Pięć konkursów Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło pięć konkursów, z których naukowcy mogą pozyskać łącznie kwotę 161 mln zł oraz blisko 42 mln euro na badania podstawowe: GRIEG, IdeaLab, MAESTRO 11, SONATA BIS 9 oraz UWERTURA 4.

GRIEG  to konkurs przeznaczony na polsko-norweskie projekty badawcze realizowane we wszystkich dziedzinach nauk, a w szczególności obejmujący tematykę badań polarnych oraz projekty z zakresu nauk społecznych. Badania będą realizowane przez przedstawicieli polskich i norweskich zespołów badawczych. W skład konsorcjum mogą wchodzić instytucje badawcze, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe.

IdeaLab jest konkursem na projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły badawcze, składające się z co najmniej jednego partnera polskiego, pełniącego rolę lidera konsorcjum oraz co najmniej jednego partnera z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Kierownikiem projektu realizowanego może być naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w polskiej organizacji badawczej. W skład konsorcjum mogą wchodzić instytucje badawcze, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy. Głównym elementem konkursu są warsztaty, podczas których uczestnicy reprezentujący instytucje badawcze, organizacje pozarządowe i inne instytucje publiczne lub prywatne zmierzą się z wyzwaniami stojącymi przed współczesnymi społeczeństwami.

Konkurs MAESTRO 11 ma na celu wsparcie doświadczonych naukowców, którzy planują prowadzić pionierskie badania, w tym także interdyscyplinarne, ważne dla rozwoju nauki i wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która posiada co najmniej tytuł naukowy doktora i w ciągu ostatnich 10 lat opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach/wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych, a także kierowała przynajmniej dwoma projektami badawczymi realizowanymi w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych

Z kolei SONATA BIS to konkurs skierowany do uczonych, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia w wnioskiem. Jego celem jest utworzenie nowego zespołu badawczego. Badacz występujący z wnioskiem musi wykazać od 1 do 10 prac naukowych opublikowanych w ciągu ostatnich 10 lat. Co istotne, poza kierownikiem projektu wśród osób realizujących projekt nie może być osób posiadających tytuł naukowy profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub uprawnienia równorzędne oraz osób, które dotychczas współpracowały ze sobą przy realizacji projektu badawczego finansowanego w drodze konkursu.

UWERTURA 4 ma na celu wsparcie w skutecznym ubieganiu się o prestiżowe granty finansowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych. Praca w międzynarodowych zespołach badawczych jest okazją do zdobycia cennego doświadczenia w tym zakresie. Badacze, którzy w konkursie UWERTURA będą ubiegać się o staż w zagranicznych zespołach realizujących granty ERC, muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora i muszą mieć doświadczenie w kierowaniu własnym projektem badawczym wyłonionym w drodze konkursu lub być laureatami prestiżowych stypendiów.

Szczegółowe informacje o konkursach dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Narodowe Centrum Nauki
Zdjęcie: Biuletyn PW