XIX Konkurs o Nagrodę Siemensa

Politechnika Warszawska oraz firma Siemens Sp. z o.o. zapraszają do udziału w dziewiętnastej edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa. 

Poniżej przedstawiamy treść ogłoszenia o konkursie wystosowanego przez organizatorów, regulamin oraz załączniki do regulaminu.

Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o. służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

I.

1. W Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą być przedstawiane prace z obszarów działalności firmy Siemens AG, a przede wszystkim z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:
• elektrotechnika i energetyka, w szczególności w zakresie wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania energii elektrycznej,
• elektronika, w szczególności w zakresie telekomunikacji i informatyki, a także podzespołów elektronicznych,
• automatyka,
• transport szynowy,
• inżynieria biomedyczna.

2. Ponadto przyjmowane będą prace z zakresu zaawansowanych technologii inżynierii środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych mających zastosowanie lub wspomagające dziedziny wymienione w pkt.1 powyżej. Decydującym kryterium przy nagradzaniu zgłaszanych konkretnych rozwiązań bieżących są ich walory aplikacyjne.

  

II.

W wyniku postępowania konkursowego przyznane zostaną następujące nagrody:
1. Nagroda badawcza Siemensa za szczególne wyniki badań naukowych znajdujących zastosowanie w praktyce. Do Nagrody badawczej Siemensa mogą być zgłaszane zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły badawcze. Wysokość Nagrody badawczej Siemensa wynosi 40 000,- PLN.
2. Nagroda promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie i habilitacyjne. Do Nagrody promocyjnej zgłaszane są pojedyncze osoby.
Wysokość Nagrody promocyjnej Siemensa wynosi 30 000,- PLN, z tym że w danym roku może być ona podzielona maksymalnie na dwie nagrody.
Beneficjantami tej Nagrody mogą być zarówno pracownicy legitymujący się wartościowymi wynikami badań znajdującymi zastosowanie w przemyśle, jak również doktorzy i doktorzy habilitowani – autorzy wybitnych, obronionych w ciągu ostatnich 3 lat rozpraw.

 

III.

1. Prace do wyróżnienia w Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą zgłaszać:
• wybitni specjaliści dziedzin nauki wymienionych w §2 pkt.1 Regulaminu Konkursu, do których imiennie zwróci się Rektor Politechniki Warszawskiej,
• rady wydziałów szkół wyższych,
• rady naukowe instytutów i ośrodków naukowo - badawczych,
• rady naukowe instytutów Polskiej Akademii Nauk,
• członkowie jury.
2. Termin zgłoszenia prac upływa dnia 31 marca 2014 roku.

 

IV.

1. Zgłoszenie prac w Konkursie o Nagrodę Siemensa następuje przez złożenie dokumentów zgodnie z Regulaminem Konkursu.
2. Do wniosku mogą zostać dołączone inne materiały, które wnioskodawca uzna za istotne do uzasadnienia swego wniosku.
3. Wnioski składa się w jednym egzemplarzu. Załączona do wniosku dokumentacja może być sporządzona tylko w języku oryginału.
4. Wnioski składa się w Sekretariacie Jury Konkursu:

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej
Pl. Politechniki 1, pok. 106, 00-661 Warszawa
z dopiskiem Konkurs o Nagrodę Siemensa

Informacji szczegółowych dotyczących Konkursu udziela Sekretarz Jury, Pani Joanna Kuźmicz, e-mail: jkuzmicz@rekt.pw.edu.pl
tel: 22 234 75 10, tel. kom: 607 304 101

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
Przewodniczący Jury
Rektor Politechniki Warszawski

 

Regulamin konkursu Siemensa (doc, 60,50 kB)