Nowy projekt MNiSW „Inkubator Innowacyjności +” na PW - nabór technologii

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej wraz z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej i PIAP-Scientech przystępują do realizacji projektu w ramach programu „Inkubator Innowacyjności +” finansowanego ze środków MNiSW.

W projekcie przewidziane jest doprowadzenie do komercjalizacji 15 innowacyjnych projektów - wyników prac badawczych, których autorami są pracownicy PW, a prawo własności przemysłowej należy do Uczelni. Do realizacji tego celu przeznaczone zostaną środki finansowe w wysokości do 100 tys. zł/projekt. Środki przeznaczone będą na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych, obejmujących między innymi dodatkowe testy laboratoryjne lub dostosowanie wyników prac B+R pod kątem potrzeb zainteresowanego inwestora, przedsiębiorcy lub zawiązanie spółki typu spin-off.

Nabór projektów innowacyjnych prowadzony jest w sposób ciągły i będzie trwał do końca br. Projekty należy zgłaszać w standardowej procedurze zgłaszania wyników na Politechnice Warszawskiej, z wykorzystaniem dokumentacji, której wzór znajduje się na stronie internetowej IBSPW z dopiskiem „Inkubator Innowacyjności +”.

Dokumenty należy złożyć osobiście w pokoju 4.23, IV piętro w budynku CZIiTT.

W przypadku projektów, których Karty Technologii zostały już wcześniej przekazane do IBS PW organizatorzy naboru proszą o podanie informacji, które pozwolą zidentyfikować projekt.

Przejście do etapu prac przedwdrożeniowych dokonywane będzie na podstawie decyzji Komitetu Inwestycyjnego, w skład którego wejdą pracownicy PW, funduszy inwestycyjnych oraz przemysłu. Posiedzenia Komitetu Inwestycyjnego odbywać się będą co 2-3 miesiące.

Źródło: IBS PW