Konkurs na najlepszą pracę magisterską - stosunki międzynarodowe

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza tegorocznych absolwentów interesujących się polską polityką zagraniczną do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. 

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych jest organizowany corocznie od grudnia 1989 roku. Jego celem jest zwrócenie uwagi studentów na szczególnie istotne zagadnienia dotyczące miejsca Polski na scenie międzynarodowej oraz jej polityki zagranicznej oraz szerzej, na różnorodne wyzwania wynikające z rozwoju sytuacji w Europie i na świecie.

Prace powinny dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych i mieścić się w zakresie niżej wymienionej problematyki:

 • priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;
 • stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;
 • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;
 • prawa człowieka;
 • współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych;
 • zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego w odniesieniu do polskiej polityki zagranicznej. 

Autorzy najlepszych prac magisterskich otrzymają nagrody pieniężne, laureat I miejsca dodatkowo otrzyma możliwość odbycia stażu w wybranej komórce organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub na placówce zagranicznej. 

Prace konkursowe należy zgłaszać do 15 października br. wyłącznie w wersji elektronicznej przez uczelnię (tzn. praca winna być wysłana z adresu instytucjonalnego uczelni), w której praca została obroniona na adres konkurs.ministra@msz.gov.pl, dołączając:

 • opinię recenzenta (opatrzoną podpisem);
 • opinię promotora (opatrzoną podpisem);
 • życiorys autora pracy (opatrzony podpisem) zawierający dane kontaktowe tj.: numer telefonu, adres mailowy i adres do korespondencji.   

Wszelkie pytania można kierować elektronicznie na adres ad.sekretariat@msz.gov.pl lub telefonicznie: Sekretariat Akademii Dyplomatycznej MSZ tel.22 523 79 85.

Informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej: gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-na-prace-magisterska

Źródło i grafika: Ministerstwo Spraw Zagranicznych