Informacja o terminach raportów i konkursów

Centrum Obsługi Projektów PW przygotowało informację o terminach raportów i naborów do konkursów NCN, NCBR, MNiSW, PARP, CPPC, MJWPU, OPI PIB oraz ARP.

Narodowe Centrum Nauki (NCN)

 • raporty roczne z realizacji projektów badawczych i staży po uzyskaniu stopnia naukowego - Centrum dopuszcza możliwość złożenia raportów w terminie późniejszym: raporty roczne nie później niż 30 kwietnia 2020 r., raporty końcowe nie później niż 30 dni od pierwotnej daty złożenia  wynikającej z umowy;
 • POLS - fundusze norweskie - uruchomiony konkurs, termin naboru 16 czerwca 2020 r.;
 • ogłoszone konkursy OPUS 19 i PRELUDIUM 19 - termin naboru wniosków w obu konkursach upływa 16 czerwca 2020 r.;
 • ogłoszenie konkursu M-ERA.NET 2 Call 2020 - termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals) upływa 16 czerwca 2020 r.;
 • uruchomienie konkursu SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19 - termin składania wniosków: 14 kwietnia 2020 r.;
 • CEUS-UNISONO: termin składania wniosków na projekty z udziałem zespołów z Czech - polski zespół musi złożyć wniosek w systemie ZSUN/OSF w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji GACR, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych i nie później niż 11 maja 2020 r.;
 • ogłoszenie konkursu JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives - termin składania wniosków 22 września 2020 r.

Uwaga! W związku z istniejącym w Polsce stanem epidemii i związanymi z tym ograniczeniami Narodowe Centrum Nauki zwraca się z prośbą o przesyłanie wszelkiej korespondencji wyłącznie drogą elektroniczną. Centrum nie będzie przyjmowało korespondencji związanej z projektami naukowymi, stażami, stypendiami i działaniami naukowymi w formie papierowej nadanej od dnia 3 kwietnia 2020 r. aż do odwołania. Więcej informacji dostępnych jest TUTAJ>>

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

 • TECHMATSTRTEG III - termin zakończenia naboru - 30 marca 2020 r. - termin  przedłużono do 29 kwietnia 2020 r.;
 • ERA.Net CoFUND MarTera 20’ - termin zakończenia naboru przedłużono z 27 marca do 24 kwietnia 2020 r. (wnioski wstępne);
 • „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenieniem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19” -termin złożenia wniosku - 31 maja 2020 r.;
 • POLLUX IX- Core 2020' - termin zakończenia naboru wniosków przesunięty na 4 maja 2020 r.;
 • Szybka Ścieżka - Projekty realizowane wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych - termin zakończenia naboru przedłużono z 3 do 20 kwietnia 2020 r.;
 • projekty aplikacyjne, dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych - termin zakończenia naboru przedłużono z 3 kwietnia do 27 kwietnia 2020 r.;
 • Szybka ścieżka - urządzenia grzewcze - termin zakończenia naboru przedłużono z 31 marca do 30 czerwca 2020 r.;
 • Game Inn - termin zakończenia naboru przedłużono z 16 marca do 17 kwietnia 2020 r.;
 • Szybka ścieżka dla Mazowsza - termin zakończenia naboru 14 maja 2020 r. - terminu nie przedłużono;
 • IdeaLab - fundusze norweskie, trzeci etap aplikowania, termin zakończenia naboru 18 maja 2020 r. - terminu nie przedłużono;
 • wspólne przedsięwzięcie INGA w ramach poddziałania 4.1.1. PO IR - termin zakończenia naboru 6 lipca 2020 r. - termin przedłużono do 7 sierpnia 2020 r.;
 • Szybka Ścieżka - OZE w transporcie, nowy konkurs w ramach poddziałania 1.1.1 PO IR dla przedsiębiorców i konsorcjów z udziałem jednostek naukowych - termin naboru: 30 kwietnia - 10 lipca 2020 r.;
 • ogłoszono konkurs „Szybka Ścieżka - KORONAWIRUSY” w ramach poddziałania 1.1.1 PO IR na projekty o tematyce dotyczącej przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusów, dla przedsiębiorców oraz konsorcjów z udziałem jednostek naukowych, regiony lepiej i słabiej rozwinięte - termin naboru - I runda: 6 maja - 5 czerwca, II runda: 6 czerwca - 24 lipca, III runda: 25 lipca - 31 grudnia 2020 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

 • termin składania raportów rocznych w projektach krajowych przedłużono z 31 marca do 30 kwietnia 2020 r.;
 • możliwość składania raportów na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

 • bony na innowacje dla MŚP, etap I usługowy - konkurs ogólny. Termin zakończenia naboru 28 maja 2020 r. - terminu nie przedłużono;
 • bony na innowacje dla MŚP, etap I usługowy - Dostępność Plus. Termin zakończenia naboru 28 maja 2020 r. - terminu nie przedłużono;
 • rozwój przedsiębiorczości i innowacje. Termin zakończenia naboru 31 marca 2020 r. - termin przedłużono do 14 maja 2020 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC)

 • tworzenie usługi aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego. Termin zakończenia naboru przedłużono z 31 marca do 30 kwietnia 2020 r.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)

 • wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych - termin zakończenia naboru przedłużono z 15 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.

Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB)

 • rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki - alokacja dla regionów słabiej rozwiniętych - termin zakończenia naboru przedłużono z 5 maja do 5 czerwca 2020 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP)

 • nowy konkurs na transfer technologii w ramach Sieci Otwartych Innowacji, działanie 2.2 PO IR, konkurs dla mikro oraz MŚP na rozwój technologiczny oraz na inwestycje w innowacje, obejmuje zakup praw własności lub licencji do innowacyjnego rozwiązania - nabór ciągły w rundach miesięcznych od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r.

Komisja Europejska (H2020)

 • granty ERC - drugi etap ERC Starting Grant odbędzie się bez spotkań w Brukseli

Źródło: COP PW