XXII Konkurs o Nagrodę Siemensa

Politechnika Warszawska i SIEMENS Sp. z o.o. ogłaszają XXII Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2016, który służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

W Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą być przedstawiane prace z obszarów działalności firmy Siemens AG, a przede wszystkim z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:

 • elektrotechnika i energetyka, w szczególności w zakresie wytwarzania, przesyłania
 • i wykorzystywania energii elektrycznej,
 • elektronika, w szczególności w zakresie telekomunikacji i informatyki, a także podzespołów elektronicznych,
 • automatyka,
 • transport szynowy,
 • inżynieria biomedyczna.

Ponadto przyjmowane będą prace z zakresu zaawansowanych technologii ochrony środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych dyscyplin mających zastosowanie lub wspomagających dziedziny wymienione powyżej. Decydującym kryterium przy nagradzaniu zgłaszanych konkretnych prac są ich walory aplikacyjne.

W wyniku postępowania konkursowego przyznane zostaną następujące nagrody:

 • nagroda badawcza Siemensa za szczególne wyniki badań naukowych znajdujących zastosowanie w praktyce.
  Do Nagrody badawczej Siemensa mogą być zgłaszane zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły badawcze.
  Wysokość Nagrody badawczej Siemensa wynosi 40 000 PLN;
 • nagroda promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie i habilitacyjne.
  Do Nagrody promocyjnej zgłaszane są pojedyncze osoby. Beneficjentami Nagrody promocyjnej mogą być autorzy prac doktorskich lub habilitacyjnych zrealizowanych w okresie 2 lat kalendarzowych poprzedzających edycję Konkursu. Wysokość Nagrody promocyjnej Siemensa wynosi 30 000 PLN, z tym, że w danym roku może być ona podzielona maksymalnie na dwie równe części.

Prace do wyróżnienia w Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą zgłaszać:

 • wybitni specjaliści dziedzin nauki wymienionych powyżej, do których imiennie zwróci się Rektor Politechniki Warszawskiej,
 • rady wydziałów szkół wyższych,
 • rady naukowe instytutów i ośrodków naukowo - badawczych,
 • rady naukowe instytutów Polskiej Akademii Nauk,
 • członkowie Jury. 

Termin zgłoszenia prac upływa dnia 31 marca 2017 roku.

Zgłoszenie prac w Konkursie o Nagrodę Siemensa następuje przez złożenie dokumentów zgodnie z Regulaminem Konkursu. Do wniosku mogą zostać dołączone inne materiały, które wnioskodawca uzna za istotne do uzasadnienia swego wniosku. Wnioski składa się w jednym egzemplarzu. Załączona do wniosku dokumentacja może być sporządzona tylko w języku oryginału.

Wnioski składa się w sekretariacie Jury Konkursu:

 Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

 Pl. Politechniki 1, pok. 106, 00-661 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę Siemensa”

Informacji szczegółowych dotyczących Konkursu udzielają:

Sekretarz ds. organizacji, Joanna Kuźmicz tel.: (22) 234 75 10, e-mail: jkuzmicz@rekt.pw.edu.pl
Sekretarz ds. promocji, Anna Olencka tel.: (22) 234 71 71, e-mail: aolencka@rekt.pw.edu.pl

Regulamin Konkursu

Załączniki do Regulaminu