia naboru 14.05 - terminu nie przedłużono.
 • IdeaLab - fundusze norweskie, trzeci etap aplikowania, dwie jednostki, które przeszły dwa wcześniejsze etapy; termin zakończenia naboru 18.05.2020 - terminu nie przedłużono
 • Wspólne przedsięwzięcie INGA w ramach poddziałania 4.1.1. PO IR - termin zakończenia naboru 06.07.– termin przedłużono do 07.08.2020
 • Szybka Ścieżka - OZE w transporcie; nowy konkurs w ramach poddziałania 1.1.1 PO IR dla przedsiębiorców i konsorcjów z udziałem jednostek naukowych - termin naboru: 30.04.-10.07.2020
 • Szybka Ścieżka - KORONAWIRUSY” w ramach poddziałania 1.1.1 PO IR na projekty o tematyce dotyczącej przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusów, dla przedsiębiorców oraz konsorcjów
  z udziałem jednostek naukowych, regiony lepiej i słabiej rozwinięte - termin naboru - I runda: 06.05. - 05.06., II runda: 06.06 - 24.07., III runda:
  25.07 – 31.12.
 • eVAN – nowy nabór NCBR w ramach zamówienia przedkomercyjnego finansowany z działania 4.1.3 PO IR na opracowanie elektrycznych i wodorowych pojazdów dostawczych do 3.5t oraz technologii poprawiających ich parametry – termin naboru: 11.06.2020 https://bip.ncbr.gov.pl/index.php?id=34791&L=0%23a6_u1%23a54_u2%23a49_u1%23a18_

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • PO WER „Mistrzowie Dydaktyki” – nabór grantowy w ramach działania 4.3, nabór przedłużono do 15.06.2020
 • Możliwość składania raportów na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra. 

gov.pl/web/nauka/informacja-ws-sposobu-skladania-raportow-aneksow-i-korespondencji-w-ramach-wybranych-programow-ministra

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 • Bony na innowacje dla MŚP, Etap I usługowy - konkurs ogólny. Termin zakończenia naboru 28.05 – termin przedłużono do 30.09.2020.
 • Bony na innowacje dla MŚP, Etap I usługowy - Dostępność Plus. Termin zakończenia naboru 28.05 – termin przedłużono do 30.09.2020.  
 • Rozwój przedsiębiorczości i innowacje - fundusze norweskie, termin zakończenia naboru 31.03 – termin przedłużono do 14.05.2020.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

 • Tworzenie usługi aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego. Termin zakończenia naboru 31.03 - termin przedłużono do 30.04. Termin ponownie przedłużono do 30.06.2020

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

 • Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych - termin zakończenia naboru przedłużono z 15.04. na 30.06.

Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy

Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki - alokacja dla regionów słabiej rozwiniętych - termin zakończenia naboru 5.05 - termin przedłużono do 05.06.

Agencja Rozwoju Przemysłu

 • Nowy konkurs na transfer technologii w ramach Sieci Otwartych Innowacji , działanie 2.2 PO IR, konkurs dla mikro oraz MŚP na rozwój technologiczny oraz na inwestycje w innowacje, obejmuje zakup praw własności lub licencji do innowacyjnego rozwiązania - nabór ciągły w rundach miesięcznych od 01.04. do 31.12.2020

siecotwartychinnowacji.pl/granty-na-transfer-technologii

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

 • Dodatkowe środki dla projektów realizowanych w ramach działania 4.4 PO IR

fnp.org.pl/dodatkowe-srodki-dla-beneficjentow-dzialania-4-4-poir-na-badania-dotyczace-pandemii-covid-19

Komisja Europejska (H2020)

 • Granty ERC. Drugi Etap ERC Starting Grant odbędzie się bez spotkań w Brukseli.

kpk.gov.pl/erc-starting-grant-2020-zmiany-w-ocenie-drugiego-etapu

Źródło: COP PW